ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съветВършец на 29.12.2021 г. (сряда) от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Вършец при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 295/ 22.11.2021 г.  относно приемане на план-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване за 2022 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 308/ 15.12.2021 г. относно изпълнение на мерките във връзка с COVID-19 и актуализация на бюджета на Община Вършец за 2021 година.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 312/ 15.12.2021 г. относно разглеждане на мотивирано предложение за изработване на ПУП за разделяне на поземлен имот с идентификатор 12961.423.601 и сгради с идентификатори 12961.423.601.1 и 12961.423.601.12 по КК и КР на гр. Вършец, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, в изпълнение на Решение № 279 от Протокол № 29/13.09.2021 г. на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 310/ 15.12.2021 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на направените инвестиции в активи публична общинска собственост от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2021 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите от ВиК оператора.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 313/ 15.12.2021 г. относно предложение за отменяне на „Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Вършец“ и предложение за приемане на нова „Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на община Вършец в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 311/ 15.12.2021 г. относно предложение за актуализиране на „Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021 – 2028 г.“, в частта на точка 3.3.2 „Морфологичен анализ на състава и количества на ТБО на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 288/ 16.11.2021 г.  и допълнително писмо с вх. № 309/ 15.12.2021 г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС, НУРПТК на община Вършец за продажба на 20 бр., конфискувана озвучителна техника собственост на община Вършец. 

 

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 316/ 21.12.2021 г.  относно Докладна записка с вх. № 304/ 08.12.2021 г. от д-р Веселин Петков – управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: д-р Румяна Дамянова – председател на ПК по ЗСДЕ

9.      Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

 

 

 

                                                                                                        инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

                                                                                                        Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

Общински съвет – Вършец ще проведе заседание на 29 декември 2021 г. в заседателната зала на Общинска администрация Вършец по утвърдения дневен ред.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички въведени противоепидемични предпазни мерки.

Носенето на маски по време на заседанието е задължително, както и задължително спазване на 2 метра дистанция един от друг.