П Р О Т О К О Л  55

 

Днес, 31.05.2019 година (петък) от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,     А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване”,  С. Зарчев – „Връзки с обществеността“, Е.Димитров-кмет с. Спанчевци , А. Петров – кмет на с. Долно Озирово, Б. Василев – кметски наместник с. Горна Бела речка, В. Милчев – кметски наместник с. Долна Бела Речка, Цветелина Въглярска – Директор на ЦПЛР – ОДК – Вършец, д-р Илко Асенов – председател на настоятелство на НЧ „Изгрев 2019“ с. Г. Б. Речка, М. Асенова – представител на „Фондация за нова култура“ и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.

 

Промяна на кворума – влиза г-н Благовест Христов. Присъстват 13 общински съветници

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1.      Включване на Докладна записка вх. № 130/28.05.2019 г,. като точка 15-та от дневния ред на заседанието.

2.    Включване на Докладна записка вх. № 131/30.05.2019 г., като точка 7-ма от дневния ред на заседанието.

3.    Включване на Докладна записка вх. № 132/30.05.2019 г., като точка 8-ма от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 16.

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма.                 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 117/16.05.2019 г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 21, ал. 5 от ЗУТ, за деклариране на съгласие за сключено застрояване на един етаж между УПИ VIII и УПИ IX в кв. 65 от подробния устройствен план на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 122/20.05.2019 г. относно разглеждане на заявление вх .№ 9400 - 1175/13.05.2019 г. от Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1, с искане за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението от земеделска в неземеделска земя на поземлен имот с идентификатор 12961.33.33 по КК и КР на гр. Вършец, с ново отреждане: „за къмпинг, бунгала и магазин“, както и допускане изработването на парцеларни планове за захранване на имота с ел. енергия, водопровод и канализация.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 116/16.05.2019 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 121/20.05.2019 г. относно кандидатстване на община Вършец пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Доставка на ново кухненското оборудване за нуждите на  Домашен социален патронаж, град Вършец” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 119/20.05.2019 г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“,  финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 120/20.05.2019 г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 131/30.05.2019 г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане  по Договор за отпускане на финансова помощ 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. за проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 131/30.05.2019 г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. за проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 123/20.05.2019 г. относно разглеждане на заявление вх. № 3300-651/03.05.2019 г., от д-р Илко Николов Асенов – Председател на настоятелството на Народно читалище „Изгрев 2019“ ЕИК 205621600, със седалище и адрес на управление: с. Горна Бела Речка, 3544, ул. “Първа“ № 63.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 128/23.05.2019 г. относно закупуване на апаратура за образна диагностика /рентгенов апарат/.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК по ЗСДЕ

11.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 126/23.05.2019 г. относно вземане на решение по Докладна записка вх. № 110/14.05.2019 г. от д-р Веселин Петков – Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕОО.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК по ЗСДЕ

 

12.   Докладна записка вх. № 125/22.05.2019 г. относно отпускане на награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение и помощ за деца сираци и полусираци.

 

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

 

13.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 127/23.05.2019 г. относно разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 127/23.05.2019 г. относно Вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 06.06.2019 г. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев “ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

14.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 124/22.05.2019г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх. № 103/09.05.2019 г. и Вх. № 106/10.05.2019 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

15.     Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 130/28.05.2019 г. относно определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/, за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие /Общински детски комплекс/, гр. Вършец за периода от 17.06.2019 г. до 16.08.2019 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

16.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;                 

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 117/16.05.2019 г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 21, ал. 5 от ЗУТ, за деклариране на съгласие за сключено застрояване на един етаж между УПИ VIII и УПИ IX в кв. 65 от подробния устройствен план на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 717

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 131 във връзка с чл. 21, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие за сключено застрояване на един етаж между УПИ VIII /осем/ в кв. 65 /шестдесет и пет/ от подробния устройствен план на гр. Вършец, собственост на Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931 и УПИ IX /девет/ в кв.65 /шестдесет и пет/ от подробния устройствен план на гр. Вършец, собственост на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, ЕИК 111046509, без засягане на конфигурацията и кадастралните граници на имотите, което да се извърши от Хубев“ ЕООД, ЕИК 106591931, собственик на поземлени имоти с идентификатори 12961.423.196, 12961.423.564 и 12961.423.569 по КК и КР на гр. Вършец, за които е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на хотелски комплекс, със Заповед № 429/28.06.2018 г. на Кмета на Община Вършец.

Упълномощава Кмета на община Вършец да извърши всички правни и фактически действия за подписване на необходимите документи, които да бъдат заверени нотариално за даденото с настоящото решение съгласие от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 21, ал.5 от ЗУТ, за сключено застрояване на един етаж между УПИ VIII /осем/ и УПИ IX /девет/ в кв. 65 /шестдесет и пет/ от подробния устройствен план на гр. Вършец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 122/20.05.2019г. относно разглеждане на заявление вх .№ 9400 - 1175/13.05.2019 г. от Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски, с адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1, с искане за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението от земеделска в неземеделска земя на поземлен имот с идентификатор 12961.33.33 по КК и КР на гр. Вършец, с ново отреждане: „за къмпинг, бунгала и магазин“, както и допускане изработването на парцеларни планове за захранване на имота с ел. енергия, водопровод и канализация.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов, А. Коцина;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 718

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, допуска изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.33.33 по КК и КР на гр. Вършец от земеделска в неземеделска земя, с ново предназначение „за къмпинг, бунгала и магазин“, както и изработване на парцеларни планове за захранване на имота с ел. енергия, водопровод и канализация.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ изработването на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за захранване на имота с ел. енергия, водопровод и канализация да се извърши за сметка на собствениците на имота Диана Венчева Петкова – Конецовска и Иван Аспарухов Конецовски с адрес: гр. Враца, ул. “Бузлуджа“ № 1.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 116/16.05.2019 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землищата в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. Ѝ. Димитров, В. Маринов, О. Яничкова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 719

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с  чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, описани по землища, както следва:

           - Землище гр. Вършец – 78 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Спанчевци – 145 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Драганица – 111 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Черкаски - 109 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Стояново – 135 бр. имота, описани в приложение към докладна.

           - Землище с. Д. Озирово – 336 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Г. Озирово -  406 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Долна Бела Речка – 125 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Горна Бела Речка – 64 бр. имота, описани в приложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени, както следва:

 - 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП лозя, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения, други селскостопански територии и овощни градини.

-   20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти, подробно описани в т. 1 от решението – 6 /шест/ стопански години, считано от 01.10.2019 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти предмет на търга.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 10 дка.  -  20 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 10 до 20 дка.  -  50 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалните годишни тръжни наемни цени, описани в т. 2 от настоящото решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за първата стопанска година от договора при подписването му, а за останалите стопански години падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания договор.

9. Задължава кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договори за отдаване под наем на земеделските земи със спечелилите търга участници.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:          Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 121/20.05.2019 г. относно кандидатстване на община Вършец пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Доставка на ново кухненското оборудване за нуждите на  Домашен социален патронаж, град Вършец” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

                                                                     Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, О. Яничкова, Б. Христов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 720

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Вършец:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Вършец с проектно предложение Доставка на ново кухненското оборудване за нуждите на  Домашен социален патронаж, град Вършецпред Фонд „Социална закрила” към министъра на труда и социалната политика.

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 10 % от общата стойност на проекта, не повече от 3 000 лв., за сметка на бюджета на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 119/20.05.2019 г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“,  финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).      

   Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, О. Яничкова, Б. Христов;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 721

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

На основание: чл. 21, ал. (1), т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. (4) и ал. (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Живко Тодоров Живков,

Общински съвет – Вършец

РЕШИ:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община Вършец  да  подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция  в  размер на 1 640 080,70 лв. (един милион шестстотин и четиридесет хиляди и осемдесет лева и седемдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Вършец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 120/20.05.2019 г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. за проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, О. Яничкова, Б. Христов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 722

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

На основание: чл. 21, ал. (1), т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. (4) и ал. (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Живко Тодоров Живков,

Общински съвет – Вършец

РЕШИ:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община Вършец  да  подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция  в  размер на 328 016,14 лева (триста двадесет и осем хиляди и шестнадесет лева и четиринадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС към авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в Община Вършец – общински път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-812/ и общински път MON 3097 /MON 1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Вършец да подготви необходимите документи за получаване на плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансовото плащане по Договор № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 131/30.05.2019г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане  по Договор за отпускане на финансова помощ 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. за проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 723

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

На основание: чл. 21, ал. (1), т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. (4) и ал. (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Живко Тодоров Живков,

Общинският съвет - Вършец

 

РЕШИ:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Вършец  да  подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция  в  размер на 115 217, 05 лева (сто и петнадесет хиляди двеста и седемнадесет лева и нула пет стотинки)за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Вършец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 131/30.05.2019 г. относно Вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. за проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, Г. Иванов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 724

 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Договор № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за отпускане на финансова помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.  по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект  „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Живко Тодоров Живков,

Общинският съвет - Вършец

 

РЕШИ:

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Вършец  да  подпише  Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция  в  размер на 22 677, 89 лева (двадесет и две хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на разходите за ДДС към авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.  по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7. "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за проект Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, сключен между Община Вършец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

2. Възлага на кмета на Община Вършец да подготви необходимите документи за получаване на плащане на данък върху добавената стойност (ДДС) към авансовото плащане по Договор № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 123/20.05.2019г. относно разглеждане на заявление вх. № 3300-651/03.05.2019 г., от д-р Илко Николов Асенов – Председател на настоятелството на Народно читалище „Изгрев 2019“ ЕИК 205621600, със седалище и адрес на управление: с. Горна Бела Речка, 3544, ул. “Първа“ № 63.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, инж. А. Димитров, В. Маринов, А. Николова, С. Сълков, И. Асенов, М. Асенова, Б. Христов, А. Коцина;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 725

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, приема за сведение планираните читалищните дейности за 2019 г. от Народно читалище „Изгрев 2019“, ЕИК 205621600,  със седалище и адрес на управление: с. Горна Бела Речка, 3544, ул.“Първа“ № 63.

          Читалищните дейности на Народно читалище „Изгрев 2019“, с. Горна Бела Речка да бъдат включени към Програмата за развитие на читалищната дейност за 2019 г. на община Вършец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”5 - Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 726

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. В „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на Община Вършец“, създава нов раздел X с наименование „Предоставяне на имоти за безвъзмездно управление по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС“. Сега съществуващият раздел X - „Други данни определени от общинският съвет“, става раздел XI със същото наименование.

           2. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на Община Вършец“, в частта раздел X „Предоставяне на имоти за безвъзмездно управление по реда на чл. 12, ал. 3 от ЗОС“, като в същият се включва:

            - Част от сградата на Кметство с. Горна Бела Речка, представляваща сграда № 501.182.2 /петстотин и едно точка сто осемдесет и две точка две/ по регулационният и застроителен план на с. Горна Бела Речка, община Вършец, област Монтана, одобрен с решение № 253/2009 г. на Общински съвет – Вършец, представляващи - 5 /пет/ помещения, голяма зала /салон/, фоайе и три класни стаи /Акт за публична общинска собственост № 40/10.11.1998 г./

            3. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          4. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г на Община Вършец” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на Община Вършец ”.

 

 

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров и О. Яничкова; “против”няма; “въздържали се”6 - Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 727

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, предоставя за безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години на Народно читалище „Изгрев 2019“, ЕИК 205621600, със седалище и адрес на управление: с. Горна Бела Речка, 3544, ул. “Първа“ № 63, част от сградата на Кметство с. Горна Бела Речка, представляваща сграда № 501.182.2 /петстотин и едно точка сто осемдесет и две точка две/ по регулационният и застроителен план на с. Горна Бела Речка, община Вършец, област Монтана, одобрен с решение № 253/2009 г., на Общински съвет – Вършец, представляващи - 5 /пет/ помещения, както следва: 1/ Голяма зала (салон) - за прожекции, концерти, лекции, дискусии, празници и събирания на общността и на гости на читалището; 2/ Фоайе – читалня към библиотеката; 3/ Първа класна стая – за библиотека  на читалището; 4/ Втора класна стая – за председателя и секретаря на читалището и 5/ Трета класна стая – за образователни работилници, семинари, изложби.

 

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова,; “против”4 - Б. Христов,  А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “въздържали се”2 - И. Цветанов, Г. Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Промяна на кворума – излизат О. Яничкова и С. Сълков. На заседанието присъстват 11 общински съветници.

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 128/23.05.2019г. относно закупуване на апаратура за образна диагностика /рентгенов апарат/.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК по ЗСДЕ

 

Изказаха се: И. Цветанов, инж. А. Димитров, А. Тошев;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 728

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 6 ал.1 т.23 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2015-2019 г., дава мандат за преговори на временна комисия в състав:

Председател: Ивайло Цветанов – Председател на ПК по здравеопазване, социална политика и екология;

Членове: 1. инж. Анатоли Димитров – Председател на Общински съвет – Вършец;

2.  Олга Яничкова – Председател на ПК по бюджет, финанси и стопанска политика;

3.  Вътко Маринов – Председател на ПК по туризъм, икономика, устройство на територията и управление на общинска собственост;

4.        Д-р Веселин Петков – Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕООД;

 

Задачи на комисията:

1.      В срок до 15.06.2019 г. да се събере и разгледа оферти за доставка на апаратура за образна диагностика /рентгенов апарат/.

2.      В срок до 15.06.2019 г. да внесе предложение в Общински съвет – Вършец за закупуване на апаратура за образна диагностика /рентгенов апарат/, с условия – цена, срок на плащане, начин на плащане и гаранция.

 

Гласували “за” – 11“против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 126/23.05.2019 г. относно вземане на решение по Докладна записка вх. № 110/14.05.2019 г. от д-р Веселин Петков – Управител на „Медицински център – Вършец“ ЕОО.

Докладва: Ивайло Цветанов – председател на ПК по ЗСДЕ

Изказаха се: И. Цветанов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 729

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 6 ал.1 т.23 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2015-2019 г., приема годишен финансов отчет за 2018 год. за дейността на „Медицински център – Вършец“ ЕООД – гр.Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка вх. № 125/22.05.2019г. относно отпускане на награди за учениците зрелостници, показали отличен успех за целия курс на обучение и помощ за деца сираци и полусираци.

 

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМДС

Изказаха се: А. Николова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 730

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2019 г. § 10 – 98 сумата от 750,00 лв. /седемстотин и педесет лева/.

                                              I.            Награда за отличен успех:

1.      Габриела Петрова Стефанова – сумата от 100,00 лева;

2.      Мария Ивова Митрова – сумата от 100,00 лева;

3.      Росица Ценкова Давидова - сумата от 50,00 лева;

4.      Димитрина Владова Димитрова - сумата от 50,00 лева;

5.      Ния Миткова Митова - сумата от 50,00 лева;

6.      Жасмина Васева Андреева - сумата от 50,00 лева;

7.      Деяна Станимирова - сумата от 50,00 лева;

 

                                           II.            Помощ:

1.      Евгени Цеков  - сумата от 100,00 лева;

2.      Анита-Никита Руменова Петкова - сумата от 100,00 лева;

3.      Петьо Ангелов – сумата от 100,00 лева;

 

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 127/23.05.2019 г. относно разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 127/23.05.2019г. относно Вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 06.06.2019 год. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев “ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 731

 

              Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2015-2019г. и чл. 12, ал. 1 и чл. 33 от Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на Общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел реши:

Гласува изрични пълномощия на г-н Ивайло Величков Цветанов - общински съветник в Общински съвет – Вършец, които да участва като представител на общината в редовното общо събрание на акционерите в органите на управление на дружество с Общинско участие МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев “ АД  гр. Монтана на 06.06.2019 год. като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год., заверен от регистрирания одитор.

По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ вземане на  решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г.

По т.4 от дневния ред – да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

По т.5 от дневния ред – да гласува „ЗА“ избиране и назначаване на предложения регистриран одитор за 2019 г.

По т.6 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на  предложената промяна в състава на съвета на директорите.

По т.7 от дневния ред – да гласува „ЗА“ определения тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

По т.8 от дневния ред – да гласува „ЗА“ определеното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

По т.9 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на  предложената промяна в капитала на дружеството.

По т.10 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на  предложената промяна в Устава на дружеството.

По т. 11 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, включително за избора и работата на комисиите, за водене на регистъра на декларациите, за съхраняването и унищожаването на декларациите и за одобряването на данните от тях.

 

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 124/22.05.2019г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх. № 103/09.05.2019г. и Вх. № 106/10.05.2019г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

Изказаха се: И. Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 732

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет, 2019 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 500 (петстотин) лева на Любомир Йорданов Александров.

 

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 733

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет, 2019 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 500 (петстотин) лева на Йото Пеков Ценков.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 130/28.05.2019 г. относно определяне на такса по чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл.9 от ЗМДТ/, за посещаване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие /Общински детски комплекс/, гр. Вършец за периода от 17.06.2019 г. до 16.08.2019 г.

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Цв. Въглярска, А. Коцина, А. Николова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 734

 

1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 8 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“, определя такса за посещение на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие гр.Вършец, за периода от 17.06.2019 г. до 16.08.2019 г., както следва:

 

-          За един ден – 3.00 /три/ лева;

-          За една седмица – 10.00 /десет/ лева;

-          За един месец – 40.00 /четиридесет/ лева.

 

           2. Възлага на кмета на община Вършец, таксите за ползване на Забавно лятно училище „Дъга“ към Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вършец да бъдат предоставяни в бюджета на Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вършец, след изтичане на съответния календарен месец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 10:35 часа.

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

Милена Димитрова                                                                  Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбА                                                                   /Антон Тошев /