ПОКАНА


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 25.11.2021 г. (четвъртък) от 14:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД


  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 286/ 16.11.2021 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2021 г.” и за продажба на 1 бр. недвижим имот с учредено право на строеж /суперфиция/ по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 285/ 16.11.2021 г. относно заявление вх. № 9400-3166/15.10.2021 г. от Десислава Григорова Лучкова- Йорданова с адрес: гр.София, жк.“Младост“, бл.211, вх.1, ет.1, ап.1, подадено чрез пълномощника Зоя Иванова Иванова с искане за разрешаване изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на част от УПИ I, кв.1 по плана на гр.Вършец на четири нови УПИ-та – XX, XXI, XXII и XXIII.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 289/ 16.11.2021 г. относно приемане на дарение на техническа инфраструктура представляваща уличен водопровод за питейна вода изграден за захранване на поземлен имот № 501.582 /петстотин и едно точка петстотин осемдесет и две/ за които е образувано УПИ V /пет/, 582 /петстотин осемдесет и две/ по действащият регулационен и застроителен план на с.Спанчевци, община Вършец, област Монтана, които е част от инвестиционен проект: „Къща за гости“ в УПИ V-582 по плана на с.Спанчевци и вземане на решение за предоставяне на приетия актив на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 287/ 16.11.2021 г. относно писмо вх.№ 3300-1534/04.11.2021 г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр.Монтана и предложение за приемане на решение от Общински съвет – Вършец по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за предоставянето на имоти – полски пътища собственост на община Вършец, включени в Заповед № 231/01.10.2021 г. за землището на с. Стояново, Заповед № 232/01.10.2021 г. за землището на с. Долно Озирово, Заповед № 233/01.10.2021 г. за землището на с. Черкаски, Заповед № 235/01.10.2021 г. за землището на с. Долна Бела Речка и Заповед № 238/01.10.2021 г. за землището на гр. Вършец, издадени от Директора на Областна Дирекция „Земеделие“, гр. Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 288/ 16.11.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за продажба на 20 бр., конфискувана озвучителна техника собственост на община Вършец.


Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец
  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 291/ 18.11.2021 г. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 30.11.2021 год. неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – Председател на ПК по ТИУТУОС


  1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 290/ 17.11.2021 год. относно отпускане на финансова помощ по молби с вх. № 270/ 25.10.2021 г. и вх. № 282/ 04.11.2021г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – ВършецОбщински съвет – Вършец ще проведе заседание на 25 ноември 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазване на 2 метра дистанция един от друг.