ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 29.10.2020 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 273/ 16.10.2020 г. и допълнение с         вх. № 279/ 22.10.2020 г. относно вземане на решение за приемане на нова Тарифа за базисните наемни цени на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 274/ 16.10.2020 г. относно вземане на решение за предоставяне на 6 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, находящи се в землището на гр. Вършец на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността дърводобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 275/ 16.10.2020 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2020 г.” и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2 /два/ недвижими имота, собственост на община Вършец, в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 278/ 21.10.2020 г. относно вземане на решение по ЗОС, НРПУРОС и Тарифата за базисни наемни цени на община Вършец за предоставяне за ползване на тротоарно право върху част от имот публична общинска собственост на община Вършец, представляващи терени с площ от 15 кв.м. по ул. “Република“, гр. Вършец, обособени към дървени къщички, поставени по проект № CB007.2.12.034 - „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец – Зимна туристическа обиколка Вършец - Сокобаня”, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 276/ 16.10.2020 г. относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Берковица с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

6.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 280/ 23.10.2020 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец за второто полугодие на 2020 година.

 

Докладва: Адрияна Николова – председател ПК по ОКМДС

 

7.       Изказвания, питания, становища и предложения.

 

 

 

 

 

                                                                                                   инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

Общински съвет – Вършец ще проведе заседание на 29 ноември в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазване на 2 метра дистанция един от друг.