Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

sekretar

инж. ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Функции:

 
Секретарят на общината ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове и на законните разпореждания на Кмета на Община Вършец.
 
Секретарят на общината изпълнява следните функции:
 
 • Осъществява административното ръководство на общинската администрация. 
 • Осъществява координацията и контрола на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на Кмета на Общината. 
 • Отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията. 
 • Организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им. 
 • Организира деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив. 
 • Организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване. 
 • Осигурява разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на Кмета на общината. 
 • Организира и контролира работата с предложенията и сигналите на гражданите и юридическите лица. 
 • Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината. 
 • Осъществява организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми. 
 • Следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време на служителите в общинската администрация. 
 • Ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация и звената към нея, като утвърждава длъжностните характеристика на служителите, работещи по служебно правоотношение и съгласува длъжностните характеристика на служителите, назначени по трудово правоотношение. 
 • Организира провеждането на атестирането на служителите в общинската администрация. 
 • Организира и контролира попълването на годишния отчет на общинската администрация в Интегрирана информационна система на държавната администрация. 
 • Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административнопроцесуален кодекс /АПК/ и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното прилагане. 
 • Организира обмен на опит и внедряване на добри практики в работата на администрацията. 
 • Организира процеса на обучение на служителите от общинската администрация.
 
Секретарят на Общината утвърждава Вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия.
 
Секретарят на общината упражнява вътрешен контрол по изпълнение на задълженията, свързани със Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му.
 
Секретарят на Общината изпълнява и други функции, възложени му от закон или нормативни актове, както и възложени от Кмета на общината.
 

 

Контакти ✉