Информация за предоставяне на услуга

от Общинска администрация - Вършец, Монтана
 
 • Услуга:
  • (2016) Издаване на удостоверение за наследници

   Издаване на удостоверение за наследници
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 1
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни,3 дни и 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - Монтана
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Инвестиционна политика, ГрЗС, ЕСГРАОН"
Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
Код за междуселищно избиране: 09527
Телефон за връзка: (09527)22-22
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции
Подаване на заявление за извършване на административната услуга

Подаване на заявление/искане за издаване на удостоверение за наследници или в деловодството на Общинска администрация - Вършец, или по електронен път чрез портала за административни услуги.

Подаване на искане/заявление за издаване на удостоверение за наследници

Подаване на искане/заявление за издаване на удостоверение за наследници в деловодството на Общинска администрация - Вършец, по пощата или чрез портала за предоставяне на административни услуги на Община Вършец.

Образци Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:
За обикновена услуга 5 лв.
За бърза услуга 7.5 лв.
За експресна услуга 10 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път
По електронен път
На гише в административно звено за обслужване в брой