Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Проекти в община Вършец

         Членството на България в ЕС предопределя качествено нова роля на българската община с оглед необходимостта от полагане на системни усилия за създаване на механизми за предоставяне на равен достъп на гражданите до базисна инфраструктура, екологично чиста околна среда, висококачествени услуги за задоволяване на образователните, социалните и културни потребности, както и създаване на благоприятен бизнес климат и качествено административно обслужване. Ключов фактор за реализиране на тази цел се явява формирането на адекватен административен капацитет за привличане на външно финансиране посредством подготовка и управление на качествени и значими проекти във всички сфери на социално-икономическия живот. Посредством подготовка на различни проекти общините имат уникалния шанс да предприемат инициативи и да решават проблеми, които не биха могли да реализират със собствени средства, без да ползват финансова подкрепа от Общността. Община Вършец извежда сред основните си приоритети привличането на външно финансиране и полага системни и последователни усилия за формиране на необходимия институционален капацитет и възприемане на проектния цикъл като неразделна част от цялостния си работен процес.