Информация за предоставяне на услуга

от Общинска администрация - Вършец, Монтана
 
 • Режим:
  • (2879) Промяна на предназначението на сгради

   В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, за магазин или за други обслужващи дейности при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 38, ал. 3,4,5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • 14- дневен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Инвестиционна политика, ГрЗС, ЕСГРАОН"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
  Код за междуселищно избиране: 09527
  Телефон за връзка: (09527)22-22
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции
  Подаване на инвестиционен проект до Експертен съвет или подаване на заявление за одобряване, ако проектът е с комплексен доклад.

  Подаване на заявление за разглеждане на инвестиционен проект в Общински експертен съвет по устройство на територията. Проектът се разглежда на експертен съвет и при наличие на необходимите документи, същият се приема с решение на експертния съвет. Подава се защвление за одобряване на проекта. След одобряването му се подава заявление за издаване на разрешение за строеж.

  Заплащане
  За услугата се заплаща такса
  Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  На гише в административно звено за обслужване в брой
  По банков път
  По електронен път