Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

За Общински съвет - Вършец

 

Общински съвет - Вършец е орган на местното самоуправление на територията на община Вършец. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Състои се от 13 общински съветници, избрани пряко от населението на община Вършец. Общински съвет - Вършец осъществява своите правомощия  въз основа на конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Вършец и Етичен кодекс на общинския съветник..

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съвет има следните правомощия:

 • определя политиката за изграждане и развитие на общината;
 • създава постоянни и временни комисии и избира техните членове
 • одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на община Вършец;
 • избира и освобождава председателя на съвета и кметовете на райони;
 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на община Вършец;
 • приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
 • определя размера на местните такси;
 • приема решения за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на община Вършец, кметовете на районите и кметствата, приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя  представителите на Община Вършец в тях;
 • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и емитиране на облигации;
 • приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;
 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на община Вършец;
 • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на община Вършец, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на община Вършец, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • приема решения за участие на Общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя  представителите на Община Вършец в тях;
 • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони други обекти с общинско значение;
 • приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението на община Вършец по въпроси от своята компетентност;
 • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
 • решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
 • упражнява текущ и последваш контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
 • приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
 • приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В своята дейност Общински съвет - Вършец се ръководи от следните принципи:

 • законност;
 • колегиалност;
 • самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
 • гарантиране и закриляне интересите на жителите на Община Вършец;
 • публичност при взимане на решения и тяхното изпълнение.

Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветници.

Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 • по негова инициатива;
 • по искане на една трета от общинските съветници;
 • по искане на една пета от избирателите на общината;
 • по искане на областния управител.

Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветници. Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

Общински съвет - Вършец провежда редовни заседания най - малко 11 на брой в една година. Те са открити и се предават директно по vlastbg.com. По изключение Общински съвет - Вършец може да реши отделно заседание или разглеждането на отделни точки от дневния ред да се проведе при закрити врати.

Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета на община Вършец или Общинската Администрация, представляващи обществен интерес и да получават отговори по определени ред, начин и срок.