П Р О Т О К О Л  № 39

 

Днес, 31.01.2018 година (сряда) от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

Промяна в кворума. Влиза Благовест Христов.

Общо 13 общински съветници.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване“, Д-р Веселин Петков-управител на „ Медицински център – Вършец „ ЕООД, Е.Димитров-кмет с. Спанчевци , А. Петров – кмет на с. Долно Озирово, В. Трендафилов – кмет с. Черкаски , А.Алексов – председател на НЧХристо Ботев 1900“ гр. Вършец и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет -Вършец.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 22/17.01.2018 г. относно отчет на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 14/11.01.2018 г. относно отчет по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната на кмета на община Вършец за използваните средства от бюджета на общината за командировки през третото и четвъртото тримесечие на 2017 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 25/18.01.2018 г. за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 28/19.01.2018г. относно приемане на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 30/19.01.2018 г. относно разглеждане и приемане на „Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2018 г.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 17/15.01.2018 г. относно разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2018 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 20/15.01.2018 г. относно приемане на бюджета на Община Вършец за 2018год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1018/13.12.2017 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 бр. употребявани моторни превозни средства, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 29/19.01.2018 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на части от имот частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 12961.423.490.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пансион на ПГИТ гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.     Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 26/19.01.2018 г. относно утвърждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ.

                             Докладва: Олга Яничкова – зам.- председател на Общински съвет – Вършец

 

11.     Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 35/24.01.2018 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2018 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

                                                               Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

12.     Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 33/24.01.2018 г. относно Вземане на решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

13.     Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 34/24.01.2018г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 12/09.01.2018 г., и Вх.№ 32/23.01.2018 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

14.     Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 13 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                             

         ПРИЕМА СЕ          

 

 

ПЪРВА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 22/17.01.2018г. относно отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

РЕШЕНИЕ № 510

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА приема за сведение Отчета на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

 

Гласували поименно: “за” – 13 “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 14/11.01.2018 г. относно отчет по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната на кмета на община Вършец за използваните средства от бюджета на общината за командировки през третото и четвъртото тримесечие на 2017 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 511

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната приема за сведение отчета на Кмета на община Вършец за използваните средства за командировки от бюджета на община Вършец за третото и четвъртото тримесечие на 2017 г.

 

Гласували поименно: “за” – 13 “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 25/18.01.2018г. за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров,

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 512

 

Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода 01.07-31.12.2017 г.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 28/19.01.2018 г. относно приемане на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, А. Тошев,

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 513

 

        Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:     

           1. Приема „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” на община Вършец.

           2. Приетата „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” на община Вършец влиза в сила от датата на приемане на решението.

           3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС, „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” на община Вършец да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се публикува на интернет страницата на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 30/19.01.2018г. относно разглеждане и приемане на „Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2018г.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Г.Найденов, инж. А. Димитров, , А.Коцина, Петър Стефанов, Даниела Тодорова

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 514

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и  чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, приема Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2018 г.

 

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, А.Коцина,“против” – 1 – Г.Найденов; “въздържали се” – 4 – Б.Христов, И.Цветанов, Г.Иванов  и С.Сълков;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 17/15.01.2018г. относно разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2018г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, Б.Христов, П.Стефанов,Г. Найденов,О. Яничкова, инж. А.Димитров

 

Предложение на г-жа Антоанета Коцина:  Планирана сума в Културен календар на Община Вършец – 2018 г. за „ Празник на курорта минералната вода и балкана – Вършец 2018г.“ де се намали с 200 лв., като средствата бъдат пренасочени към събитие – Пей танцувай и на „Зелени дел“ се любувай, организирано от НЧ „Пробуда 1934“ кв. Заножене.

 

Промяна в кворума. Илиза Вътко Маринов

Общо 12 общински съветници

 

Предложение на г-н Георги Найденов: 6 септември и 22 септември да бъдат добавени, като планувани събития в Културен календар на Община Вършец – 2018 г.

 

Промяна в кворума. Влиза Вътко Маринов

Общо 13 общински съветници

 

Инж.Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец, като вносител на Докладна записка вх. № 17/15.01.2018 г. приема предложенията, направени от г-жа Антоанета Коцина и г-н Георги Найденов, като 6 септември и 22 септември бъдат добавени в Културен календар на община Вършец – 2018 г. като събития.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 515

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с бюджета на Община Вършец за 2018 г., приема изготвения Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2018 г.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”1 - Б.Христов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 20/15.01.2018г. относно приемане на бюджета на Община Вършец за 2018год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И.Лазаров, инж. А.Димитров, О.Яничкова, Г.Найденов, К.Тачева, Б.Христов, С.Сълков, Г. Иванов, П. Стефанов

                         

Инж. Иван Лазаров – Кмет на Община Вършец: Във връзка с публичното обсъждане и приложения протокол имам конкретни предложения за промени, който да се отразят преди подлагане на гласуването на Бюджета за 2018 г. Да се активира предложението на г-жа Антоанета Коцина за даване на възможност за промяна на публичната инфраструктура пред домовете в срок до месец Март. Да се блокират 5 000 лв. от параграф 10 – 15 – „ Материали“ на дейност 619 по БКС.

Сумата заложена за озеленяване в съответния параграф да бъде увеличена с  5 000лв.

Променя се приложение 7 към Бюджет 2018,като се добавя още един служител имащ право на пътуване.

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 516

 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.2, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ на 2018 година, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вършец, Общински съвет- Вършец          

1.              Приема бюджета на Община Вършец за 2018 година,както следва:

1.1.    Приходи в размер на   7 418 941  лв., , в т.ч.:

1.1.1.  Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 648 458 лв., съгласно Приложение № 1 и 2   в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 3 319 231 лв.

1.1.1.2.  Преходен остатък от 2017 година в размер  на  395 998 лв., съгласно Приложение № 2  А

1.1.1.3.   Средства на сметки от Европейския съюз -/ - 66 771 в.      

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер  на 3 770 483 лв., съгласно Приложение №  2   в т.ч.:

 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер  на  447 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 461 500 лв.

1.1.2.3.  Трансфери за местни дейности в размер на  901 100 лв. в т.ч.:          

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  586 300 лв., включително трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  66 500 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 314 800 лв.

1.1.2.3.3. Предоставени трансфери в размер на    -/- 134 449 лв.

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на    5 393 лв.

1.1.2.5. Средства на сметки от Европейския съюз  в размер на - / - 1 119 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2017   година в размер  на  1 091 058 лв., съгласно Приложение № 2 А.      

1.2. Разходи в размер на   7 418 941  лв., разпределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  3 648 458 лв., съгласно Приложение № 2.                

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 10 000 лв., съгласно Приложение № 2.

1.2.3. За местни дейности в размер на   3 760 483 лв., съгласно Приложение № 2.              

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 1 667 696 лв., съгласно Приложение № 3.           

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на  314 800  лв., съгласно Приложение №  3.     

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпление от продажбата на общински нефинансови активи  и други собствени приходи, както и от преходния остатък в размер на 1 352 896 лв. съгласно Приложение №  3.        

3. Утвърждава:

3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ – 51 щатни бройки.

3.2. Утвърждава разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №  2.        

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос -  3 500  лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -   10000   лв.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища -   92 125  лв.        

4.3.2. спортни клубове -  20 000 лв.    

4.3.3. организации с нестопанска цел -  10 000  лв.      

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на 100) върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на общината в размер на  5000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 400 лв.

6. Утвърждава списък на лицата, които имат право на транспортни разходи:

6.1. За пътуване от местоживеенето  до местоработата и обратно, имат право на транспортни разходи в размер  на 100 % пътуващите, съгласно Приложение № 7.           

7. Утвърждава приходите и разходите, на общинското предприятие, съгласно Приложение №  2.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз , съгласно Приложение № 4.        

9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г, 2019г. и 2020 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, и по разходите, съгласно Приложение № 5.      

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на  0 лв.

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 г. в размер на 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. в размер на  0 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максималния размер на  ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 г., в размер на  112 880 лв.     

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на  155 155 лв.                         

15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от дървата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност

15.2. В частта за местни дейности- между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите .

16. Възлага на кмета:

16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

16.2. Да утвърди бюджетите на  разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по Общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз и ДСД /други сметки и дейности/ за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ.

17.2. При предоставяне на средства от сметките за СЕС /средства от Европейския съюз/  да се спазват изискванията чл. 104, ал. 1, т.4 от ЗПФ.

17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

18. Упълномощава Кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,съгласно Приложение № 6.      

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 1018/13.12.2017г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за продажба на 3 бр. употребявани моторни превозни средства, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 517

 

           1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 33 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 3 бр. употребявани моторни превозни средства, собственост на община Вършец описани, както следва:

1.1   Товарен автомобил марка „УАЗ“, модел 452, бордови, с ДК № М 10 – 36 ВА /свидетелство за регистрация на МПС, част I - № 003598982/. Първоначална тръжна продажна цена – съгласно пазарната оценка – 400 лв. без ДДС.

1.2   Лек автомобил марка „ВАЗ“ /Нива/, модел 21310 /високопроходим/ с ДК № М 42-89 АК /свидетелство за регистрация на МПС част I - № 000648501/. Първоначална тръжна продажна цена – съгласно пазарната оценка – 2 800 лв. без ДДС.

1.3   Лек автомобил марка „АУДИ“ модел 80 с ДК № М 08-08 АХ /талон за регистрация на МПС - № 132679/. Първоначална тръжна продажна цена – съгласно пазарната оценка – 400 лв. без ДДС.

          2. Всеки участник в търга може да участва за закупуване на един, няколко или всички употребявани моторни превозни средства, предмет на търга.

          3. Цена на тръжната документация - 20 лв.

          4. Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна цена на съответното МПС.

          5. Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна продажна цена на съответното МПС.

          6. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община  Вършец“ и да сключи договор/и за продажба на моторните превозни средства, след заплащане на сумата за закупуване от спечелилия/спечелилите търга участник/участници.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 29/19.01.2018г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на части от имот частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 12961.423.490.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пансион на ПГИТ гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, С. Сълков, А. Тошев

 

Промяна в кворума. Илиза Вътко Маринов

Общо 12 общински съветници

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 518

 

1. Общински съвет – Вършец на основание на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с  чл. 42, ал. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явнно наддаване за отдаване под наем на части от имот частна общинска собственост на община Вършец, описани, както следва: 

1.1. Едно помещение с площ 10 кв.м., /десет кв.м./ на партерния етаж от сграда с идентифиатор 12961.423.490.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пансион на ПГИТ гр. Вършец. Първоначална тръжна наемна цена – 200 лв., без ДДС на месец.

1.2. Част от покрива с площ 15 кв.м., /петнадесет кв.м./ на надстройката на сграда с идентифиатор 12961.423.490.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пансион на ПГИТ гр. Вършец. Първоначална тръжна наемна цена – 400 лв., без ДДС на месец.

1.3. Част от покрива с площ 1 кв.м., на сграда с идентифиатор 12961.423.490.4 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., бивш пансион на ПГИТ гр. Вършец. Първоначална тръжна наемна цена - 50 лв., без ДДС.

            2. Срок за отдаване под наем на частта от недвижимия имот - 10 /десет/ календарни години.

3. Определя депозит за участие в търга в размер на 500 лв., за всеки обект поотделно.

4. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.

5. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.

6. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия търга участник.

 

Гласували поименно: “за” – 9 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Иванов  “против” – 1 - С.Сълков; “въздържали се”2 - Г.Найденов, А.Коцина;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 26/19.01.2018г. относно утвърждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ

 

                             Докладва: Олга Яничкова – зам. председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: О. Яничкова, Г. Найденов

 

Промяна в кворума. Влиза Вътко Маринов

Общо 13 общински съветници

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 519

 

1.       Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА приема за сведение отчета на Местната комисия по реда на чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец за календарната 2017г.

2.      На основание § 17, ал. 3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ, утвърждава разходи на МК по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец, както следва:

-          500 лв.,за възнаграждения на членовете на местната комисия по 100 лв., на всеки член за календарната 2017г.;

-          295.60лв., за закупуване и доставка на диспенсър за вода за Общински съвет – Вършец;

3.         Решението да се предостави на Кмета на община Вършец за изплащане на сумата на членовете на Местната комисия от събраните и преведени по сметката на община Вършец, средства от режийни от дейността на Местната комисия по реда на ЗУПГМЖСВ при община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 35/24.01.2018г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2018 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

                                                               Докладва: Адрияна Николова - Председател на ПК по ОКМДС

Изказаха се: А. Николова, Г. Найденов, О. Яничкова, инж. И. Лазаров, Благовест Христов

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 520

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2015 - 2019 година от Бюджета на Община Вършец за 2018 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за 2018 година на:

 

1.1 Футболен Клуб “Вършец 2012" - сумата от  7 000 лв.

1.2 Спортен клуб по ориентиране  “Незабравка 2004" - Вършец - сумата от 4 000 лв.

1.3 Обединен спортен клуб “Вършец" - сумата от 4 000 лв.

1.4 Футболен Клуб „Озирово“-  сумата от 2 000 лв.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Иванов  и С.Сълков “против”1 - Г.Найденов; “въздържали се”1 - А.Коцина;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Промяна в кворума. Илиза Ивайло Цветанов

Общо 12 общински съветници

 

РЕШЕНИЕ № 521

 Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2015 - 2019 година от Бюджета на Община Вършец за 2018 година от функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност 2 525 „Клубове на пенсионера" § 43-01 утвърждава за 2018 година на:

 

2.1  СНЦ “Козница” гр. Вършец – сумата от 2 020 лв.

2.2  ПК „Чинарите“ гр. Вършец – сумата от 1030 лв.

2.3  Клуб на пенсионера и самодееца „Озировци", с. Долно Озирово - сумата от 410 лв.

2.4  ПК  “ Магнолия” с. Горно Озирово – сумата от 650 лв.

2.5  ПК  “Еделвайс”, с. Драганица - сумата от 720 лв.

2.6  ПК “Детелина”, с. Черкаски - сумата от 470 лв.

2.7  СНЦ „Тодорини кукли 2003“ на работещи и пенсионери от с.Спанчевци – сумата от 760лв.

2.8   СНЦ „ Диабетик Вършец 2017“ гр. Вършец – 1 130лв.

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков “против”1 - Г.Найденов; “въздържали се”1 - А.Коцина;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Промяна в кворума. Влиза Ивайло Цветанов

Общо 13 общински съветници

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 33/24.01.2018г. относно Вземане на решение за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 92 от КСО.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

Изказаха се: И. Андров,

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 522

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА взема решение за внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Ана-Мария Валериева Николова от гр. Вършец, ул. „ Пета “ № 13.

 

Гласували поименно: “за” – 12 “против”няма; “въздържали се”1;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 34/24.01.2018г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 12/09.01.2018г., и Вх.№ 32/23.01.2018г.

Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

Изказаха се: И. Андров,

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 523

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Маргарита Младенова Петрова.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 524

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Татяна Маринова Асенова.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:20 часа.

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                              /Антон Тошев /