П Р О Т О К О Л  61

 

Днес, 19.09.2019 година (четвъртък) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

Заседанието продължи с 13 положили клетва общински съветника.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, инж. агр. Даниела Тодорова – Секретар на Община Вършец, С. Зарчев – „Връзки с обществеността“, Е.Димитров-кмет с. Спанчевци, Ангел петров – кмет на с. Долно Озирово, Арахангел Петров – кмет на с. Г. Озирово, Валери Тодоров – кмет на с. Черкаски, Димитрина Георгиева – технически сътрудник кв. Заножене и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет -Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1.      Включване на Докладна записка вх. № 239/17.09.2019г. като точка 10-та от дневния ред на заседанието.

2.      Включване на предложение за допълнение към Докладна записка вх. № 230/10.09.2019г. от дневния ред     на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 11.

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма.

ДНЕВЕН РЕД

 

1.             Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 224/28.08.2019 год. Относно приемане на отчета на Бюджета на Община Вършец за 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.             Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 235/11.09.2019 год. относно отчет на Кмета на Община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.             Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 221/ 23.08.2019 год. относно отчет за дейността на Общински съвет –Вършец и неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. -30.06.2019 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

4.             Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 232/11.09.2019 год. относно учредяване право на   прокарване на техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12, през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори: 12961.424.88 - ул. “Република“, 12961.424.143 – ул. “Добри Чинтулов“, 12961.420.36 – ул. “Христо Ботев“  и 12961.420.32 – ул. “Любен Каравелов“ по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за реализиране на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода за захранване на урегулиран поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец, /хотел „Мариус“/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.             Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 233/11.09.2019 г. относно учредяване на възмездно право на прокарване на техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с постоянен адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1, за изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване с питейна вода и за изграждане на канализационно отклонение до поземлен имот с идентификатор 12961.33.33, /собственост на заявителите/, през поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 12961.33.58 по КК и КР на гр. Вършец, /собственост на община Вършец/, представляващ селскостопански, горски и ведомствен път.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.             Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 234/11.09.2019 г.  относно  издаване на Запис на заповед от Община Вършец в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вършец“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0118–С01 от 23.07.2019 г. по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.             Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 236/11.09.2019 г. относно утвърждаване на маломерна паралелка.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.             Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 230/10.09.2019 г. и допълнение вх. № 240/18.09.2019 г. относно определяне временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Вършец, Кмет на Кметство  - с. Долно Озирово и с. Спанчевци, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.             Разглеждане и вземане на решение по Докладна  записка вх. № 231/11.09.2019 г. относно  публикуване на агитационни  материали във в. „Вършец“, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.    Разглеждане и вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2019 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

11.     Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;                  

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 224/28.08.2019 год. Относно приемане на отчета на Бюджета на Община Вършец за 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров, О. Яничкова, В. Маринов, А. Николова, И. Цветанов, Б. Христов, И. Андров, Г. Найденов, К. Тачева, А. Тошев;

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                    

РЕШЕНИЕ № 754

 

На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 , във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси , Общински съвет Вършец реши:

                            

1. Приема уточнен годишен план на  бюджета за 2018 година по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

І. ПО ПРИХОДА  8 883 365 лв.

в т.ч.:

Приходи с държавен характер – 4 181 889 лв.;

Приходи с общински характер – 4 701 476  лв.

 

ІІ. ПО РАЗХОДА 8 883 365 лв.

 в т.ч.:

Държавни дейности  - 4 181 889 лв.;

Общински дейности – 4 682 753 лв.;

Дофинансиране на държавни дейности- 18 723 лв.  /Приложение № 1/

 

2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталови разходи за 2018 год., в размер на 3 015 136 лв., от които с източник на финансиране бюджетни средства – 2 726 913 лв. и финансирани със средства от Европейския съюз и от други източници – 288 223 лв., представен по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.

 

3. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018 год., в размер на 7 373 423 лв., разпределени, както следва:

 

 

 І. ПО ПРИХОДА- 7 373 423 лв.

в т.ч.:

Приходи с държавен характер –  3 870 576 лв.;

Приходи с общински характер  - 3 502 847  лв.

 

ІІ.    ПО РАЗХОДА -  7 373 423 лв.

в т.ч.:

   Държавни дейности– 3 870 576 лв.;

   Местни дейности  -    3 483 883  лв.;

   Дофинансиране на държавни дейности- 18 964 лв. /Приложение № 1/.

                  

4. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2018 год.,  в размер на 1 821 926 лв., от които  1 535 875 лв. финансирани със средства от бюджета на общината и 286 051 лв., финансирани със средства от Европейския съюз и от други източници, представен по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.

 

5.Приема отчетите на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно приложения № 4, 5, и 6.

 

6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018 година в размер на 0 лв., съгласно Приложение № 3.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

 

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 235/11.09.2019 год. относно отчет на Кмета на Община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

                                                                            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров, И. Андров; 

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 755

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, приема за сведение Отчета на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

 

Гласували поименно: “за” – 13; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 221/ 23.08.2019 год. относно отчет за дейността на Общински съвет –Вършец и неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. -30.06.2019 г.

                                   Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 756

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, приема за сведение отчет за дейността на Общински съвет –Вършец и неговите комисии за периода от 01.01.2019 г. -30.06.2019 г.

 

Гласували поименно: “за” – 13; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 232/11.09.2019 год. относно учредяване право на   прокарване на техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12, през поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори: 12961.424.88 - ул. “Република“, 12961.424.143 – ул. “Добри Чинтулов“, 12961.420.36 – ул. “Христо Ботев“  и 12961.420.32 – ул. “Любен Каравелов“ по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., за реализиране на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода за захранване на урегулиран поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец, /хотел „Мариус“/.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 757

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, взема следното решение:

1.  Учредява възмездно право на прокарване и възникването на сервитут на трасе на техническата инфраструктура в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап.12, за реализиране на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода за захранване на урегулиран поземлен имот с идентификатор 12961.424.157 по КК и КР на гр. Вършец, /хотел „Мариус“/, през поземлени имоти публична общинска собственост на община Вършец, както следва:

 

Поземлен имот

/наименование на улица/         Дължина на трасето в метри, което засяга от имота

Поземлен имот с идентификатор 12961.424.88 – ул.“Република“      4 м + 85 м или общо – 89 линейни метра

Поземлен имот с идентификатор 12961.424.143 – ул.“Добри Чинтулов“       125 линейни метра

Поземлен имот с идентификатор 12961.420.36 – ул.“Христо Ботев“ 325 линейни метра

Поземлен имот с идентификатор 12961.420.32 – ул.“Любен Каравелов“      143 линейни метра

 

Общата дължина на трасето е 682 линейни метра.

Обща площ на сервитута – 682 кв.м.

 

2.  Утвърждава предложеното обезщетение по чл. 210 от ЗУТ за учреденото право на прокарване и възникването на сервитут в полза на „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап. 12, през поземлени имоти публична общинска  на община Вършец с идентификатори: 12961.424.88 - ул. “Република“, 12961.424.143 – ул. “Добри Чинтулов“, 12961.420.36 – ул.“Христо Ботев“  и 12961.420.32 – ул. “Любен Каравелов“ по Кадастралната карта на гр. Вършец, по предложената от комисията определена със Заповед № 336/02.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец, стойност на обезщетението -  13 640 лв. /тринадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/.

 

3.    Възлага на Кмета на Община Вършец изпълнението на решението, като го упълномощава след заплащане на сумата, описана в т. 2 от решението от „ДРИЙМС ГЛОБЪЛ ПРОПЪРТИ“ ООД, ЕИК 205163265, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец, ул. “Д-р Елена Теодосиева“ № 17, бл. 9, вх. „А“, ап.12 да издаде заповед по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, за учредяване право на прокарване на техническата инфраструктура през описаните в т. 1 от настоящото решение недвижими имоти, публична общинска собственост на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 233/11.09.2019 г. относно учредяване на възмездно право на прокарване на техническа инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в полза на Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с постоянен адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1, за изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване с питейна вода и за изграждане на канализационно отклонение до поземлен имот с идентификатор 12961.33.33, /собственост на заявителите/, през поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 12961.33.58 по КК и КР на гр. Вършец, /собственост на община Вършец/, представляващ селскостопански, горски и ведомствен път.

 

                                                                           Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров,инж. И. Лазаров, В. Маринов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 758

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ взема следното решение:

1. Учредява възмездно право на прокарване и възникването на сервитут на трасета на техническата инфраструктура в полза на Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, за изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване с питейна вода и за изграждане на канализационно отклонение до поземлен имот с идентификатор 12961.33.33, /собственост на заявителите/, през поземлен имот публична общинска собственост на община Вършец с идентификатор 12961.33.58 по КК и КР на гр. Вършец, представляващ селскостопански, горски и ведомствен път, както следва:

 

За изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване с питейно – битова вода на поземлен имот с идентификатор 12961.33.33 през следният недвижим имот: 

 

 

 

Поземлен имот

/наименование на улица/

Дължина на трасето в метри, което засяга от имота

Поземлен имот с идентификатор 12961.33.58  по

КК и КР на гр.Вършец, представляващ  селскостопански,

горски и ведомствен път собственост на община Вършец

 

35 линейни метра

 

Общата дължина на трасето е 35 линейни метра.

Сервитут – 35 кв.м.

 

       За изграждане на канализационното отклонение до поземлен имот с идентификатор 12961.33.33 през следният недвижим имот: 

 

 

Поземлен имот

/наименование на улица/

Дължина на трасето в метри,

което засяга от имота

Поземлен имот с идентификатор 12961.33.58  по

КК и КР на гр.Вършец, представляващ  селскостопански,

горски и ведомствен път

 

10 линейни метра

 

Общата дължина на трасето е 10 линейни метра.

Сервитут: 10 кв.м.

 

 

2. Утвърждава предложеното обезщетение по чл. 210 от ЗУТ за учреденото право на прокарване и възникването на сервитут в полза на Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, през поземлен имот публична общинска  на община Вършец с идентификатори: 12961.33.58, представляващ селскостопански, горски и ведомствен път по предложените от комисията, определена със Заповед № 345/03.09.2019 г., на Кмета на община Вършец стойности, както следва:

  - За водопроводното отклонение – 350 лв. /триста и петдесет лева/.

  - За канализационното отклонение – 100 лв. /сто лева/.

 

3. Възлага на Кмета на община Вършец изпълнението на решението, като го упълномощава след заплащане на сумата, описана в т. 2 от решението от Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, да издаде заповед по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване право на прокарване на техническата инфраструктура през описания в т. 1 от настоящото решение недвижим имот публична общинска собственост на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 234/11.09.2019 г.  относно  издаване на Запис на заповед от Община Вършец в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вършец“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0118–С01 от 23.07.2019 г. по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров,О. Яничкова;

Промяна в кворума. Излиза г-н Вътко Маринов. На заседанието присъстват 12 общински съветници.

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 759

 

1. Общински съвет - Вършец дава съгласие Кметът на Община Вършец да издаде Запис на заповед по образец към Административен договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0118-С01 от 23.07.2019 г. за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вършец“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ на стойност 13 184, 64 лв. лева (тринадесет хиляди сто осемдесет и четири хиляди лева и шестдесет и четири стотинки), което представлява 20 % от предоставената безвъзмездната финансова помощ по проекта с падеж на паричното задължение 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор.

2. Настоящата Запис на заповед да се счита за издадена на основание чл. 3.8.1 от Административен договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0118 – С01 от 23.07.2019 г. по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вършец“.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, И. Андров, В. Замфиров,  О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Промяна на кворума. Влиза г-н Вътко Маринов. На заседанието присъстват 13 общински съветници.         

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 236/11.09.2019 г. относно утвърждаване на маломерна паралелка.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров, А. Николова;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 760

 

 Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА реши:

 

 Утвърждава за учебната 2019/2020 г. една маломерна паралелка в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, а именно: X „б“ клас – 14 ученици; Професия „Техник озеленител“, специалност „парково строителство и озеленяване“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 230/10.09.2019 г.  и допълнение вх. № 240/18.09.2019 г. относно определяне временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Вършец, Кмет на Кметство  - с. Долно Озирово и с. Спанчевци, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров, И. Андров, Р. Радков;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 761

 

           Общински съвет – Вършец на основание точка X, подточка 45 и 46 от Решение № 943-МИ София, 02.09.2019 г., на Централната избирателна комисия реши:

        

1. Определя Петър Ганчев Стефанов – Зам. кмет на Община Вършец за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Вършец /от деня, следващ деня на решението за регистрация в Общинска избирателна комисия, гр. Вършец на настоящия кмет, за кандидат за кмет на Община Вършец в предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Община Вършец/.

2. Определя Петя Костадинова Цветкова – технически сътрудник на Кметство  с. Долно Озирово за временно изпълняваща длъжността Кмет на Кметство с. Долно Озирово /от деня, следващ деня на решението за регистрация в Общинска избирателна комисия, гр. Вършец на настоящия кмет, за кандидат за кмет на кметство с. Долно Озирово в предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Кметство с. Долно Озирово, Община Вършец/.

          3. Определя Катерина Димитрова Давидова – технически сътрудник на Кметство с. Спанчевци за временно изпълняваща длъжността Кмет на Кметство с. Спанчевци /от деня, следващ деня на решението за регистрация в Общинска избирателна комисия, гр. Вършец на настоящия кмет, за кандидат за кмет на кметство с. Спанчевци  в предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на Кметство с. Спанчевци, Община Вършец/.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна  записка вх. № 231/11.09.2019 г. относно  публикуване на агитационни  материали във в. „Вършец“, свързани с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров, И. Андров;

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 762

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА реши:

           1. До произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., вестник „Вършец“ да излезе в два броя -  на 07.10.2019 г. и на 21.10.2019 г., като материалите се подават съответно за първия брой до 27.09.2019 г., а за втория брой до 11.10.2019 г.

          2. Всяка партия или коалиция, регистрирала се за участие в местните избори в община Вършец, може да публикува предизборни материали в рамките на половин страница във всеки от двата броя на вестника, с изключение на първата и последната страница.

          3. Публикуването на агитационните материали да се извърши при спазване на Решение № 794-МИ София, 27.08.2019 г. на Централната избирателна комисия.

          4. Определя цена на една публикация – 100 лв. /сто лева/, която се заплаща на община Вършец преди да бъде публикуван агитационният материал във в. “Вършец“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2019 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. А. Димитров, инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 763

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА реши:

1. Одобрява и приема:  списък на инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2019 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите, съгласно приложението към настоящото решение, включващо 7 /седем/ обекта на обща стойност 31 709.32 лв., без ДДС /тридесет и една хиляди седемстотин и девет лева и тридесет и две ст. без ДДС/, а с ДДС 38 051.18 лв. /тридесет и осем хиляди петдесет и един лева и осемнадесет ст. с ДДС/.

            2. Предава управлението на приетите активи по т. 1 от настоящото решение в Асоциацията по „ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и предава същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК“ оператор, чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.1 98о, ал. 1 от Закона за водите.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Р. Радков, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: инж. А. Димитров, Г. Найденов, Емил Иванов, инж. И. Лазаров;

Промяна на кворума. Излизат г-н Васил Замфиров и г-н Георги Найденов. На заседанието присъстват 11 общински съветници.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:10часа.

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

Милена Димитрова                                                                    

Технически сътрудник ОбА