ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 28.04.2021 г. (сряда) от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по вх. № 113/ 31.03.2021 г. относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2020 г. на общински план за развитие на община Вършец 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 118/ 19.04.2021 г. относно възлагане на услугата „патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Вършец“ в рамките на проект „Патронажна грижа+ в община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 127/ 22.04.2021 год. относно откриване на процедура за попълване на квотата на двама съдебни заседатели за Районен съд – Берковица с мандат 2020 г. - 2024 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет – Вършец

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 119/ 19.04.2021 г. относно предложение за приемане на решения от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС за обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентифиикатор 12961.422.814 по КК и КР на гр. Вършец и за прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ на поземлен имот с проектен идентификатор 12961.422.830 по КК и КР на гр. Вършец, собственост на Красимир Стефанов Григоров и община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 125/ 20.02.2021 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за учредяване право на преминаване по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ през общински поземлен имот с идентификатор 68179.28.119 по КК и КР на землището на с. Спанчевци, с цел осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по КК и КР на землището на с. Спанчевци /за достъп до уличната мрежа на с. Спанчевци/, във връзка с реализиране на проект „Кланница“ към „Производствена база – овцеферма, кланица, мандра и складове“, собственост на „Монт 7 Агро“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.      Докладна записка с вх. № 124/ 20.02.2021 г. относно предложение за приемане на решения от Общински съвет - Вършец за актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 121/ 19.04.2021 г. относно вземане на решение от  Общински съвет – Вършец за предоставяне за временно ползване на 25 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, нахадящи се в землищата на гр. Вършец, с. Черкаски, с. Горно Озирово, с. Спанчевци и с. Долна Бела Речка, на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за изпълнение на дейността дърводобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 122/ 19.04.2021 г. относно предложение за приемане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 120/ 19.04.2021 г. относно предложение за приемане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се в землищата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 128/ 22.04.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 123/ 19.04.2021  г. 

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

11.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

                                                                                                            инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                                            Председател на Общински съвет – Вършец

 

Общински съвет – Вършец ще проведе заседание на 28 април 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазване на 2 метра дистанция един от друг.