П Р О Т О К О Л  58

 

Днес, 31.07.2019 година (сряда) от 10:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе Тържествено заседание на Общински съвет – Вършец в Конферентната зала на СПА хотел „Съни Гардън” гр. Вършец.

 

Заседанието започва с 11 положили клетва общински съветника.

 

Отсъстват: г-н В. Маринов и г-жа А. Николова.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване”, служители на общинска администрация Вършец и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.

           

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Публично обявяване на Решение № 742 от Протокол № 57/25.07.2019 г. на Общински съвет – Вършец, с което се удостоява посмъртно Димитър Николов Пехов /Митко Пеев/ със званието “Почетен гражданин на град Вършец” , във връзка с чл.48, ал.1, чл.43, ал.1, чл.44, ал.1  от “Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Вършец.

    Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

ПЪРВА ТОЧКА: Публично обявяване на Решение № 742 от Протокол № 57/25.07.2019 г. на Общински съвет – Вършец, с което се удостоява посмъртно Димитър Николов Пехов /Митко Пеев/ със званието “Почетен гражданин на град Вършец” , във връзка с чл.48, ал.1, чл.43, ал.1, чл.44, ал.1  от “Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Вършец.

    Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

Изказаха се: Председател на Общински съвет - Вършец – инж. Анатоли Димитров, кмет на община Вършец – инж.Иван Лазаров, Николай Пеев и Румен Александров.

Близките на Димитър Николов Пехов /Митко Пеев/ - Николай Пеев и Пенка Пеева получиха Удостоверение  № 9 за “Почетен гражданин на град Вършец”, “Символичния ключ на град Вършец” и Заповед № 297/31.07.2019 г. на кмета на община Вършец.      

 

Поради изчерпване на дневния ред инж. Анатоли Димитров - Председател на Общински съвет – Вършец закри заседанието в 11:10 часа.

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец    

 

 Даниела Андреева                                                                               

Технически сътрудник ОбС