Информация за предоставяне на услуга

от Общинска администрация - Вършец, Монтана
 
 • Услуга:
  • (2027) Издаване на скици за недвижими имоти

   До одобряване на кадастралните планове и кадастралните регистри (разписните списъци) към тях, скиците на недвижимите имоти се издават и поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни, 3 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно и информационно обслужване и ПР"
Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
Код за междуселищно избиране: 09527
Телефон за връзка: (09527)22-22
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции
Подаване на заявление за издаване на скица за недвижим имот

Подаване на заявление до Общинска администрация - Вършец за издаване на скица за недвижим имот.

Образци Заплащане
За услугата се заплаща такса 20 лв.

Вие можете да заявите издаване на скица/и като изберете обикновена или бърза поръчка.

За имоти в регулация, обикновената услуга е на стойност 20.00 лева, а бързата услуга - 40.00 лева.

За имоти извън регулация, обикновената услуга е на стойност 5.00 лева, а бързата услуга - 10.00 лева.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път
По електронен път
На гише в административно звено за обслужване в брой