Информация за предоставяне на услуга

от Общинска администрация - Вършец, Монтана
 
 • Режим:
  • (2667) Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Инвестиционна политика, ГрЗС, ЕСГРАОН"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Вършец, гр. Вършец,
  Код за междуселищно избиране: 09527
  Телефон за връзка: (09527)22-22
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции
  Подаване на заявление.

  Подаване на заявление до Общинска администрация - Вършец за предоставяне на административната услуга.

  Заплащане
  За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 40 лв.

  Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 10 и т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец, в сила от 01.06.2023г.:

  Одобряването на План за безопасност и здраве по смисъла на чл. 156 б от ЗУТ - 40.00 лева.

  Одобряване на План за управление на строителни отпадъци по смисъла на чл. 156 б от ЗУТ - 40.00 лева

  Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  На гише в административно звено за обслужване в брой
  По банков път
  По електронен път