Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Образци - ЕСГРАОН (Част 1)

Адресна карта за настоящ адрес    

Декларация за сключване на граждански брак    

Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от закона за гражданската регистрация    

Декларация по чл. 92, ал. 6 от закона за гражданската регистрация    

Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП    

Заявление – декларация за адресна регистрация по чл.92, ал.8 от ЗГР    

Заявление за гробно място    

Заявление за постоянен адрес    

Заявление за сключване на граждански брак