Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Средства за електронна идентификация при заявяване на електронни административни услуги към администрацията на община Вършец

Съгласно Закона за електронно управление (ЗЕУ), Общинска администрация - гр. Вършец уведомява заинтересованите физически и юридически лица, че предоставяните електронни административни услуги (ЕАУ) се заявяват чрез средства за електронна идентификация (на основание чл.5, ал.4 от ЗЕУ и чл.8 от Регламент № 910/2014 г.)

ЕАУ в община Вършец се предоставят през платформата Акстър е-услуги . За да използва възможностите предлагани от платформата, потребителят трябва да се идентифицира по избран от него метод. За целта, на началната страница на системата се натиска бутона „Вход в системата“, който препраща на страница съдържаща форми за идентификация чрез някой от следните методи:

 • Идентификация чрез електронна поща и парола
  За да може потребителят да се идентифицира с потребителско име и парола при заявяване на електронна административна услуга е необходимо първо да се регистрира в системата. Освен основните идентифициращи данни, задължително е да се посочи електронна поща, която по-късно ще се използва като потребителско име с цел уникалност и сигурност.

 • Идентификация чрез верифициран потребителски профил
  За да има потребителят по-разширен достъп до услуги, след идентифицира с потребителско име и парола е необходимо първо да добие статус на "Верифициран потребител". Потребителят може да направи това като премине процес по лична идентификация. За целта трябва да посети администрацията и пред специално упълномощен служител еднократно да се идентифицира с документ за самоличност.

 • Идентификация чрез мобилното приложение на EvroTrust
  За да използва този метод на идентификация, потребителят трябва да има инсталирано мобилното приложение на EvroTrust за електронно подписване на документи, да има одобрен профил, както и да има наличните кредити за извършване на идентификационни услуги. За да се идентифицира чрез мобилното приложение на EvroTrust, потребителят трябва да избере опцията „Вход с EvroTrust“, да въведе своето ЕГН и да натисне бутона “Вход“.

 • Идентификация чрез Квалифициран Електронен Подпис (КЕП)

  Ниво на осигуреност:
  „ВИСОКО“, съгласно чл. 8, т. 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и т. 2 от приложение „Технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност „ниско“, „значително“ и „високо“ за средства за електронна идентификация, издадени по нотифицирана схема за електронна идентификация“ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

  Описание:
  Квалифицираният електронен подпис /КЕП/ може да се използва за идентификация на заявителя на електронна административна услуга. КЕП може да бъде получен от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги.

Електронни справки за дължимите местни данъци и такси се предоставят през платформа на Министерство на финансите, която може да бъде достъпена от “Електронна справка за местни данъци и такси ” от менюто на този сайт.

 • Идентификацията за Електронна справка за местни данъци и такси се извършва чрез въвеждане на ЕГН/ЕИК/ЛНЧ и ПИН.
  ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност (или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице) в отдел МДТ, намиращ се на първия етаж в сградата на Община Вършец.

Електронните административни услуги на община Вършец могат да бъдат заявени през ЕПДЕАУ(Единен портал за достъп до електронни административни услуги)

Възможни начини за заявяванe:
 • Със заявление на гише в центъра за административно обслужване на община Вършец
 • По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване
Описание на електронно заявяване:
 • Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис
 • (КЕП).
 • Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 • Необходимо е да имате инсталиран Adobe Reader.
За да заявите услуга:
 1. Влезте в страницата с услугите на община Вършец от горния линк.
 2. Изберете необходимата Ви услуга.
 3. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи" .
 4. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 5. Отворете формата с Adobe Reader.
 6. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 7. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 8. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 9. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 10. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 11. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 12. Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
Aлтернативен начин: От страницата на избраната в т.2 услуга натиснете бутона
 Заяви услугата  за връзка със системата.