П Р О Т О К О Л  № 60

 

Днес, 29.08.2019 година (четвъртък) от 16:30 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015-2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветници.

Отсъстват: г-н Сашо Сълков,

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема законови решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, Емил Иванов – кмет на кметство с. Спанчевци;

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка 225/29.08.2019 год. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за участие на община Вършец в Организацията за управление на Старопланински туристически район /ОУСтПТР/, както и определяне лице, което да представлява община Вършец в насроченото учредително събрание, което ще се проведе на 02.09.2019 год. в гр. Велико Търново.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец

 

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 12; “против”няма; “въздържали се”няма.       

           

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка 225/29.08.2019 год. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие за участие на община Вършец в Организацията за управление на Старопланински туристически район /ОУСтПТР/, както и определяне лице, което да представлява община Вършец в насроченото учредително събрание, което ще се проведе на 02.09.2019 год. в гр. Велико Търново.

 

Докладва:  инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 753

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 22 и чл. 24 от Закона за туризма, реши:

 

1.      Дава съгласие Община Вършец да стане член на Организацията за управление на Старопланински туристически район с център гр.Велико Търново;

2.      Упълномощава Кмета на Община Вършец – инж. Иван Михайлов Лазаров да представлява Община Вършец и да участва в учредителното събнание на Организацията за управление на Старопланински туристически район с център гр.Велико Търново, което ще се проведе на  02.09.2019 г., от 11.00ч., в залата на Общински съвет – Велико Търново.

3.      Възлага на Кмета на Община Вършец да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 

 

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,                И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков и Г. Иванов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:40 часа.

 

 

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

 

Милена Димитрова                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбА                                                                /Антон Тошев /