П Р О Т О К О Л  56

 

Днес, 04.07.2019 година (четвъртък) от 15:30 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015-2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема законови решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец, Е. Георгиева – гл. експерт „Информационно обслужване“, С. Зарчев – „Връзки с обществеността“.

 

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 155/02.07.2019 г. относно вземане на решение за  издаване на Записи на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващи авансовото плащане и плащането на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

Докладва: инжван Лазаровкмет на община Вършец

 

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет с:

 

Гласували: „за“ – 13; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх. № 155/02.07.2019 г. относно вземане на решение за  издаване на Записи на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващи авансовото плащане и плащането на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

Докладва: инжван Лазаровкмет на община Вършец

 

 

 

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 735

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Живко Тодоров Живков,

Общинският съвет - Вършец

 

РЕШИ:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Вършец  да  подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –   Разплащателна  агенция  в  размер на 775 696,47 лева (седемстотин седемдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и четиридесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Вършец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,                И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и          С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 736

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Живко Тодоров Живков,

Общинският съвет - Вършец

 

РЕШИ:

 

 

1. Упълномощава  кмета  на  Община Вършец  да  подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция  в  размер на 152 839,29 лева (сто петдесет и две хиляди осемстотин тридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС към авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Вършец да подготви необходимите документи за получаване на плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансовото плащане по Договор № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов,                И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и          С. Сълков; “против” – няма; “въздържали се” – няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:40 часа.

 

 

 

 

 

 

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                              Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                           /Антон Тошев /