ПОКАНА


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 13.09.2021 г. (понеделник) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД


  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 238/ 25.08.2021 г. относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 240/ 03.09.2021 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 243/ 03.09.2021 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 242/ 03.09.2021 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на 16 бр. земеделски имота, частна и публична общинска собственост на община Вършец, находящи се в землищата на гр. Вършец и с. Горно Озирово на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за изпълнение на дейността дърводобив.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 241/ 03.09.2021 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по ред, определен в ППЗСПЗЗ.


Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец


  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 245/ 07.09.2021 г. относно докладна записка вх. № 237/ 18.08.2021 г. от г-жа Ани Ангелова – Директор на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец и предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за утвърждаване на 6 /шест/ маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец за учебната 2021/2022 г.

Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМДС
  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 244/ 07.09.2021 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2021 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец за второто полугодие на 2021 година.Докладва: Адрияна Николова – председател на ПК по ОКМДС

  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 246/ 07.09.2021 год. относно отпускане на финансова помощ по молба с вх. № 236/ 13.08.2021 г.

Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – ВършецОбщински съвет – Вършец ще проведе заседание на 13 септември 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазване на 2 метра дистанция един от друг.