Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Постоянни комисии към ОбС Вършец (мандат 2023-2027)

Постоянните Комисии се конституират от общински съвет - Вършец с Правилника за организация и дейността на общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат /2023-2027/.

Според чл. 36, ал. 1 от ПОДОСВНКВОА са сформирани девет постоянни комисии.

1. КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ИКОНОМИКА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Председател:
Вътко Данаилов Маринов
Членове:
инж. Мария Кирилова Ангелова
Иван Димитров Андров
Благовест Радославов Христов
Иван Калинов Замфиров

2. КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Председател:
Олга Кирилова Яничкова
Членове:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Вътко Данаилов Маринов
Светла Ангелова Вангелова
Георги Боянов Бонев

3. КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

Председател:
Адрияна Николова Николова
Членове:
Васил Георгиев Замфиров
Георги Боянов Бонев

4. КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ

Председател:
Иван Калинов Замфиров
Членове:
Ивайло Величков Цветанов
Олга Кирилова Яничкова

5. КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ, ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТИ

Председател:
Васил Георгиев Замфиров
Членове:
Вътко Данаилов Маринов
Недялко Йорданов Томов

6. КОМИСИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

Председател:
инж. Мария Кирилова Ангелова
Членове:
Иван Димитров Андров
Иван Калинов Замфиров
Светла Ангелова Вангелова
Благовест Радославов Христов

7. КОМИСИЯ ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Председател:
Недялко Йорданов Томов
Членове:
инж. Анатоли Георгиев Димитров
Иван Димитров Андров

8. КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Председател:
Георги Боянов Бонев
Членове:
Адрияна Николова Николова
инж. Мария Кирилова Ангелова

9. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Председател:
Адрияна Николова Николова
Членове:
Васил Георгиев Замфиров
Олга Кирилова Яничкова