П О К А Н А

 

      На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2019 – 2023 г., свиквам извънредно заседание на Общински съвет – Вършец на 06.10.2020 г. (вторник) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

 

П Р О Е К Т   З А   Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

        

1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 265/ 01.10.2020 г. относно кандидатстване на Община Вършец като партньор с проектно предложение по Открита покана № 3 „Климат”, Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат” на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана с (85%) от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана (15%) от българската държава

 

Докладва:  инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец

 

 

 

 

                                                                                                  

 

             инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

 Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

Общински съвет – Вършец ще проведе извънредно заседание на 6 октомври в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе  при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазването на 2 метра дистанция един от друг.