Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

Образци - Устройство на територията (Част 2)

 

Заявление за забележка към разрешение за строеж    

Заявление за идентичност    

Заявление за издаване на скица и начин на застрояване (виза)    

Заявление за издаване на удостоверение за адрес на недвижим имот    

Заявление за издаване удостоверение за факти и обстоятелства