ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 27.06.2022 г. (понеделник) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане на Докладна записка с вх. № 172/16.06.2022 г. относно предложение за приемане на решения от Общински съвет - Вършец за актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2022 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 37, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане на Докладна записка с вх. № 173/16.06.2022 г. относно заявлениe вх. № 94 00 - 1486/23.05.2022 г. от Явор Калинов Радулов с адрес : гр. София, жк „Гоце Делчев“ № 41, вх.А, ет.4, ап.11 и Стоян Димитров Пулейков с адрес: гр.София ул. „Михаил Буботинов“ № 36 вх.В, ет.5, ап.60 - съсобственици на поземлен имот с идентификатор 12961.58.216 по Кадастралната карта на гр.Вършец (имот извън регулацията на гр. Вършец) с искане за разрешаване на  изработване на ЧИ на ПУП – ПЗ, с който имота да бъде отреден за складова база и фотоволтаичен парк.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.      Разглеждане на Докладна записка с вх. № 171/16.06.2022 г. относно заявлениe вх.№ 94 00 - 1541/30.05.2022 г. от Димана Макариева Георгиева, с адрес: гp. Монтана, ул. ,,Марица“ № 11 - собственик на поземлен имот с № 501.434 по кадастралния план на с. Долно Озирово общ. Вършец, урегулиран в УПИ I - 434 в кв.53 от подробния устройствен план на с. Долно Озирово, общ. Вършец, с искане за разрешаване на изработване на ПУП – План-схема за електрификация за свързване на имота със съществуващ трафопост.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.      Разглеждане на Докладна записка с вх. № 168/16.06.2022 г. относно заявлениe вх. № 70 00 - 281/16.05.2022 г. от Тихомир Иванов Тошев, упълномощен представител на „АР СИ ГЛОБЪЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Аспарухово“, ж.к. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“№ 36 вх. „Г“, ет. 4 ап. 61, с управител Радослав Василев Калчев - собственик на поземлен имот с идентификатор 12961.49.789 от Кадастралната карта на гр. Вършец (имот извън регулацията на гр. Вършец) - с искане за разрешаване на  изработване на ЧИ на ПУП – ПЗ и парцеларен план, с който имота да бъде отреден за фотоволтаична централа.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.      Разглеждане на Докладна записка с вх. № 169/16.06.2022 г. относно предложение за приемане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

 

 

6.      Разглеждане на Докладна записка с вх. № 174/17.06.2022 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на открит конкурс по чл.12, ал.1, т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ за продажба на стояща дървесина на корен от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Вършец, с начин на трайно ползване – обществен извънселищен парк, горски парк, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.      Разглеждане на Докладна записка с вх. № 170/16.06.2022 г. от инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец относно докладна вх.№ 3300-1019/10.06.2022 г. от Иван Павлов Каменов  - кметски наместник на кметство с. Драганица, с предложение за определяне име на улица, представляваща поземлен имот с № 501.9534 по действащия регулационен план на с.Драганица.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 178/20.06.2022 г. относно отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 164/30.05.2022 г..

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

9.      Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

Уведомени и получили материали общински съветници:

 

 

 

инж. Анатоли Георгиев Димитров…………………..             Адрияна Николова Николова ……………..

 

 

 

Вътко Данаилов Маринов…………………………....              Иван Димитров Андров  ……………………

 

 

 

Д-р Румяна Трифонова Дамянова…………………..               Иван Калинов Замфиров …………………..

 

 

 

Васил Георгиев Замфиров……………………………              Благовест Радославов Христов ……………

 

 

 

Ивайло Величков Цветанов………………………….              Георги Ангелов Найденов ……………….....

 

 

 

Атанас Георгиев Маджарски ………………………                Недялко Йорданов Томов ………………….

 

 

 

Георги Русев Ангелов ……………………………….

 

 

                                                                                                        инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                                        Председател на Общински съвет – Вършец