ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 30.06.2020 г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 173/ 19.06.2020 г. относно ползване на част предоставения трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за извършване на разходи от Общината за изпълнение на противоепидемичните мерки на територията на общината по чл. 63 от закона за здравето.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 174/ 19.06.2020 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2020 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 175/ 19.06.2020 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж /суперфиция/ в поземлен имот с идентификатор 12961.421.98 по КК и КР на гр. Вършец, в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г.“ на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 177/ 24.06.2020 г. относно разглеждане на заявление вх.№ 94 00 - 1330/15.06.2020 г. от Димитър Найденов Груев гр.София ул. ЖК „Красно село“ кв. „Борово“ бл.223 вх.“Д“ ап.144 с искане за разрешаване на изработване на ПУП с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 68179.30.153 от КК и КР на с. Спанчевци общ. Вършец (имот извън регулацията на с.Спанчевци общ.Вършец) с ново предназначение „за ваканционно селище с къмпинг, басейн, заведение за обществено хранене и фотоволтаична инсталация“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 176/ 19.06.2020 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец по чл.9 от ЗМДТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение Докладна записка с вх. № 178/ 24.06.2020 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 31.07.2020 год. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

 

Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на ПК по ЗСПЕ

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 179/ 24.06.2020 г. относно вземане на решение за отпускане на финансова помощ по молба с Вх. № 164/ 09.06.2020 год.

 

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

8.      Изказвания, питания и становища.

 

 

 

 

 

 

 

  инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

 Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

Общински съвет – Вършец ще проведат заседание на 30 юни в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе  при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазването на 2 метра дистанция един от друг.