П Р О Т О К О Л  № 38

 

Днес, 22.12.2017 година (петък) от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветника.

 

Отсъства: г-н Благовест Христов.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – Кмет на община Вършец,  инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване Е. Иванов – кмет с. Спанчевци, Д.Георгиева – Директор ДГ „Слънце” гр.Вършец, Т.Кънчев – представител на „Хубев“ ЕООД и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет -Вършец.

 

На основание чл. 83 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. инж. Иван Лазаров – Кмет на община Вършец оттегля с писмо вх. № 1032/22.12.2017г. от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Вършец докладна записка вх. № 1018/13.12.2017г., която е включена като точка 1 от дневния ред.

 Общият брой точки в дневния ред стават 6

ДНЕВЕН РЕД

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1017/13.12.2017г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2017 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

     Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1019/14.12.2017г. относно разглеждане на заявление вх. № 7000-384/07.12.2017 г. от Симеон Венелинов Хубев в качеството си на Управител и представляващ „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. “Георги Сава Раковски“ № 25, с искане за прилагане на регулационния и застроителен план на гр. Вършец от 1986 г., относно уреждане на дворищна регулация за придаваема по регулация площ от 119 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.423.192, собственост на „Медицински център - Вършец“ ЕООД към поземлен имот с идентификатор 12961.423.195, собственост на „Хубев“ ЕООД, гр. Враца.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1015/13.12.2017г. относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Вършец за 2017 година.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1014/13.12.2017г. относно приемане на план-сметки, включващи необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване на територията на община Вършец за 2018г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1016/13.12.2017г. относно въвеждане на системата на делегиран бюджет в ДГ “Слънце“ – гр. Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 12 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                  

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1017/13.12.2017г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2017 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

     Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, С. Сълков, Г. Найденов, инж. А. Димитров

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 504

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА реши:

1.    Одобрява и приема списък на инвестициите, направени от В и К ООД, гр. Монтана през 2017г. в община Вършец в активи публична общинска собственост, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите, съгласно приложение към настоящото решение включващо 5 /пет/ обекта на обща стойност 10 135.94 лв. / десет хиляди сто тридесет и пет лева и деветдесет и четири ст./.

2.    Предава управлението на приетите активи по т. 1 от настоящото решение в Асоциацията по В и К на обособената територия, за да бъдат предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия В и К оператор.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1019/14.12.2017г. относно разглеждане на заявление вх. № 7000-384/07.12.2017 г. от Симеон Венелинов Хубев в качеството си на Управител и представляващ „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. “Георги Сава Раковски“ № 25, с искане за прилагане на регулационния и застроителен план на гр. Вършец от 1986 г., относно уреждане на дворищна регулация за придаваема по регулация площ от 119 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.423.192, собственост на „Медицински център - Вършец“ ЕООД към поземлен имот с идентификатор 12961.423.195, собственост на „Хубев“ ЕООД, гр. Враца.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, В. Маринов, Т. Кънчев

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 505

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  § 8, ал. 2, т.1 ПР на ЗУТ и чл. 17, ал. 7 и чл. 27, ал. 1 от „Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Вършец“, допуска прилагане на регулационния и застоителен план на гр. Вършец от 1986 г., по отношение на поземлен имот с идентификатор 12961.423.192 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., представляващ УПИ IX /девет/ пл. № 995 /деветстотин деветдесет и пет/, кв. 65 /шестдесет и пет/ по плана на гр. Вършец от 1986 г., собственост на „Медицински център - Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509, със седалище и адрес на управление гр. Вършец, бул. “България“ № 2 и поземлен имот с идентификатор 12961.423.195 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., представляващ УПИ VIII /осем/, пл. 996 /деветстотин деветдесет и шест/, кв.65 /шестдесет и пет/ по плана на гр. Вършец от 1986 г., собственост на „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. “Георги Сава Раковски“ № 25.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 506

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 7 и чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Вършец“ и чл. 28, ал. 1, т. 1 от „Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, реши:

1.                  Задължава Управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД да сключи предварителен договор с Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. “Георги Сава Раковски“ № 25 за продажба на 119 кв.м. /сто и деветнадесет кв.м./ от поземлен имот с идентификатор 12961.423.192 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., и на сграда на допълващото застрояване с идентификатор 12961.423.192.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 38.62 кв.м., собственост на „Медицински център - Вършец“ ЕООД, съгласно пазарната оценка за имота и сградата в размер на 13 050 лв.

2.                  След сключване на предварителния договор и заплащане на пазарната цената. на имота, описан по  т. 1 да се отрази от СГКК гр. Монтана в Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец и от отдел „УТ“ при Общинска администрация – Вършец в регулационния и застроителен план на гр. Вършец от 1986 г., промяната на кадастралната и регулационна граница между поземлени имоти с идентификатор 12961.423.192 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., представляващ УПИ IX /девет/ пл. № 995 /деветстотин деветдесет и пет/, кв.65 /шестдесет и пет/ по плана на гр. Вършец от 1986 г., собственост на „Медицински център - Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509, със седалище и адрес на управление гр. Вършец, бул. “България“ № 2 и поземлен имот с идентификатор 12961.423.195 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., представляващ УПИ VIII /осем/, пл. 996 /деветстотин деветдесет и шест/, кв.65 /шестдесет и пет/ по плана на гр. Вършец от 1986 г., собственост на „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул. “Георги Сава Раковски“ № 25.

3.                  Задължава Управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, след издаване на скица-проект от СГКК – Монтана за извършената промяна на кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Вършец от 2008 г. и на регулационния и застроителен план на гр. Вършец от 1986 г., да се изповяда сделка за продажба пред Нотариус с Район на действие Районен съд – Берковица на 119 кв.м. /сто и деветнадесет кв.м./ от поземлен имот с идентификатор  12961.423.192 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. и на сграда на допълващото застрояване с идентификатор 12961.423.192.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., със застроена площ 38.62 кв.м., собственост на „Медицински център - Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509 на „Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                              ПРИЕМА СЕ

 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1015/13.12.2017г. относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Вършец за 2017 година.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, С. Сълков, А. Коцина

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 507

 

На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и 4 от „Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Вършец“, чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Вършец , извършва вътрешни промени в Разчета за финансиране на капиталовата програма на община Вършец за 2017 година, по обекти и източници на финансиране, съгласно приложения Проект за Разчет за финансиране.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                              ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1014/13.12.2017г. относно приемане на план-сметки, включващи необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване на територията на община Вършец за 2018г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, С. Сълков, О. Яничкова

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 508

 

I.     Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, одобрява обобщена план-сметка за 2018 година, общата стойност на която възлиза на 870 200 лв. и включва необходимите разходи за:

 

1.    Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, минимум 50 кофи и др. в размер на 15 200 лв.;

2.    Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им – 156 000 лв.;

3.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 258 700 лв.;

4.    Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 440 300 лв.

 

II.     Утвърждава размера на дофинансиране на разходите по дейностите за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на обществени места за 2018 година с 300 200 лв.;

 

III.     Запазва размера на такса за битови отпадъци по видове услуги и населени места за 2018 година, в размерите на 2017 година.;

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                              ПРИЕМА СЕ

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1016/13.12.2017г. относно въвеждане на системата на делегиран бюджет в ДГ “Слънце“ – гр. Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Г. Найденов, Д. Георгиева, О. Яничкова

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 509

 

Общински съвет – Вършец, на основание чл. 289, ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

 

1.                  Въвежда системата на делегирани бюджети в Детска градина „Слънце“ – гр. Вършец, считано от 01.01.2018 г.

 

2.                  Предоставя правото на второстепенен разпоредители с бюджет на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец.

 

3. Определя годишна издръжка на 1 дете в детска градина - местна отговорност, при формиране на бюджета на детските градини за 2018 г., както следва:

 

 

Годишна издръжка местна дейност на дете в детска градина, съгласно утвърдените с информационната система на МОН към 1 януари

0-4 годишни

 

 

94 бр.деца

5-6 годишни

 

 

69 бр.деца

ДГ „Слънце“ – гр. Вършец

640 лв.

370 лв.

 

Средствата се определят на база брой деца по НЕИСПУО към 01.01. на съответната година.

Издръжката на едно дете за местна дейност се актуализира за всяка следваща бюджетна година с решение на Общински съвет.

 

4. Директорът на ДГ, преминаваща на делегиран бюджет да разкрие банкова сметка като второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 01.01.2018 г.

 

5. Кметът на общината определя правата и отговорностите на директора на детската градина, във връзка с чл. 11, ал. 13, чл. 100, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

 

6. Възлага на Кмета на община Вършец да осъществи всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против” – Г.Найденов; “въздържали се” – И.Цветанов;

                                                                                                                              ПРИЕМА СЕ

СЕДМА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се : инж. А. Димитров и инж. И. Лазаров

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:10 часа

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                     Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /