П Р О Т О К О Л № 46

Днес, 26.07.2018 година (четвъртък) от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

Заседанието започва с 9 положили клетва общински съветника.

Отсъстват: инж. Анатоли Димитров – в отпуск; г-н Ивайло Цветанов; г-н Вътко Маринов; г-н Васил Замфиров;

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Г. Аврамов – спец. „Гражданска защита“, Е. Георгиева – гл. експерт „Информационно обслужване“, Ц. Въглярска – Директор на Център за подкрепа за и граждани.

Заседанието беше открито и ръководено от Олга Яничкова – Заместник – председател на Общински съвет -Вършец.

Заместник председателят на Общински съвет Вършец Олга Яничкова, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения и изменения в дневния ред:

Докладна записка № 245/24.07.2018г. относно приемане на Общински план за интегриране на ромите 2018-2020г. да бъде добавена в дневния ред като точка 6 – та.

Промяна в кворума. Илиза г-жа Антоанета Коцина.

Общо 8 общински съветници.

Промяна в кворума. Влиза г-жа Антоанета Коцина.

Общо 9 общински съветници.

Гласували: “за”- 8 ; “против”няма; “въздържали се”1.

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 237/107.2018г. относно oтчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 226/13.07.2018г. относно отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 232/16.07.2018г. относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 234/17.07.2018г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на открит конкурс по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен“, от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., с начин на трайно ползване – горска територия, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 235/17.07.2018г. определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/, за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, град Вършец за лятото на 2018 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 245/24.07.2018г. относно приемане на Общински план за интегриране на ромите 2018-2020г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 228/12.07.2018г. относно приемане на План за действие при терористични дейности на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 239/20.07.2018г. относно вземане на решение за утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“ – град Вършец за учебната 2018/2019 година.

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

 1. Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 240/20.07.2018г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Гласували: “за” – 9 ;“против”няма; “въздържали се”няма.

ПРИЕМА СЕ

 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 237/18.07.2018г. относно oтчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: И. Лазаров, А. Коцина;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 603

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Отчета на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018г.

Гласували поименно: “за” – 9; “против”няма;“въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 226/13.07.2018г. относно отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Докладва: Олга Яничкова – зам. председател Общински съвет – Вършец

Изказаха се: О. Яничкова;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 604

Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г.

Гласували поименно: “за” – 9 ; “против”няма;“въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 232/16.07.2018г. относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 605

На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и 4 от „Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Вършец“, чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Вършец приема предложената промяна в Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Вършец за 2018 година, по обекти и източници на финансиране, съгласно приложения Проект на Разчет за финансиране.

Гласували поименно: “за” – 9 – О. Яничкова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, Б. Христов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против”няма;“въздържали се”няма;

 ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 234/17.07.2018г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на открит конкурс по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен“, от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., с начин на трайно ползване – горска територия, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, С. Сълков, А. Тошев, А. Коцина, П. Стефанов, Г. Иванов,

Промяна в кворума. Влиза г-н Васил Замфиров.

Общо 10 общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 606

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл.12, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“, взема решение за провеждане на открит конкурс за продажба на около 300 куб.м. стояща дървесина на корен, от поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец от 2008 г., с начин на трайно ползване – горска територия описана по видове и единични цени, както следва:

 1. Дървесина на корен /трупи за бичене/ от вида „Бял бор“:
  • С дебелина над 30 см. – 80 лв., без ДДС за 1 куб.м.
  • С дебелина от 18 см. до 29 см. – 70 лв., без ДДС за 1 куб.м.
  • С дебелина от 15 см. до 17 см. – 50 лв., без ДДС за 1 куб.м.
  • Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1 куб.
 2. Дървесина на корен /трупи за бичене/ от вида „Черен бор“:
  • С дебелина над 30 см. – 70 лв., без ДДС за 1 куб.м.
  • С дебелина от 18 см. до 29 см. – 60 лв., без ДДС за 1 куб.м.
  • С дебелина от 15 см. до 17 см. – 40 лв., без ДДС за 1 куб.м.
  • Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1 куб.
 3. Дърва за горене от иглолистни – 15 лв., без ДДС за 1 куб.м.
 4. Участниците в конкурса могат да участват само за добив на цялото количество от около 300 куб.м., стояща дървесина на корен.
 5. Цена на конкурсната документация - 50 лв.
 6. Депозит за участие в конкурса - 500 лв.
 7. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната продажна конкурсна цена за 1 куб.м., стояща дървесина на корен, описана в т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение.
 8. При добив на повече от прогнозното количество дървесина от около 300 куб.м., в цитираните в т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение дървесни видове и размери, същата да се продаде на цените предложени от участника спечелил открития конкурс.
 9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе открит конкурс за продажба на стоящата дървесина на корен, подробно описана в настоящото решение по реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“, и да сключи договор със спечелилия конкурса участник.

Гласували поименно: “за” – 5 – О. Яничкова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров и В. Замфиров; “против”1 – С. Сълков;“въздържали се”4 – Б. Христов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; 

НЕ СЕ ПРИЕМА

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 235/17.07.2018г. определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/, за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, град Вършец за лятото на 2018 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, С. Сълков, Ц. Въглярска, А. Коцина;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 607

 1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“, определя такса за посещение на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, град Вършец, за периода от 11 юни до 10 август 2018 год. в размер, както следва:
 1. Възлага на Кмета на Община Вършец, таксите за ползване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, град Вършец, да бъдат предоставяни в бюджета на Общински детски комплекс, град Вършец, след изтичане на съответния календарен месец.

Гласували поименно: “за” – 9 – О. Яничкова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров,В. Замфиров, Б. Христов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против”няма;“въздържали се” – 1 – С. Сълков;

ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 245/24.07.2018г. относно приемане на Общински план за интегриране на ромите 2018-2020г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж.И. Лазаров, А. Коцина;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 608

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет – Вършец реши: 

 1. Приема Общински план за интеграция на ромите за периода 2018-2020 г.
 2. Възлага на Кмета на община Вършец да актуализира Общински план за интеграция на ромите за периода 2018-2020 г. , при възникване на необходимост.

Гласували поименно: “за” – 9 ; “против”няма;“въздържали се”1;

 ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 228/12.07.2018г. относно приемане на План за действие при терористични дейности на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 609

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и в изпълнение на т. 2 от Решение № 669 от 02.11.2017 година на Министерски съвет на Р България, приема План за действие при терористични дейности на община Вършец.

Приетият План за действие при терористически дейности на община Вършец да се изпрати в Областна администрация Монтана, за да се използва за изготвяне на областен план.

Гласували поименно: “за” – 10 ; “против”няма;“въздържали се”няма;

ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 239/20.07.2018г. относно вземане на решение за утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Иван Вазов“ – град Вършец за учебната 2018/2019 година.

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

Изказаха се: инж.И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 610

Общински съвет – Вършец на основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 100, ал. 1 и чл. 108, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, (Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017год.) утвърждава 6 маломерни паралелки в СУ„Иван Вазов“ град Вършец за учебната 2018/2019 година в рамките на утвърдения бюджет на училището и утвърдената численост на персонала, без допълнително финансиране от общинския бюджет, както следва:

X „б“ клас – 14 ученици, Професия: Продавач-консултант, специалност: продавач-консултант;

XІ „а“ клас – 13 ученици, Природоматематически профил – Информационни технологии;

XІ „в“ клас – 17 ученици, Непрофилиран;

XІІ „а“ клас – 16 ученици, Природоматематически профил – Информационни технологии

XІІ „б“ клас – 12 ученици, Чуждоезиков профил – Английски език;

ХІІ „в“клас – 13 ученици, Професия: Оперативен счетоводител, специалност: Оперативно

Счетоводство.

Гласували поименно: “за” – 10 – О. Яничкова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров,В. Замфиров, Б. Христов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против”няма;“въздържали се”– няма;

 ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 240/20.07.2018г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

Изказаха се: инж.И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 611

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Светлана Цекова Исаева.

Гласували поименно: “за” – 10 – О. Яничкова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров,В. Замфиров, Б. Христов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против”няма;“въздържали се”– няма;

 ПРИЕМА СЕ

 

Изказаха се: инж.И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 612

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Недка Йорданова Тодорова.

Гласували поименно: “за” – 10 – О. Яничкова, А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров,В. Замфиров, Б. Христов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов и С. Сълков; “против”няма;“въздържали се”– няма;

 ПРИЕМА СЕ

ДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: С. Сълков, инж. И. Лазаров, Г. Найденов, П. Стефанов, А. Коцина, А. Тошев;

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:40 часа

Олга Яничкова

Зам.-председател на Общински съвет - Вършец

Даниела Андреева Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС /Петя Петкова /