Информация за предоставяне на услуга

от Общинска администрация - Вършец, Монтана
 
 • Услуга:
  • (2117) Одобряване на подробен устройствен план

   Подробният устройствен план (ПУП) се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за ПУП от експертен съвет. По този ред се одобряват и проектите за ПУП на селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. ПУП в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината след приемането на проекта за ПУП от общинския експертен съвет.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 129
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 10 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Устройство на територията, екология и УОС"
Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
Код за междуселищно избиране: 09527
Телефон за връзка: (09527)22-22
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции
Подаване на заявление.

Подаване на заявление до Общинска администрация - Вършец за одобряване на ПУП.

Образци Заплащане
За услугата се заплаща цена

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец по чл. 9 от ЗМДТ, която е в сила от 01.06.2023г.

Одобряване на Подробни устройствени планове:

а. До три имота или УПИ - 30.00 лева

б. Над три имота или УПИ - 60.00 лева

в. До 10 дка - 100.00 лева

г. От 10 дка до 20 дка - 150.00 лева

д. Над 20 дка - 150.00 лева плюс 3.00 лева завсеки декар над тези 20 дка.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път
По електронен път
На гише в административно звено за обслужване в брой