Официален сайт на община Вършец

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Е ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ

В периода 28.09 - 01.10.2023 г. във Вършец ще се проведе 8-мо Европейско Първенство по Фийлд Таргет - състезание по спортна стрелба с въздушно оръжие.

Трасето за провеждане на състезанието е широка местност със слънчеви склонове, зелени ливади и сенчеста гора, където ще бъдат наредени три много интересни и предизвикателни трасета от по 50 мишени всяко.

В състезанието ще се включат над 250 участника от цял свят.

ЗАПОЧНА РАЗЧИСТВАНЕТО НА ИЗГОРЕЛИЯ ХРАМ "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ" В КВ. ЗАНОЖЕНЕ, ГР. ВЪРШЕЦ

Днес бе направена първата стъпка към възстановяването на храма „Възнесение Господне“ в квартал Заножене.

Над 20 доброволци от сутринта започнаха разчистването на църквата. На място бе и архимандрит Антим, протосингел на Видинската митрополия, както и кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров, който организира и подпомогна кампанията по разчистването.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ОСНОВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Община Борован, Община Враца и Община Вършец имат удоволствието да Ви поканят да участвате във форум за обсъждане на социално икономически анализ, който е основа за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, свързан с изпълнението на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“, който се изпълнява съгласно Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004-C02/15.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2022 Г.

На 18 септември 2023 г. в Конферентната зала на СПА хотел „Съни гардън” – гр. Вършец се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Вършец за 2022 г., съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Обсъждането бе инициирано и ръководено от председателя на Общинския съвет инж. Анатоли Димитров.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

За 11-та поредна година община Върщец се включи в доброволческата инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“, която се проведе на 16 септември под надслов „Готови сме“. Кампанията е в подкрепа на каузите на най-голямото гражданско движение в света „Let’s Do It World” за обществена чувствителност към опазването на околната среда.

НА ДОБЪР ЧАС ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

Кметът на Вършец и началникът на Регионалното управление по образование - Монтана откриха новата учебна година в община Вършец

На 15 септември – първия учебен ден, тържествено беше открита учебната 2023/2024 година във всички учебни заведения на територията на общината: Средно училище „Иван Вазов”, Начално училище „Васил Левски” – кв. „Изток“ и Детска градина „Слънце“, с филиали в кв. Заножене и с. Долно Озирово.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Вършец уведомява жителите и гостите на град Вършец, че поради подмяна на част от довеждащ водопровод на улица „Република“ на 18.09.2023 г. от 9.00 часа до 19.00 часа ще бъде прекъснато водоснабдяването по улиците от центъра на града до разклона за хижа „Бялата вода“, както и на улиците „Хан Омуртаг“, и „Дончо Станчев“.

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД 59-ТАТА ГОДИШНИНА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ВЪРШЕЦ ЗА ГРАД

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От името на общинска администрация - Вършец и лично от мое ви поздравявам с 59-тата годишнина от обявяването на Вършец за град!

Благодаря на всички, които обичат града ни и с воля, надежда и с труда си допринасят за неговото развитие и просперитет.

Убеден съм, че благодарение на съвместните усилия на Общината, Общинския съвет, бизнеса и на енергията, инициативността и волята на гражданите ще постигнем по-добро бъдеще и ще продължим да отстояваме авторитета и доброто име на града и на Община Вършец.

Изразявам признателност и уважение и към всички вас, които по различни начини помагате за утвърждаването на Вършец като красив и съвременен български град.

Нека заедно да работим за развитието на града ни и за превръщането му в желано място за нашите деца, нашите партньори, туристите и гостите на град Вършец.

инж. Иван Лазаров

Кмет на община Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 5 септември 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 26 точки.

Общински съвет - Вършец отчет на Кмета на община Вършец за изпълнението на решенията на Общински съвет – Вършец за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Общински съвет – Вършец прие отчет на Общински съвет – Вършец за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Общински съвет - Вършец одобри проект за подробен устройствен план - план – схема за минерален водопровод, за захранване на поземлен имот с идентификатор 12961.424.261 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ II - 261 в кв. 90 от подробния устройствен план на гр. Вършец с минерална вода от Сондаж № 3 в гр. Вършец, собственост на възложителя „МД 21“ ООД, ЕИК 206613292, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Студентски, ул. "21-ви Век" № 30, вх. „А“, ет. 5, ап. 62.

Общински съвет – Вършец даде съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 103 и чл. 104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Съветниците гласуваха промяна от частна в публична общинска собственост по реда на чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост на поземлен имот с идентификатор 12961.40.9 по КК и КР на гр. Вършец, /местност “Иванчова поляна“/.

Общинските съветници определиха наименование на улица „Хан Аспарух“, представляваща поземлени имота с идентификатори 12961.422.657 и 12961.423.87 по КК и КР на гр. Вършец.

Общински съвет - Вършец гласува за предоставяне на 3 бр. земеделски имота, частна общинска собственост на община Вършец, находящи се в землището на гр. Вършец, на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за изпълнение на дейността дърводобив.

Общински съвет – Вършец в качеството си на заинтересован собственик, даде съгласие за одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП - ПРЗ), с която се заменят част от поземлен имот с идентификатор 12961.40.929 по КК и КР на гр. Вършец – собственост на община Вършец, с част от поземлен имот с идентификатор 12961.419.102 по КК и КР на гр. Вършец – собственост на „Графика“ ООД, ЕИК 121379145, заличаване на поземлен имот с идентификатор 12961.419.109 по КК и КР на гр. Вършец, като улица, като същата се премества в южната част на поземлен имот с идентификатор 12961.419.79 по КК и КР гр. Вършец и се дава лице и достъп до съществуващите там два поземлени имота. С проекта се предвижда да бъдат заменени 584,3 кв.м. от поземлени имоти собственост на „Графика“ ООД, със 584,3 кв.м. от поземлени имоти, собственост на община Вършец.

Общински съвет - Вършец прие на бюджета на Община Вършец за 2023 г.

Общински съвет – Вършец одобрi проект за подробен устройствен план - план – схема за захранване с минерална вода от Сондаж № 4 в гр. Вършец на съществуваща сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 12961.420.11 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ пл. № 1053 в кв. 76 от подробния устройствен план на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана с възложител „МЕДЕКА 17“ ЕООД, ЕИК 206615671, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. “Арда“ № 10, вх. „Г“, ет. 4, ап. 48.

Общински съвет – Вършец даде съгласие за кандидатстване на община Вършец като партньор с проектно предложение по Програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027, Покана 2, Приоритет 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.7 "Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони и намаляване на всички форми на замърсяване".

Общински съвет – Вършец взе решение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за захранване с ел. енергия, с цел промяна на предназначението и делба на поземлен имот с идентификатор 12961.33.31 по КК и КР на гр.

Местните парламентаристи разрешиха изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за захранване с ел. енергия, с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 16866.73.266 по КК и КР на с. Горно Озирово, община Вършец, с ново предназначение „за ферма за отглеждане на животни“ със запазване на градоустройствените показатели на устройствената зона „за предимно производствена зона“ - “Пп“ с градоустройствени показатели : П застр. - max 80 %, Кинт. - 2,5 и Позел – min 20 %, като една четвърт от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Общински съвет – Вършец даде съгласие Община Вършец, Република България да участва с проектно предложение Програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027, Покана 2, Приоритет 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.7 "Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване".

Общински съвет – Вършец даде съгласие Община Вършец да участва в учредяване на юридическо лице с нестопанска цел Сдружение “Местна инициативна група Борован - Враца – Вършец“.

Общински съвет –Вършец утвърди 3 /три/ маломерни паралелки в СУ„Иван Вазов“ град Вършец за учебната 2023/2024.

Общински съвет –Вършец определи размери на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2023 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

Общински съвет – Вършец прие годишен финансов отчет за 2022 година за дейността на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Петър Гуцинов, Надежда Тодорова и Боряна Иванова.

Общински съвет – Вършец в качеството си на заинтересован собственик даде принципно съгласие за разрешаване изработването на ЧИ на ПУП за промяна на регулационна граница между поземлен имот с идентификатор 12961.422.629 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ VIII – 629 в кв. 66 от ПУП на гр. Вършец, публична общинска собственост на община Вършец и поземлен имот с идентификатор 12961.422.628 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ ХV – 628 в кв.66 от ПУП на гр. Вършец, собственост на Ангел Георгиев Бонев, като към имота на община Вършец се придадат 34,4 кв.м. /тридесет и четири кв.м./.

Общински съвет – Вършец одобри проект за подробен устройствен план - план - схема на техническата инфраструктура за свързване с електрически кабел на поземлен имот с идентификатор 23073.501.91 по КК и КР на с. Драганица, община Вършец, област Монтана, урегулиран в УПИ Х - 91 в кв. 8 от подробния устройствен план на с. Драганица, община Вършец, област Монтана, със съществуващ трафопост № 3 в с. Драганица, намиращ се извън регулацията на селото, с възложител Евгени Калайджиев, с адрес: с. Борово, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград.

Общински съвет – Вършец одобри проект за подробен устройствен план - план – схема на техническата инфраструктура за изграждане на трасе на нова подземна кабелна мрежа НН за захранване, свързващо поземлен имот с идентификатор 12961.423.173 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ VIII – 173 в кв. 66 от ПУП на гр. Вършец, с новопроектирано електротабло пред поземлен имот с идентификатор 12961.423.199 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ XIV-199 в кв. 65 на гр. Вършец, с възложител „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

Общински съвет – Вършец разреши изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, с цел регламентиране на застрояването на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 12961.40.9 по КК и КР на гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, със запазване на предвижданията на Общия устройствен план на Община Вършец „за озеленяване“ в съответствие с представеното мотивирано предложение.

Общински съвет – Вършец одобри проект за подробен устройствен план - план – схема на техническата инфраструктура за изграждане на трасе на нова подземна кабелна мрежа НН за захранване, свързващо поземлен имот с идентификатор 12961.423.199 по КК и КР на гр. Вършец, урегулиран в УПИ XIV – 199 в кв. 65 от ПУП на гр. Вършец, със съществуващ трафопост ТП № 14 – „Поликлиника“, намиращ се в кв. 59 на гр. Вършец, с възложител „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

Общински съвет – Вършец упълномощава Председателя на Общински съвет – Вършец– инж. Анатоли Димитров и Кмета на Община Вършец – инж. Иван Лазаров, заедно, да свикат от името на съдружника Община Вършец, извънредно общо събрание чрез изпращане на покана и да представляват съдружника Община Вършец на извънредно общо събрание на съдружниците в търговско дружество „ВЪРШЕЦ – НЕГОВАН“ ООД.

Последната точка от дневния ред беше изказвания, питания, становища и предложения.

Община Вършец се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“

За 11-та поредна година „Да изчистим България заедно” ще обедини институции, неправителствени и бизнес организации и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. Кампанията, която е част от проекта на bTV Media Group „ДОБРИЯТ ПРИМЕР“, ще се проведе под надслов „Готови сме!“. Тя е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата. През 2023 г. Световният ден на почистването на планетата, в който за седми пореден път ще се включи и България, ще се проведе на 16 септември.

В гр. Вършец акцията ще стартира в 9.00 ч. на 16.09.2023 г. /събота/ пред сградата на Общинска администрация.

Каним всички желаещи доброволци да се включат в инициативата! Нека бъдем отговорни! Бъдещето е в нашите ръце!

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД СЪЕДИНЕНИЕТО

Уважаеми жители и гости на община Вършец,

Днес е ден на национална гордост! Една от най-значимите исторически дати в българската история. Денят, в който отбелязваме 138 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

На тази дата България става отново единна държава, а урокът от извършения исторически акт е именно в това – че силата на българския народ е в неговото единство.

И още едно послание към нас отправя този ден – за мощта на народната енергия и воля – съзидателна и родолюбива.

Знайни и незнайни дейци на обединителното дело дават своите усилия, за да има свободна и обединена България. На всички тях дължим дълбок поклон. Със съзнанието за своята справедлива кауза те отхвърлят решението на Берлинския конгрес, което разпокъсва тялото на майка България. Победа, извоювана без чужда помощ, победа на  несломимия народен дух.

Преди 138 години с прокламация големият възрожденец Захарий Стоянов възвестява святото дело: „Братя! Часът на Съединението удари!” 

Часът на нашето съединение е всеки ден, уважаеми съграждани. И нека този завет бъде наше ежедневие, за да градим днешния и утрешния ден на общината и на България.

Честит празник!