ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 20.04.2022 г. (сряда) от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 99/ 05.04.2022 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец за 2022 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 101/ 05.04.2022 г. относно разглеждане на отчета за изпълнението на Програма за развитие на туризма в  Община Вършец за 2021 г. и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2022 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 98/ 05.04.2022 г. относно приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец – 2022 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 100/ 05.04.2022 г. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 106/ 07.04.2022 г. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на Община Вършец и Кметовете на Кметства в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 112/ 12.04.2022 г. относно докладна с  вх. № 3300-682/12.04.2022 г. от Ангел Петров – Кмет на Кметство с. Долно Озирово и предложение за определяне на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с. Долно Озирово, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение „първо” и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 91/ 31.03.2022 г. относно приемане на Бюджета на Община Вършец за 2022 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 103/ 05.04.2022 г. относно писмо с        вх. № 3300-520/16.03.2022 г., от Димитранка Каменова – Кмет на община Берковица и предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за подписване на споразумение между община Вършец и община Берковица за предоставяне на социални услуги съгласно чл. 56 от Закона за социалните услуги.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

 

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 102/ 05.04.2022 г. относно отмяна на Решение № 757 от Протокол № 61 от 19.09.2019 г. и предложение за приемане на ново Решение от Общински съвет – Вършец за учредяване право на прокарване на техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал .4 от ЗУТ в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12 през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 12961.424.88 и 12961.424.143 - ул. “Република“, 12961.420.35 – алея „12-ти Септември“, 12961.420.36 – ул. “Христо Ботев“, 12961.420.43 - площ за озеленяване, 12961.420.38 второстепенна улица и 12961.420.7 – обществен селищен парк /градина/ по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за реализиране на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода за захранване на поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец, /хотел „Мариус“/“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 110/ 12.04.2022 г. относно предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие, за учредяване на безвъзмездно право на прокарване по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, за реализиране на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване НН наМалкоетажна жилищна сграда“, поземлен имот с идентификатор 12961.424.409 по КК на гр. Вършец, УПИ XIV, кв. 90a по плана на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана“ през поземлен имот с идентификатор 12961.424.414 по КК и КР на гр. Вършец, с отреждане „за второстепенна улица“ публична общинска собственост на община Вършец в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 159.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

11.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 104/ 05.04.2022 г. относно предложение за определяне име на улица, състояща се от поземлени имоти с идентификатори 12961.424.414 и 12961.419.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

12.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 111/ 12.04.2022 г. относно калкулация с вх. № 3300-674/11.04.2022 г. за добив на дърва за огрев и транспорт до краен потребител, изготвена от Светослав Давидов – Директор на ОП „Общински дейности и туризъм - Вършец“ и предложение за отменяне на Решение № 115 от Протокол № 8 от 28.05.2020 г. на Общински съвет – Вършец и приемане на ново решение за  определяне на цена на кубик на дърва за огрев, добити и доставени до краен потребител от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

13.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 114/ 13.04.2022 г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2021 год.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

14.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 113/ 13.04.2022 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2022 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Докладва: Адрияна Николова – Председател на ПК по ОКМДС

 

 

 

15.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 115/ 13.04.2022 г. относно отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 86/ 28.03.2022 г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

16.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                                        Председател на Общински съвет – Вършец