П Р О Т О К О Л  41

 

Днес, 28.03.2018 година (сряда) от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници..

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – Кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец,  инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване“, Е. Иванов – кмет с. Спанчевци, А. Петров – кмет на с. Долно Озирово, В. Тодоров – кмет на с. Черкаски  и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров –председател на общински съвет -Вършец.

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 105/20.03.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 108/21.03.2018 г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 124а от ЗУТ, за допускане изработването на ЧИ на ПУП, за делба на УПИ IХ в кв. 27 от Подробния устройствен план на гр. Вършец – същия съставен от П.И.12961.422.766 и П.И.12961.422.767 от кадастралната карта на града.  

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 101/19.03.2018 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 104/20.03.2018 г. относно вземане на решение за предоставяне на 4 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за добиване на дърва за огрев.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 107/21.03.2018 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие Дирекция Природен парк „Врачански балкан“ да включи в проектното си предложение и да извърши текущ ремонт на участък от земеделски път № 000109, по КВС на землището на с. Долно Озирово, при финансиране на проект по INTERREG-IPA, Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 106/21.03.2018 г. относно вземане на решение за реализация на благоустройствени  мероприятия върху обекти публична общинска собственост, с участие на жителите на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 103/20.03.2018 г. относно приемане от Общински съвет – Вършец на Стратегически план за подобряване на спортното туристическо предлагане в трансграничния регион Вършец – Пирот, изготвен по проект „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона“ СВ 007.1.11.143, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество InterregИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 39/29.01.2018 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за втората година от мандата ( 2015- 2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 111 /22.03.2018 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2018 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Вършец.

                                                            Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

10.              Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 100 /15.03.2018 г. относно предложение за отмяна на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.12 и чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3 и изменение на чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 год. /приет с Решение № 10 от Протокол № 2/04.12.2015 год. на Общински съвет – Вършец/, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

11.              Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 13 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 105/20.03.2018г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, А. Тошев,

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 548

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имоти, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2018 г. както следва:

          1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2018 г., подточка 2.5.1 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, в частта имоти в регулация – сгради и парцели, като включва следния имот:

- Поземлен имот № 501.571 (петстотин и едно точка петстотин седемдесет и едно), за който е образувано УПИ V /пет/ в квартал № 62 /шестдесет и две/ по действащия регулационен план на село Горно Озирово, община Вършец, област Монтана, ЕКАТТЕ 16866, одобрен с Решение № 253/2009 г. на Общински съвет – Вършец, адрес на поземления имот: село Горно Озирово, ул. „Тинтява“, площ на имота - 290 кв.м. /двеста и деветдесет кв.м./; УПИ V /пет/ е с площ -  543 кв.м. /петстотин четиридесет и три кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, отреден за жилищно застрояване. Имота е незастроен. /Акт за частна общинска собственост № 716 от 19.03.2018 г./

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.”.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 108/21.03.2018г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 124а от ЗУТ, за допускане изработването на ЧИ на ПУП, за делба на УПИ IХ в кв. 27 от Подробния устройствен план на гр. Вършец – същия съставен от П.И.12961.422.766 и П.И.12961.422.767 от кадастралната карта на града.  

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, С. Сълков, Г. Иванов,

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 549

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 131 от ЗУТ, чл.124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие и възлага на Кмета на общината да процедира изработването, съгласуването и одобряването  на ЧИ на Подробен устройствен план за делба на УПИ IХ в кв.27 от ПУП на гр. Вършец – същия съставен от поземлен имот с идентификатор 12961.422.766 и поземлен имот с идентификатор 12961.422.767 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

            Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, изработването на частичното изменение на подробния устройствен план да се извърши за сметка на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина “против”няма; “въздържали се” – Г.Иванов  и С.Сълков;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 101/19.03.2018г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, А. Тошев,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 550

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Стоян Видолов Горанов, следните имоти:

 

1.1.Лозе с идентификатор 043309, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.600 дка., находящо се в местността „ДЪБРАВАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф00993/09.12.2017 год.;

 

1.2.Пасище, мера с идентификатор 043311, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.600 дка., находящо се в местността „ДЪБРАВАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф00994/09.12.2017 год.;

 

1.3.Пасище, мера с идентификатор 014092, ЕКАТТЕ 69537, с площ от 0.600 дка., находяща се в местността „БАРАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Стояново, съгласно скица – проект № Ф00558/09.12.2017 год.;

 

1.4. Лозе с идентификатор 053019, ЕКАТТЕ 69537, с площ от 2.000 дка., находяща се в местността „СВИДНЯ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Стояново, съгласно скица – проект № Ф00559/09.12.2017 год.;

 

1.5.Лозе с идентификатор 055065, ЕКАТТЕ 69537, с площ от 1.000 дка., находяща се в местността „ЖИВИ ОРНИЦИ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф00561/09.12.2017 год.;

 

              2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 104/20.03.2018г. относно вземане на решение за предоставяне на 4 бр. земеделски имота, собственост на община Вършец, на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“, за добиване на дърва за огрев.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, С. Сълков, А. Тошев.

 

РЕШЕНИЕ № 551

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 25, т. 3 от „Наредба за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Вършец“, предоставя за стопанисване, подържане и управление на Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ за извършване на дейността „Дърводобив“, следните недвижими имоти:

1.                  Поземлен имот № 158003 по КВС на землището на с. Долна Бела Речка, находящ се в м. “Винени брод“, с НТП „друга селскостопанска територия“, с площ 11 822 кв.м.

2.                  Поземлен имот № 218320 по КВС на землището на с. Долна Бела Речка, находящ се в м. “Обреща“, с НТП „нива“, с площ 6 175 кв.м.

3.                  Поземлен имот № 218330 по КВС на землището на с. Долна Бела Речка, находящ се в м. “Обреща“, с НТП „нива“, с площ 23 369 кв.м.

4.                  Поземлен имот № 512013 по КВС на землището на с. Долна Бела Речка, находящ се в м. “Ружки дел“, с НТП „друга селскостопанска територия“, с площ 22 831 кв.м.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 107/21.03.2018г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за даване на съгласие Дирекция Природен парк „Врачански балкан“ да включи в проектното си предложение и да извърши текущ ремонт на участък от земеделски път № 000109, по КВС на землището на с. Долно Озирово, при финансиране на проект по INTERREG-IPA, Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 552

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие, Дирекция Природен парк „Врачански балкан“ да включи в проектното си предложение извършване на текущ ремонт на участък от земеделски път № 000111, ЕКАТЕ 22 747  по КВС на землището на с. Долно Озирово и след финансиране на проекта по INTERREG-IPA, Трансгранично сътрудничество България – Сърбия да извърши СМР, при стриктно спазване на трасето на полския път, отразено в Картата на възстановената собственост на с. Долно Озирово, община Вършец, област Монтана.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 106/21.03.2018г. относно вземане на решение за реализация на благоустройствени  мероприятия върху обекти публична общинска собственост, с участие на жителите на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, В. Маринов, Б. Христов, О. Яничкова, Г.Иванов, П. Стефанов,            А. Коцина, С.Сълков

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 553

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Решение № 516 от Протокол № 39/31.01.2018 г. на Общински съвет – Вършец /приемане на бюджета на община Вършец за 2018 г./,  реши:

 

1.      Възлага на Кмета на Община Вършец с индивидуален административен акт да сформира комисия, която да администрира дейностите по кандидатстване и отпускане на средства за благоустрояване и озеленявани на отделни имоти, публична общинска собственост в различни части на гр. Вършец.

1.1.            Допустими дейности за финансиране - критерии:

·      Поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи – подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, бордюри, подравняване на площите и др.;

·      Засаждане на дървесна и храстова растителност;

·      Обособяване на вътрешноблокови и вътрешноквартални градини и цветни фигури – изравняване, затревяване, почистване и др.;

·      Направа и монтаж на пейки, изпълнение и оборудване на места за отдих.

 

1.2.             Условията за включване на обекти за благоустрояване:

·         Обектът, който се предлага, да е публична общинска собственост;

·         Дейностите да отговарят на критерия за допустимост;

·         Да се осигури дялово участие в реализацията на дейностите – финансово или нефинансово (труд,), в размер на 25 % от общата стойност;

·         Обектът да е изпълним съгласно указанията на комисията, назначена със Заповед на Кмета на общината, която разглежда постъпилите предложения;

·           Не се допуска повече от едно предложение за един обект в рамките на една календарна година;

· Максималният размер на финансиране на малките благоустройствени дейности да е до  1 000 лв.

·      Срок за изпълнение на одобрен обект – 30 дни,

·      Срок за изпълнение на дейностите  за текущата година до 31.10.2018 г.

 

1.3.            Право да кандидатстват за финансиране на обекти имат:

·           Физически и юридически лица;

·           Местни общности;

·      Неправителствени организации.

 

Местните общности са формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок.

 

2.                  Редът за кандидатстване за включване на обекти е следният:

 

2.1. Подаване на заявление по образец в деловодството на община Вършец;

   Срок: текущ

 

2.2. Деклариране от кандидата на дяловото му участие във формуляра – финансово или нефинансово (труд,) за реализацията на дейностите , в размер на 25 % от общата стойност на обекта;

 

2.3. Разглеждане на предложението от комисията, назначена със Заповед на Кмета на общината и уведомяване на кандидатите с мотивирано писмо.

   Срок: 14 дни след срока по т. 2.1

 

2.4. Сключване на споразумение за реализация на благоустройствени дейности до размера на одобрените средства;

   Срок: 10 дни след уведомлението по т.2. 3

 

2.5. Предоставяне на материали от Общината с предавателно-приемателен протокол;

  Срок: до 10 дни след подписване на Споразумението

 

2.6. Изпълнение на предвидените и одобрени дейности.

  Срок: не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Споразумението

 

2.7. Отчет и приемане на обекта.

Срок: 10 дни след приключване на дейностите

 

2.8. При установяване на частично или пълно неизпълнение на дейностите заложени в споразумението в определения срок, кандидатът ще възстанови предоставените му финансови средства и материали на Община Вършец.

Срок: 10 дни след установяване неизпълнението на споразумението

 

3.      Мерки (конкретни дейности) за популяризиране на дейностите по благоустройство:

 

3.1. Изготвяне на прес-съобщение и подготовка на медийна кампания, целяща запознаване на гражданите на Вършец за реализация на благоустройствени мероприятия – цели,  допустими дейности, ред за кандидатстване.

 

3.2. Създаване на рубрика в Интернет-страницата на Община Вършец с публикуване на формуляр за кандидатстване, списък на подадени заявления и на одобрените обекти за благоустройство.

 

4.        Контрол по реализация на дейностите и изразходените средства:

 

Контролът по изпълнение на дейностите по благоустрояване ще се осъществява от Дирекция “Специализирана администрация”, Отдел „Устройство на територията“ чрез:

4.1    Съставяне на предавателно-приемателен протокол от комисия за установяване действителното състояние и извършените дейности;

 

4.2.        Периодични проверки за степента на завършеност на обекта, със съставянето на междинни констативни протоколи.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 103/20.03.2018г. относно приемане от Общински съвет – Вършец на Стратегически план за подобряване на спортното туристическо предлагане в трансграничния регион Вършец – Пирот, изготвен по проект „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона“ СВ 007.1.11.143, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество InterregИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, С. Сълков,

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 554

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, приема изготвения по проект „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал на региона“ СВ 007.1.11.143, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество InterregИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г. „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН“ за подобряване на спортното туристическо предлагане в трансграничния регион Вършец – Пирот.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 39/29.01.2018г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за втората година от мандата ( 2015- 2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Промяна в кворума.Излиза: О.Яничкова

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

РЕШЕНИЕ № 555

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, приема за сведение представения годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за втората година от мандата (2015 – 2019 г.)

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”1 - А.Коцина;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 111 /22.03.2018 г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2018 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

                                                           Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

Изказаха се : А. Николова, С. Сълков

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 556

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2015 - 2019 година от Бюджета на Община Вършец за 2018 година от функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", Дейност 2 525 „Клубове на пенсионера" § 43-01 утвърждава за 2018 година на:

 

1.    Пенсионерски клуб „Пробуда“ гр. Вършец, кв. Заножене – сумата от 600 лв.

                                                                                                                                                      

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 100 /15.03.2018 г. относно предложение за отмяна на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.12 и чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3 и изменение на чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 год. /приет с Решение № 10 от Протокол № 2/04.12.2015 год. на Общински съвет – Вършец/, поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

Изказаха се: инж. А. Димитров

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 557

 

      1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/:

1.1. Отменя разпоредбите на чл.15, ал.1, т.12 и чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 год., поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

1.2. Изменя чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 год., както следва: след израза “Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани“, изразът „с мнозинство повече от две трети от общия брой на общинските съветници“ се измени на „с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

 

         2. Отмяната на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.12 и чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3 и изменението на чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 год. влизат в сила от датата на приемане на настоящото решение.

 

         3. Задължава Председателя на Общински съвет – Вършец да отрази отмяната на текстовете на чл.15, ал.1, т.12 и чл.100, ал.1, ал.2 и ал.3 и изменението на чл.6, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 год., като актуализираният правилник бъде качен на сайта на община Вършец, в 7-дневен срок от влизане в законна сила на настоящото решение.

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се: И.Цветанов, С. Сълков, П. Стефанов, инж. И. Лазаров, Б.Христов, Г.Найденов

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:10 часа.

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /