Официален сайт на община Вършец

Съобщение относно провеждане на заключителна пресконференция за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.005-0008

СЪОБЩЕНИЕ

   Относно: Провеждане на  заключителна пресконференция за изпълнението на проект №  BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращиинсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  

         На 25 септември 2023 год. от 14:00 часа в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр.Берковица, пл. „Иордан Радичков” № 4, „Заседателна зала“ ще се състои заключителна пресконференция за изпълнението на проект №  BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. В тази връзка Общинска администрация – Берковица, кани всички заинтересовани страни - медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция.

На пресконференцията ще бъдат представени:

1. Достигнатите цели на проекта;

2. Дейностите по проекта;

З. Екип за управление на проекта;

4. Резултатите от изпълнението на проекта;

        Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

 

За контакти:

Ваня Венциславова - Ръководител на проекта тел.0884159106,

e-mail vencislavova.v@berkovitsa.com

За вас работодатели 20.09.2023

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ, след обявяване на процедура за подбор на работодатели), които разкриват работни места и наемат:

 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3318 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства -      2799 лв.;

Считано от 19.09.2023 г. може да се кандидатства /по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ/ и по:

Програми за обучение и заетост:

 • Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - свободни средства - 1988 лв.;
 • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства - 5048 лв.;

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП), считано от 19.09.2023 г.;

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 19.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително).

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по    труда” - Берковица, както и на тел. 0953/88341

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дирекция “Бюро по труда”- Берковица уведомява работодателите от общините Берковица и Вършец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ, след обявяване на процедура за подбор на работодатели), които разкриват работни места и наемат:

 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3318 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 2799 лв.;

Считано от 19.09.2023 г. може да се кандидатства /по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ/ и по:

Програми за обучение и заетост:

 • Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - свободни средства - 1988 лв.;
 • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства - 5048 лв.;

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП), считано от 19.09.2023 г.;

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 19.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително).

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по    труда” - Берковица, както и на тел. 0953/88341

ОБРАБОТКА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ

На 18.09.2023 г.(понеделник) (при подходящи метеорологични условия) от 21:00 ч. до приключване на обработката, фирма "Д.Д.Д. - 1" ООД ще проведе дезинсекция (трета обработка) срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улична мрежа, паркови алеи, детски площадки  и други площи в гр. Вършец и кв. Заножене.

Обработката ще се извърши с подвижен многофункционален генератор  за мащабна ларвицидна и имагоцидна обработка, тип Spray Team Elite 21S-300PD + ес, с възможност за аерозолни обработки, ULV  обработки /ултрамалообемно третиране/ и топъл аерозол, монтиран на автомобил

MITSUBISHI L -200 с повишена проходимост

Използван препарат -  Айкън 10 КС.

Обява за публичен търг на 12.09.2023 г.

На основание чл. 14, ал.1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и чл.42, ал.1 от НРПУРОС на община Вършец и чл.9, ал.1 и ал.2 от НУРПТК на община Вършец и в изпълнение на Решение № 551 от Протокол № 60/05.09.2023 г. на Общински съвет – Вършец и Заповед № 362/12.09.2023 г., на Кмета на община Вършец.

О Б Я В Я В А

       На 17.10.2023 г., от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, описани, както следва:

        1. Землище гр.Вършец – 836 бр. имота;

      2. Землище с.Спанчевци – 223 бр. имота;

         3. Землище с.Драганица – 150 бр. имота;

          4. Землище с.Черкаски – 244 бр. имота;

        5. Землище с.Стояново – 100 бр. имота;

        6. Землище с.Д. Озирово – 208 бр. имота;

        7. Землище с.Г. Озирово – 680 бр. имота;

          8. Землище с.Д. Б. Речка – 205 бр. имота;

          9. Землище с.Г. Б. Речка – 238 бр. имота;

       Първоначална годишна тръжна наемна цена - 12 лева. /дванадесет лева/ за 1 /един/ декар.

       Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната годишна тръжна наемана цена на съответния недвижим имот.

     Срок за отдаване под наем - 1 /една/ стопанска година 2023 – 2024 г., считано от 01.10.2023 г.

     Тръжна документация на стойност 50 лв., може да се закупи всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в срок от 16.09.2023 г., до 16.10.2023 г., от деловодството на Общинска администрация - Вършец, с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

     Тръжна документация за участие в търга се приема в срок от 16.09.2023 г., до 16.10.2023 г., всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. в деловодството на Общинска администрация – Вършец с адрес: гр.Вършец, бул. “България” № 10, етаж 1.

         В търга се допускат физически и юридически лица собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

       Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти предмет на търга.

       Депозит за участие в търга се внася за всеки имот по-отделно, както следва:

         1/ За имоти с площ до 10 дка. - 20 лв.

         2/ За имоти с площ от 10 до до 20 дка. - 50 лв.

         3/ За имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв.

         4/ За имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв.и

         5/ За имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот по отделно;

       Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка на община Вършец посочена в тръжната документация всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00 ч. от 16.09.2023 г., до 16.10.2023 г.

       Дължимият годишен наем се заплаща от наеметелите преди подписване на договора за наем.  

                                                                   За допълнителна информация тел 09527/22–22, вътр. 962

Покана за обществено обсъждане приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Вършец за периода 01.01.2022г. - 31.12.2022г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ДО

КМЕТА на община вършец

 

ПОКАНА

за обществено обсъждане

ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Вършец за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

 

В качеството си на Председател на Общински съвет Вършец каня жителите и обществеността на община Вършец, представителите на НПО и бизнеса на обществено обсъждане за Приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Вършец за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.09.2023 г. /понеделник/, от 13:00 часа, в конферентната зала на Sunny Garden СПА хотел с административен адрес град Вършец, бул. България № 6.

            Настоящата покана ще бъде публикувана на официалния сайт на община Вършец.

            Очакваме Ви!

 Линк към тримесечни отчети за 2022г.

С уважение:

 

инж. Анатоли димитров

Председател Общински съвет Вършец

Публично представяне и обсъждане на проекта за Бюджет на Община Вършец за 2023 година

На 28.08.2023 г. /понеделник/ от 11,00 часа в конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън“ град Вършец ще се проведе публично представяне и обсъждане на проекта за Бюджет на Община Вършец за 2023 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси , Кметът на Община Вършец отправя покана за участие в общественото обсъждане на проекта за Бюджет`2023 г.

Проектът за бюджет на община Вършец за 2023 година е разработен в съответствие с:

 • Закона за публичните финанси
 • Натуралните и стойностни показатели за общината, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година
 • Правомощията на местната власт, произтичащи от Закона за местните данъци и такси.

Основните цели на проекта за бюджет 2023 са:

-Запазване обема на публичните услуги, предоставяни от общината при повишени критерии за качество, без промяна в размера на местните данъци и такса битови отпадъци

- Реконструкция и изграждане на инфраструктурни обекти и на материално- техническата база на публичната и частна общинска собственост

-Икономическо развитие и увеличаване на заетостта

Общият балансиран размер на приходната и разходната част на бюджета е 14 896 747 лв.

За капиталови разходи, финансирани с бюджетни средства са разчетени по обекти 3 798 637 лв.

Становища и предложения по проекта за Бюджет`2023 година могат да се представят в деловодството на Общинска администрация Вършец, или на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  не по-късно от 29.08.2023 г.

инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец