Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Образци документи за удостоверяване на гражданско състояние

Декларация за сключване на граждански брак 
Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от закона за гражданската регистрация 
Декларация по чл. 92, ал. 6 от закона за гражданската регистрация 
Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП 
Заявление – декларация за адресна регистрация по чл.92, ал.8 от ЗГР 
Заявление за гробно място 
Заявление за постоянен адрес 
Заявление за сключване на граждански брак 
Заявление по чл. 72 от закона за гражданска регистрация - акт за брак 
Заявление по чл. 72 от закона за гражданска регистрация - акт за раждане 
Заявление по чл. 72 от закона за гражданска регистрация - акт за смърт 
Заявление-декларация за издаване на удостоверение за ползване на допълнителен отпуск 
Образец - искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 
Образец - искане за издаване на удостоверение за наследници