Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Информация по ЗДОИ

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Вършец и форматите, в които е достъпна

№ по ред КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ
1 Описание на правомощията на Кмета на Община Вършец и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община https://varshets.bg/index.php/начало/кмет
2 Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация Общинска администрация - контакти
3 Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация Вършец и Вътрешни правила за организацията на административното обслужване https://varshets.bg/index.php/администрация/admin-regulations
4 Стратегии, планове, програми https://varshets.bg/index.php/администрация/admin-programs
5 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси https://varshets.bg/index.php/администрация/обща-администрация/финанси-и-бюджет
6 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профила на купувача на община Вършец съгласно Закона за обществените поръчки /ЗОП/ https://varshets.bg/index.php/външни-връзки/цаис-еоп
7 Проекти на нормативни актове https://varshets.bg/index.php/obs/нормативна-уредба/проекти-на-нормативни-актове
8 Уведомление за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно процесуален кодекс включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството; https://www.varshets.bg/index.php?option=obs&range1=obs_decrees
9 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията. Администрация/Правилници
10 Обявления за конкурси за държавни служители Актуално/Обяви
11 Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон придобито имущество Администрация/Обща информация/Конфликт на интереси
12 Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му Администрация/Обща информация/Информация по ЗДОИ
13 Административни услуги Администрация/Обща администрация/Административно обслужване
14 Общински детски заведения За общината/Институции/Образование
15 Регистър на общинската собственост Администрация/Специализирана администрация/Общинска собственост
16 Проекти на Община Вършец Още ... /Проекти
17 Портал за отворени данни  https://data.egov.bg/data?q=%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%86
18 Бюджет на община Вършец https://varshets.bg/администрация/обща-администрация/финанси-и-бюджет/104-бюджети/10487-бюджети
19 Регистър на земите - общинска собственост, отдадени под наем Администрация/Специализирана администрация/Общинска собственост/Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда
20 Регистър на договорите за отдаване на земеделски земи Администрация/Специализирана администрация/Общинска собственост/Регистър на договорите
21 Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация Администрация/Специализирана администрация/Устройство на територията Регистри/Разрешения за Въвеждане в експлоатация
22 Регистър на издадените паспорти на сгради Администрация/ Специализирана администрация/ Устройство на територията/ Регистри/ Регистър на техническите паспорти
23 Регистър на договорите Администрация/Специализирана администрация/Общинска собственост/Регистър на договорите
24 Регистър на издадените разрешителни за строеж Администрация/Специализирана администрация/Устройство на територията/Регистри/Разрешения за строеж
25 Програма за оползотворяване на отпадъци Администрация/ Специализирана администрация/ Екология
26 Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон Администрация/ Специализирана администрация/ Екология
27 Заповеди – общинска собственост Администрация/ Специализирана администрация/ Общинска собственост/ Заповеди - общинска собственост
29 Регистър на заведенията за обществено хранене в община Вършец https://data.egov.bg/data/view/c1696e24-6e7d-4969-84a5-bfe9ebe3183d
30 Регистър на обществените поръчки на община Вършец https://data.egov.bg/data/view/f600898a-3543-4c3a-9313-0364a21bc48d
31 Списък на издадените общи административни актове от общ. Съвет Вършец https://varshets.bg/общински-съвет-вършец/нормативна-уредба 
33 Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване на община Вършец https://varshets.bg/competitions/Регистър на земи отдадени под наем към 01.01.2020.pdf
34 Регистър на спортните клубове на територията на община Вършец https://data.egov.bg/data/view/9ba5ed39-7ccd-4eff-a963-62138bf661a1
35 Регистър на издадените Разрешения за таксиметров превоз на пътници в Община Вършец https://data.egov.bg/data/view/cc2d3eb4-228b-4639-9711-df147d20e545
36 Регистър на даренията в Община Вършец https://data.egov.bg/data/view/89a1d22a-4ff8-453c-b44f-a00c909730fb
37 Регистър на декларациите - специалисти и кметски наместници - Вършец https://data.egov.bg/data/view/8b82d97e- b484-4a19-8769-5f4aa8b0ca49 https://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=declers
38 Регистър на декларациите - общинска администрация - Вършец https://data.egov.bg/data/view/b600f32b-a55d-4c15-afe5-de4f22b4e5bb 
40 Регистър на социалните институти и услуги в община Вършец  https://data.egov.bg/data/view/cfd96337- d670-4999-b0dc-ca555dbaa2c6
41 Регистър на военните паметници на територията на община Вършец  https://data.egov.bg/data/view/0a25104a- daea-4af0-a024-e5a560541606
42 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и КПИИ  https://varshets.bg/index.php?option=municip ality&range1=utregister&type=7
43 Регистър на социалните институти и услуги на територията на община Вършец  https://data.egov.bg/data/view/cfd96337- d670-4999-b0dc-ca555dbaa2c6
44 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Вършец За общината/ Институции/ Образование
45 Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти –общинска собственост  https://data.egov.bg/organisation/dataset/6 442a261-0eef-4161-ab6e-c8b11ffa2e14
46 Регистър на съоръженията за минерални води – изключителна държавна собственост Регистър на съоръженията за минерални води – изключителна държавна собственост
47 Регистър на лекарските практики на територията на община Вършец https://data.egov.bg/data/v