Информация за предоставяне на услуга

от Общинска администрация - Вършец, Монтана
 
 • Услуга:
  • (2094) Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

   Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписа и съдържанието на пълномощното по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите.
 • На основание на:
  • Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) - чл. 83
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Вътрешно административни дейности"
Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
Код за междуселищно избиране: 09527
Телефон за връзка: (09527)22-22
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции
Подаване на искане за извършване на нотариална заверка на подпис, съдържание

Подаване на искане писмено/устно чрез предоставяне на два екземляра от пълномощно, декларация, документ за извършване на нотариална заверка на подписа или съдържанието.

Образци Заплащане
За услугата се заплаща такса 20 лв.

За документи, които ще се ползват за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот - 10.00 лева за всеки подпис плюс 10.00 лева за удостоверяване на съдържание за първа и 2.00 лева за всяка следваща страница.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване в брой
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път
По електронен път