ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 29.06.2021 г. (вторник) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 179/ 11.06.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в размяна на записаните стойности на пазарните оценки на два от поземлените имоти, предвидени за продажба в Решение № 235 по Протокол             № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 180/11.06.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в правното основание на Решение № 238 по Протокол                         № 25/31.05.2021 год. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец.

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 186/ 18.06.2021 г. относно  разглеждане на заявление вх. № 9400 - 1260/20.05.2021 г. от Боряна Иванова Цекова, с искане за закупуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 9590 в кв. 31 от подробния устройствен план на с. Черкаски, община Вършец и предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за допускане преотреждането на УПИ VII – 9590 в кв.31 от подробния устройствен план на с. Черкаски, община Вършец с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 189/ 18.06.2021 г. относно  предложение за приемане на решения от Общински съвет - Вършец за актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 187/ 18.06.2021 г. относно определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/, за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие /Общински детски комплекс/, гр. Вършец, за периода от 05.07.2021 г. до 29.08.2021 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 188/ 18.06.2021 г. относно разглеждане на доклад на временната комисия, определена с Решение № 222 от Протокол № 24 от 28.04.2021 г. на Общински съвет – Вършец и предложение за вземане на решение за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд – Берковица.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 190/ 22.06.2021 год. относно включване като член в Постоянна комисия по бюджет, финанси и стопанска политика, Постоянна комисия по административно обслужване, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, граждански права и борба с корупцията и Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси г-н Георги Русев Ангелов – общински съветник.

 

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 191/ 22.06.2021 год. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 184/ 17.06.2021  г.  и вх. № 185/ 17.06.2021 г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

9.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

                                                                                                        инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                                        Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

Общински съвет – Вършец ще проведе заседание на 29 юни 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазване на 2 метра дистанция един от друг.