П Р О Т О К О Л  52

 

Днес, 26.02.2019 година (вторник) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,     А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване”,  Е.Димитров-кмет с. Спанчевци , А. Петров – кмет на с. Долно Озирово, П. Стоянов – гл. архитект в община Вършец,         С. Зарчев – спец.„Връзки с обществеността“ и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 24/25.01.2019 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за третата година от мандата (2015-2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 45/18.02.2019 год. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2019 г.” .

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 46/18.02.2019 год. относно вземане на решение от Общински съвет - Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 2 /два/ бр. недвижими имота, собственост на община Вършец, в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.“ на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 47/18.02.2019 год. относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасище, мера и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 42/15.02.2019 год. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 48/20.02.2019 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2019 год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

 

7.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 49/20.02.201 9г. относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2018 год.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

8.   Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 50/20.02.2019 г. относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

9.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;                      

         ПРИЕМА СЕ   

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 24/25.01.2019г. относно приемане на годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за третата година от мандат (2015-2019 г.).

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, Г. Иванов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 692

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, приема за сведение представения годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета за третата година от мандат (2015-2019 г.)

 

Гласували: “за” – 9; “против”0; “въздържали се”4;

                                                                                                                            ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 45/18.02.2019год. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2019 г.” .

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, А. Тошев, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 693

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2019 г. както следва:

          1.1. В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2019 г., подточка 2.5.1 „Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс“ се включва следния недвижим имот:

        - Поземлен имот № 501.531 /петстотин и едно точка петстотин тридесет и едно/, за който е образувано УПИ ХІІ /дванадесет/ в квартал № 33 /тридесет и три/ по действащия регулационен план на село Черкаски, община Вършец, област Монтана, ЕКАТТЕ 80683, одобрен със Заповед № 514/1992 г. на кмета на община Вършец и Заповед № 28/24.01.2019 г., на кмета на община Вършец, адрес на поземления имот: с. Черкаски, община Вършец, област Монтана, ул. „Христо Ботев“ № 41, площ на поземления имот: 876 кв.м. /осемстотин седемдесет и шест кв.м./, а УПИ ХІІ /дванадесет/ е с площ 889 кв.м. /осемстотин осемдесет и девет кв.м./, отреден за жилищно застрояване. /Акт за частна общинска собственост № 748/14.02.2019 г./.

            1.2. В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2019 г., подточка 2.5.2 „Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/“ се включва следния недвижим имот:

           - Поземлен имот с идентификатор 12961.421.90 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и едно точка деветдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-44/17.08.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, ул. „Пета“ № 3, площ на имота: 282 кв.м. /двеста осемдесет и два кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер на предходен план: квартал: 8 /Акт за частна общинска собственост № 739/10.09.2018 г./.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.”.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 46/18.02.2019 год. относно вземане на решение от Общински съвет - Вършец за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 2 /два/ бр. недвижими имота, собственост на община Вършец, в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.“ на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, А. Тошев;

 

РЕШЕНИЕ № 694

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба следните недвижими имоти:

          1. Поземлен имот с идентификатор 12961.422.794 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка седемстотин деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: град Вършец, община Вършец, област Монтана, площ на имота: 1000 кв.м. /хиляда кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер на предходен план: квартал 1, парцел ХХ. Акт за частна общинска собственост № 741/29.11.2018 г. Първоначална тръжна продажна цена на имота – 13 530 лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

  2. Поземлен имот № 501.531 /петстотин и едно точка петстотин тридесет и едно/, за който е образувано УПИ ХІІ /дванадесет/ в квартал № 33 /тридесет и три/ по действащия регулационен план на село Черкаски, община Вършец, област Монтана, ЕКАТТЕ 80683, одобрен със Заповед № 514/1992 г. на Кмета на община Вършец, последно изменение с Заповед № 28/24.01.2019 г., на Кмета на община Вършец, адрес на поземления имот: с.Черкаски, община Вършец, област Монтана, ул. „Христо Ботев“ № 41, площ на поземления имот: 876 кв.м. /осемстотин седемдесет и шест кв.м./, а УПИ ХІІ /дванадесет/ е с площ 889 кв.м. /осемстотин осемдесет и девет кв.м./, отреден за жилищно застрояване. /Акт за частна общинска собственост № 748/14.02.2019 г./. Първоначална тръжна продажна цена на имота – 5 170 лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

           Цена на тръжната документация 100 лв.

           Депозит за участие в търга - 30 % от първоначалната тръжна цена на съответният имот.

           Стъпка за наддаване - 5 % върху първоначалната тръжна цена на съответният имот.

           Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договор/договори за продажба на недвижимите имоти, след заплащане на сумата за закупуване от спечелилият/спечелилите търга участник/участници.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”1 – А. Коцина;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 47/18.02.2019 год. относно вземане на решение по реда на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността  и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за имотите с НТП пасище, мера и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ на животновъди собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 695

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 42, ал. 4 и ал. 5 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, определя пасищата и мерите, /описани в приложение № 1 към настоящото решение и ливадите, описани в приложение № 2 към настоящото решение/ от Общинския поземлен фонд на община Вършец. Същите ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 във връзка с чл. 37и от ЗСПЗЗ, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Възлага на Кмета на община Вършец, в срок до 01.03.2019 г., списъците с земеделските имоти за индивидуално ползване, с категории за землищата на населените места на общината да се обявят на информационните табла пред сградите на Кметствата на територията на община Вършец, както и да се публикуват на интернет страницата на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 42/15.02.2019 год. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 696

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Ангел Трифонов Господинов, следните имоти:

 

1.1. Поземлен имот № 025022, ЕКАТТЕ 16119 – ливада с площ от 1.243 дка., находяща се в местността „МЪРТВИНАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горна Бела Речка, съгласно скица – проект № Ф00380/18.09.2018 г.;

 

1.2.Поземлен имот № 022014, ЕКАТТЕ 16119 – ливада с площ 4.315 дка., находяща се в местността „ЛИЦЕТО“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горна Бела Речка, съгласно скица – проект № Ф00381/18.09.2018 г.;

 

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 48/20.02.2019 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2019 год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

 

Изказаха се: В. Маринов, А. Коцина, П. Стефанов;

 

По предложение на г-жа Антоанета Коцина:  По т.4 от дневния ред – да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приемане на бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2019 год.;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 697

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 28.02.2019 год. като:

  По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2018 год.;

  По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2018 год.;

  По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на Годишен финансов отчет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2018 год.;

  По т.4 от дневния ред – да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ приемане на бюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2019 год.;

  По т.5 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен ред, представителят на Община Вършец да гласува както намери за добре, съобразно интересите на жителите на Община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 7 –Г. Апостолова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”1 – И. Андров; “въздържали се”5 – инж. А. Димитров, А. Николова, В. Маринов, В. Замфиров, О. Яничкова;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 49/20.02.2019 г. относно приемане отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2018 год.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

Изказаха се: И. Андров, Г. Найденов, А. Тошев;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 698

Общински съвет – Вършец на основание чл.21 ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2018 год.

Гласували поименно: “за” – 11; “против”1; “въздържали се”1;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 50/20.02.2019 г. относно приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

Изказаха се: инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 699

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ приема Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Г. Иванов, П. Стефанов

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:20 часа.

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                              Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                        /Антон Тошев /