ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 28.05.2020 г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 134/ 12.05.2020 г. относно ползване на кредит от Фонд за развитие на местно самоуправление – ФЛАГ ЕАД за изпълнение на проект ROBG-471 „ Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България, 2014-2020.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 125/ 27.04.2020 г. относно приемане на Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2021 година., на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 145/ 20.05.2020 г. относно предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 142/ 19.05.2020 г. относно вземане на решение за отменяне на т. 2, от Решение № 528, от Протокол № 51/ 30.09.2014 г. на Общински съвет – Вършец и приемане на ново решение за  определяне на цена на кубик на дърва за огрев, добити и доставени до краен потребител от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 143/ 19.05.2020 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.       Разглеждане и вземане на решение Докладна записка с вх. № 144/ 20.05.2020 г. относно вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец, както и приемане на решение за провеждане на публична търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 146/ 22.05.2020 г. относно разглеждане на доклад на временната комисия, определена с Решение № 64 от Протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Вършец и вземане на решение за определяне на 1 /един/ съдебен заседател за мандат 2020 – 2023 г. за Окръжен съд – гр. Монтана.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 149/ 22.05.2020 г. относно приемане на Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2019 година на „ВиК“ ООД град Монтана.

Докладва:Вътко Маринов – Председател на ПК по ТИУТУОС

 

9.       Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 148/ 22.05.2020 г. относно отпускане на награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение в СУ „Иван Вазов“, град Вършец.

 

 

10.   Изказвания, питания и становища.

 

 

 

 

 

                                                                                                  инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

Общински съвет – Вършец ще проведат заседание на 28 май в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе  при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазването на 2 метра дистанция един от друг.