ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 30.01.2020 г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 42/ 21.01.2020 год. относно отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет - Вършец за периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 34/ 20.01.2020 год. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Вършец за мандат 2019- 2023 г., на основание чл. 8, ал. 8, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 33/ 20.01.2020 год. относно приемане на краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Вършец за периода 2020 – 2023 г. на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 29/ 20.01.2020 год. относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Вършец за периода 2020 – 2023 г., на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 35/ 20.01.2020 год. относно приемане на План за концесиите на община Вършец за периода 2020 – 2023 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 40, ал. 1 от Закона за концесиите.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 41/ 21.01.2020 год. относно разглеждане и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Вършец за 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 39/ 21.01.2020 год. относно разглеждане и приемане на „Програма за развитие на туризма в Община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 40/ 21.01.2020 год. относно разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2020 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 32/ 20.01.2020 год. относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 30/ 20.01.2020 год. относно приемане на бюджета на Община Вършец за 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

11.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 36/ 20.01.2020 год. относно отмяна на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Вършец, приета с Решение № 57 от Протокол № 9 от 17.02.2020 г. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

12.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 373/ 30.012.2019 год. относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана с мандат 2020 г. - 2023 г., определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

                                          Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

13.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 50/ 23.01.2020 год. относно утвърждаване на разходи на МК по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишно жилищно спестовни влогове по реда на § 17, ал. 3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

                                                           Докладва:Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

 

14.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 49/ 23.01.2020 год. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2020 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

 

Докладва: Адрияна Николова – Председател ПК по ОКМДС

 

15.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 51/ 23.01.2020 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с Вх. № 20/ 13.01.2020 год., Вх. № 23/ 16.01.2020 год., Вх.№ 24/ 16.01.2020 год.

Докладва:Иван Андров - председател  на ПК  по  АОНУОРСГПБК

 

16.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

                                                                                                        инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

 Председател на Общински съвет - Вършец