П Р О Т О К О Л  51

 

Днес, 31.01.2019 година (четвъртък) от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,     А. Тошев-директор дирекция „СА“, П.Петкова – ст. юрисконсулт, В. Илиева – гл. специалист „ТКДП“, Д. Лилова – специалист „Туризъм“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване”,  Е.Димитров-кмет с. Спанчевци , А. Петров – кмет на с. Долно Озирово, А. Петров – кмет с. Горно Озирово, В. Трендафилов – кмет с. Черкаски , Б. Василев – кметски наместник с. Горна Бела речка, А.Алексов – председател на НЧХристо Ботев 1900“ гр. Вършец и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.

 

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения и изменения в дневния ред:

 

1.      Включване на допълнение с вх. № 28/30.01.2019 г. към докладна записка с вх. № 12/16.01.2019 г. относно приемане на бюджета на Община Вършец  за 2019 г.

 

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма;

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 05/11.01.2019 г. относно отчет на Кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 13/16.01.2019 г. за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 09/15.01.2019 г. относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец          на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 14/17.01.2019 г. относно разглеждане и приемане на „Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2019 г.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 06/11.01.2019 г. относно разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2019 г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 07/11.01.2019 г. относно приемане на  План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи на територията на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 20/18.01.2019 г. относно предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 21/18.01.201 9г. относно предложение за изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл. 9 от ЗМДТ/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

9.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 12/16.01.2019 г. и допълнение с вх. № 28/ 30.01.2019 г. относно приемане бюджета на Община Вършец за 2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

10.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 10/16.01.2019 г. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

11.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 16/17.01.2019 г. относно приемане на задание за изработване на общ устройствен план на община Вършец (ОУПО) и откриване на процедура по възлагане на изработване на ОУПО на община Вършец по реда на ЗОП.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

12.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 15/17.01.2019 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за изключване от списъка с имоти, предоставени за ползване от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ на поземлен имот с идентификатор 129610.422.5 по КК и КР на гр. Вършец от 2008г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

13.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 17/17.01.2019 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец – за поставяне на кафе-автомати в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

14.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 18/17.01.2019 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 300 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.422.678 по КК и КР на гр. Вършец, представляващ част от бул. „България“, срещу сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

15.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 378/21.12.2018 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

16.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 11/16.01.2019 г. относно утвърждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ

                             Докладва: Олга Яничкова – зам. председател на Общински съвет – Вършец

 

 

17.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 22/22.01.2019г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

                                                          Докладва: Адрияна Николова - Председател на ПК по ОКМДС

18.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 12; “против”1; “въздържали се”няма;                        

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 05/11.01.2019 г. относно отчет на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, A. Коцина;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 673

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, приема за сведение Отчета на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на Общински съвет – Вършец за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

 

Гласували: “за” – 10; “против”2; “въздържали се”1;

                                                                                                                            ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 13/16.01.2019 г. за отчет за дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров, А. Коцина;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 674

 

Общински съвет Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА приема за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет Вършец, дейността на Общински съвет Вършец и неговите комисии за периода 01.07.2018г. до 31.12.2018 г.  

 

Гласували: “за” – 13; “против”няма;“въздържали се”няма;                                                                                                                                                           

ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 09/15.01.2019 г. относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров; А. Коцина; А. Тошев; Г. Иванов; инж. А. Димитров; К. Тачева;

 

По предложение на г-жа Антоанета Коцина в I. Прогноза за очакваните приходи и необходими разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – Общинска собственост през 2019г. като в точката Очаквани приходи, 1. НАЕМИ НА ЗЕМ. ЗЕМЯ И ИМУЩЕСТВО, 1.1.1. Наем на помещения сумата от 20 000лв. да стане 30 000лв.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 675

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:     

           1. Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“, като променя цифрите и данните който са в част „ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ“ /ОБЩО/

          1.  НАЕМИ НА ЗЕМ. ЗЕМЯ И ИМУЩЕСТВО 315 000лв.,

1.1.  Приходи от наем имущество 80 000,

1.1.1  Наем на помещения от 20 000лв. сумата да стане 30 000лв.

           2. Приетата „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“ влиза в сила от датата на приемане на решението.

                       3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС приетата „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се публикува на интернет страницата на община Вършец - www.varshets.bg.

 

Гласували поименно: “за” – 2 – А. Коцина, Г. Иванов  ; “против”8 – инж. А. Димитров, А. Николова,       Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,; “въздържали се”3 - Б. Христов, Г. Найденов и  С. Сълков;

                                                                                                                               НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 676

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:     

          1. Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“.

           2. Приетата „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“ влиза в сила от датата на приемане на решението.

3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС приетата „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“ да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се публикува на интернет страницата на община Вършец - www.varshets.bg.

 

Гласували поименно: “за” – 10  – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”3 –   Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 14/17.01.2019г. относно разглеждане и приемане на „Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2019г.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

 

 

 

 

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Г. Найденов, Д. Лилова, В. Илиева, А. Тошев, С. Сълков;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 677

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и  чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма, приема Програма за развитие на туризма в Община Вършец за 2019 г.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 06/11.01.2019г. относно разглеждане и приемане на Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2019г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, Б. Христов, инж. А. Димитров, П. Стефанов, В. Маринов,                 Д. Лилова;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 678

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с бюджета на Община Вършец за 2019 г., приема изготвения Културен календар по месеци и дейности на Община Вършец за 2019 г.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”2 – Г. Найденов, Б. Христов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 07/11.01.2019г. относно приемане на  План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи на територията на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, С. Сълков, А. Коцина;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 679

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и в изпълнение на  чл.9 ал./11/ от Закона за защита при бедствия, приема План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи на територията на община Вършец.

Приетият План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи на територията на община Вършец да се изпрати на Областна администрация Монтана, за изготвяне на областен план на област Монтана.

 

Гласували поименно: “за” – 13; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 20/18.01.2019г. относно предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, С. Сълков;

 

По предложение на г-жа Антоанета Коцина: В чл. 41 от „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“, да се определят минималните ставки за облагане по ЗМДТ, а именно:

 

        Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,50 за 1 kW да стане1,23 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 2,00 за 1 kW да стане1,60 kW;

е) над 245 kW - 3,00 за 1 kWда стане2,10 kW;

 

(2) Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в размер, както следва:

 

1. товарно ремарке  - от 10 лв. да стане – 5 лв.;

2. къмпинг ремарке - от 20 лв. Да стане – 10 лв.;

 

(3) Данъка за мотопеди в размер от 10 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

 

1. до 125 куб. см включително – от 15 лв. да стане – 12 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително - от   30 лв. да стане – 25 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително - от   40 лв. да стане – 35 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително - от   50 лв. да стане – 50 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително - от 100 лв. да стане – 75 лв.

6. над 750 куб. см - от 200 лв. да стане – 100 лв.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 680

 

          1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, изменя и допълва „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“, както следва:

 

            I.  Във Глава втора „Местни данъци“, раздел  I „Данък върху недвижимите имоти“.

 

В чл. 7 се изменя и допълва текста на ал.1, както следва:

 

            Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на общината поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради, в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

 

В чл.9 се изменят и допълват текстовете на ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 и се създават нови ал.7, ал.8, ал.9 и ал.10, както следва:

 

          Чл.9. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

        (2)       Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

        (3)       За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

        (4)   (в сила от 01.01.2020 г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите от отедел „Местни данъци и такси“ при Об.- Вършец от възложителя на строежа, след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

         (5)     Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

        (6)   За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване предприятията подават в 2-месечен срок информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

        (7)  При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината за това писмено в 2-месечен срок, като подават данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

        (8)  При придобиване на имот по наследство декларацията за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти се подава в срок от 6 /щест/ месеца. В случай че не е подадена данъчна декларация от наследниците или заветниците, след изтичането на срока служителите от отдел „Местни дънаци и такси“ при Об.-Вършец, образуват партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

        (9)   Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

       (10) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

В чл.10 се изменят текстовете на ал.3, и ал.4 и се създават нови ал.5, 6, 7, 8 и 9, както следва:

 

        Чл.10. (3) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.

        (4) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

        (5) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

       (6) Органите, издаващи документите по ал. 5, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

        (7) Данъкът по ал. 3 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

       (8) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

        (9) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 7 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.

 

В чл.15 сега действащия текст става ал.1 със съответното допълнение и се саздава нова ал.2 на същият член, както следва:

 

        Чл. 15. /1/ Размерът на данъка върху недвижимите имоти с изключение на недвижимите имоти по ал.2 се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

        /2/ За жилищни имоти, разположени на територията на гр. Вършец, който е включен в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма - 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

Текста на чл.18, ал.1 се изменя, както следва:

           Чл.18, (1) Данъкът се определя от служител на общинската администрация – Вършец, върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител до 1 март на същата година.

В чл. 19 се създава нова ал.3, със следният текст:

 

        (3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани, като основни жилища.

 

 

 В чл.20 сега съществуващият текст става ал.1 и се създава нова ал.2, както следва:

         Чл.20. /1/ Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси.

         /2/ Служителите на общинската администрация проверяват подадените декларации. Те могат да искат допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи и предоставената служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ.

 

  II.  Във Глава втора „Местни данъци“, раздел  I „Данък върху превозните средства“.

 

         Отменя се т. 5 от ал. 3 на чл. 40.     

         5. (отм. с Решение № …… от Протокол № …../………………. Г., на Общински съвет - Вършец в сила от 01.01.2019 г.).

 

В чл. 41 се изменят и допълват текстовете на ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.6 и създава нова т.7 на ал.3 и нови ал.14 и ал.15, както следва:

 

        Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

 

ГДПС = ИмК x ЕК,

 

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

 

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до    55 kW включително - 0,34 за 1 kW;

б) над  55 kW до   74 kW включително -  0,54 за 1 kW;

в) над  74 kW до  110 kW включително - 1,10 за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 за 1 kW;

е) над 245 kW - 2,10 за 1 kW;

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила:

Брой на годините от годината на производство, включително

годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2. екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила:

 

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "

Евро 1"

и "Евро 2"

 

1,10

"Евро 3"

1,00

"Евро 4"

0,80

"Евро 5"

0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40

 

(2) Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в размер, както следва:

 

1. товарно ремарке  - от  5 лв.;

2. къмпинг ремарке - от 10 лв.;

 

(3) Данъка за мотопеди в размер от 10 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

 

1. до 125 куб. см включително – от 12 лв.;

2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 лв.;

3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 лв.;

4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 лв.;

5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 лв.;

6. над 750 куб. см - от 100 лв.

7. За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по 41, ал.3 от наредбата данък.

 

 

(4) Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013" на базата на общото тегло в размер, както следва:

1. до 400 кг включително - 12 лв.;

2. над 400 кг - 18 лв.

 (6) Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер от 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

 

(14) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл.41, ал.5 и ал.7 данък.

 

 (15) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1  от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

 

 В чл.44 се изменя се и се допълва текста ал.4, както следва:

 

         (4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява, след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

 

Изменя се текста на чл.47, както следва:

 

Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

 

 

           2. Задължава Кмета на община Вършец да отрази приетите в т. 1 от настоящото решение изменения и допълнения на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец“, като актуализираната наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 7 – Г. Апостолова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов, С. Сълков; “против”2 – И. Андров, В. Замфиров;“въздържали се”4 – инж. А. Димитров, А. Николова, В. Маринов и О. Яничкова;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 21/18.01.2019г. относно предложение за изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл. 9 от ЗМДТ/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 681

 

          I. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси изменя „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец“ /по чл. 9 от ЗМДТ/, както следва:

 

В чл. 23 се изменят текстовете на ал.1, т.1, т.2 и т.3 и се създава нова т.4, както следва:

 

           Чл.23 (1) Не се събира такса за битови отпадъци в следните случаи:

           1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;

 

           2. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;

 

           3. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.

4. Декларациите  могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

           II. Задължава Кмета на община Вършец да отрази приетите в т. 1 от настоящото решение изменения на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/, като актуализираната наредба бъде качена в 7 /седем/ дневен срок в сайта на община Вършец.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

По предложение на г-жа Антоанета Коцина, Председателя на Общински съвет – Вършец  обяви 10 мин. почивка.

След почивката: кворум 13 общински съветика.

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 12/16.01.2019г. и допълнение с вх. № 28/ 30.01.2019г. относно приемане бюджета на Община Вършец за 2019 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, О. Яничкова, Г. Иванов, В. Маринов, С. Сълков, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 682

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС            № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и „Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вършец“, Общински съвет- Вършец          

Р Е Ш И:

1.       Приема бюджета на Община Вършец за 2019 година,както следва:

1.1.   Приходи в размер на   7 857 000  лв., , в т.ч.:

 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 028 546 лв., съгласно Приложение № 1 и 2   в т.ч.

 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

3 775 928 лв.

1.1.1.2.  Преходен остатък от 2018 година в размер  на  252 618 лв., съгласно Приложение № 3

1.1.1.3.  Наличност по валутни сметки в левова равностойност 59 930 лв.

1.1.1.4.  Временно съхранявани средства на други сметки и фондове -/ -59 930 лв.    

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер  на 3 828 454 лв., съгласно Приложение №  2   в т.ч.:

 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер  на  582 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 491 708 лв.

1.1.2.3.  Трансфери за местни дейности в размер на  1 025 300 лв. в т.ч.:          

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  662 300 лв., включително трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  73 100 лв.

 

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на              363 000 лв.

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на    -/- 147 600 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на    -/- 30 000 лв.

1.1.2.6. Средства на сметки от Европейския съюз  в размер на - / - 26 952 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2017   година в размер  на  933 998 лв., съгласно Приложение № 3.      

1.2. Разходи в размер на   7 857 000  лв., разпределени по функции, дейности и параграфи:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на  4 028 546 лв., съгласно Приложение № 2.                

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на               18 000 лв., съгласно Приложение № 2.

1.2.3. За местни дейности в размер на   3 810 454 лв., съгласно Приложение № 2. 

1.2.4. Определя годишна издръжка на едно дете в детска градина – местна отговорност, при формиране бюджета на ДГ “Слънце“ за 2019 година, съгласно утвърдените натурални показатели в информационната система на МОН, както следва :

- от 0 до 4 годишни -  670 лв.

- от  5 до 6 годишни  -390 лв.           

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 1 146 885 лв., съгласно Приложение № 4.           

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на  196 885  лв., съгласно Приложение №  4.     

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпление от продажбата на общински нефинансови активи  и други собствени приходи, както и от преходния остатък в размер на 950 000 лв. съгласно Приложение №  4.

2.3. Дава съгласието си Кмета на община Вършец, по реда на чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 година да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на целева  субсидия за капиталови разходи   в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на текущ ремонт на улици в община Вършец в размер на 166 115 лв.

3. Утвърждава:

3.1. Утвърждава числеността на персонала за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ – 51 щатни бройки.

3.2. Утвърждава разпределението на плановите разходи за заплати за 2019 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №  2.       

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос -  5 000  лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -   10 000   лв.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища -   113 880  лв.        

4.3.2. спортни клубове -  20 000 лв.    

4.3.3. организации с нестопанска цел -  10 000  лв.      

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО до 3 на 100 (не повече от 3 на 100) върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на общината в размер на  4 000 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в размер на 500 лв.

5.4. Определя средства в размер на 6 000 лв. за общински фонд „Ин-витро“, които да се разпределят по ред и начин, определен от Общински съвет – Вършец.

6. Утвърждава списък на лицата, които имат право на транспортни разходи:

6.1. За пътуване от местоживеенето  до местоработата и обратно, имат право на транспортни разходи в размер  на 100 % пътуващите, съгласно Приложение № 8.           

7. Утвърждава приходите и разходите, на общинското предприятие, съгласно Приложение №  2.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз , съгласно Приложение № 5.         

9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020-2022 г, по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, и по разходите, съгласно Приложение № 6.      

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. в размер на  0 лв.

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 г. в размер на 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019 г. в размер на  0 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максималния размер на  ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължения от 2018 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 г., в размер на  98 917 лв.     

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г. в размер на  148 017 лв.                         

15. Оправомощава Кмета на Община Вършец да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от дървата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2. В частта за местни дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

16.2. Да утвърди бюджетите на  разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

16.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

17. Упълномощава Кмета на Община Вършец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по Общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз и ДСД /други сметки и дейности/, за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията по чл. 126 от ЗПФ.

17.2. При предоставяне на средства от сметките за СЕС /средства от Европейския съюз/  да се спазват изискванията чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

17.3 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

18. Упълномощава Кмета на Община Вършец:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства със средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 7.      

 

Гласували поименно: “за” – 8 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов; “против”4 – Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов, Б. Христов; “въздържали се”1 – С. Сълков;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 10/16.01.2019г. относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на Кметовете на кметства в община Вършец.

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 683

 

Общински съвет – Вършец,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ПМС № 67/14.04.2010 г. и ПМС № 4/10.01.2019 г., определя индивидуалните основни месечни заплати на Кметовете на кметства в община Вършец, както следва:

      

1.     Кметове на Кметства:

·         Кметство с. Спанчевци                    750.00 лв.

·         Кметство с. Долно Озирово                        750.00 лв.

·         Кметство с. Горно Озирово                       750.00 лв.

·         Кметство с. Черкаски                      750.00 лв.

·         Кметство с. Драганица                    750.00 лв.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, А. Коцина и С. Сълков; “против”2 – Г. Найденов,         Г. Иванов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 16/17.01.2019г. относно приемане на задание за изработване на общ устройствен план на община Вършец (ОУПО) и откриване на процедура по възлагане на изработване на ОУПО на община Вършец по реда на ЗОП.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 684

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ взема следното решение:

1.      Приема и одобрява представеното и съгласувано задание на ОУП на Община Вършец, което да послужи за изработването на проект за ОУП на Община Вършец в съответствие с чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

2.      Възлага на Кмета на община Вършец да предприеме всички необходими действия по реда на чл. 126 ал. 1 от ЗУТ за провеждане на процедура за възлагане на изработване по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ по проект Общ устройствен план на Община Вършец (ОУПО).

3.      Възлага на Кмета на Община Вършец да предприеме и всички процедури по съгласуване, обявяване, обществено обсъждане и приемане на проекта за ОУП на Община Вършец за окончателното му одобряване от Общински съвет – Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”1 – А. Коцина;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 15/17.01.2019г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за изключване от списъка с имоти, предоставени за ползване от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ на поземлен имот с идентификатор 12961.422.5 по КК и КР на гр. Вършец от 2008г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 685

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗОС взема решение за изключване от Приложение № 3, списък на имотите предоставени за ползване от Общинско предприятие „Общински дейности и туризъм - Вършец“, към решение № 444 от Протокол № 43  от 27.03.2014 г., на Общински съвет – Вършец, на поземлен имот с идентификатор 12961.422.5 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 5 914 кв.м.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 17/17.01.2019г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец – за поставяне на кафе-автомати в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 686

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец, за поставяне на кафе-автомати описани, както следва:

1. В сградата на СУ “Иван Вазов” гр.Вършец - 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. кафе-автомат.

2. В сградата на сектор “Чистота” при Об.А – Вършец - 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. кафе- автомат.

          3. На тротоара на ул.“Република“ № 128 /до входа на хранителния магазин/ - 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. кафе-автомат.

           Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти – 3 /три/ календарни години, считано от датата на сключване на договорите за наем.

           Определя първоначална тръжна месечна наемна цена - 30 лв. без ДДС за 1 кв.м. за 1 бр. кафе-автомат.

Цена на тръжната документация 50 лв., депозит за участие в търга 100 лв.за всяка отделна площ за поставяне на кафе-автомат.

          Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена на съответната площ за поставяне на кафе-автомат.

         При сключване на договор за наем спечелилият/спечелилите търга участници заплащат 6 /шест/ месечни наемни вноски за наетите от тях площ/площи.

         Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от НУРПТК и да сключи договор за отдаване под наем на частите от имоти публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомати с спечелилия/ите търга участник/ци.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 18/17.01.2019г. относно провеждане на публично оповестен конкурс по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на 300 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.422.678 по КК и КР на гр. Вършец, представляващ част от бул. „България“, срещу сградата на „Медицински център – Вършец“ ЕООД.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, С. Сълков, Г. Найденов, А. Тошев, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 687

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с  чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 2 и чл. 25, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на 300 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 12961.422.678  по КК и КР на гр. Вършец, представляващ част от  бул. “България“ /в края на булеварда непосредствено до реката/, съгласно скица-предложение на Гл. архитект на община Вършец, неразделна част от настоящото решение.

2. Площта се отдава под наем за изграждане на поставяем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ за изграждане на модерен хранителен магазин /супермаркет/.

3. Определя първоначална месечна наемна цена - 450 лв., без ДДС. В договора за отдаване под наем на терена да се включи клауза за ежегодно еднократно актуализиране на месечната наемна цена с процента инфлация, обявен за предходната календарна година от НСИ.

4. Срок за отдаване под наем - 10 /десет/ календарни години, считано от датата на сключване на договора за наем.

5. Депозит за участие в търга – 3 000 лв. /три хиляди лева/.

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.

7. Цена на тръжната документация 200 лв. /двеста лева/.

8. Определя конкурсните показатели за оценка на конкурсните предложения, както следва:

 - Предложена месечна наемна цена за наемане на терена – 80 т.

 - Срок за реализиране на търговският обект – 20 т.

 Най-голям брой точки по всеки показател за оценка получава участника, предложил най-добри условия по този показател. Всяко следващо предложение получава с 5 т. по-малко.

 8. Дължимият месечен наем се заплаща от наемателя за първата година от договора при подписването му, а за останалите години се заплаща ежемесечно до 10-то число на календарният месец.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе конкурса по реда на Глава трета “Конкурси” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия конкурса участник.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 378/21.12.2018г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 688

 

1.Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Иван Трендафилов Иванов, следния имот:

 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 12961.39.201, ЕКАТТЕ 12961 – ливада с площ 1 836 дка,  находяща се в местността “БОРОДЕЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Вършец, съгласно скица на поземлен имот № 15-882090/27.11.2018г.

 

            2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя  и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 11/16.01.2019г. относно утвърждаване на разходи на МК по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ по реда на § 17,ал.3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ

                             Докладва: Олга Яничкова – зам. председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: О. Яничкова, А. Коцина;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 689

 

Общински съвет – Вършец на основание § 17, ал. 3 от Предходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ, утвърждава разходи на МК по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Вършец за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. както следва : За възнаграждения на членовете на местната комисия за календарната 2018 г. по 130 лв. /сто и тридесет лева/ на член или обща сума от 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 22/22.01.2019г. относно определяне на размер на финансиране съгласно Бюджет на Община Вършец за 2019 година на спортните и туристическите дружества, сдруженията с нестопанска цел регистрирани на територията на Община Вършец.

                                                          Докладва: Адрияна Николова - Председател на ПК по ОКМДС

Изказаха се: А. Николова, А. Коцина, Г. Иванов, О. Яничкова, Г. Найденов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 690

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2015 - 2019 година от Бюджета на Община Вършец за 2019 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за първото полугодие на 2019 година на:

 

1.1 Спортен клуб по ориентиране “Незабравка 2004" – Вършец – сумата от 2 000,00 лева;

1.2 Обединен спортен клуб “Вършец" – сумата от 2 000,00 лева;

1.3 Футболен Клуб “Вършец 2012" – сумата от 3 000,00 лева;

1.4 Футболен Клуб „Озирово“ – сумата от 2 000,00 лева;

1.5 „Клуб по конен спорт Вършец 2014“ – сумата от 1 000,00 лева;

 

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, И. Цветанов,  А. Коцина и  С. Сълков; “против”1 – Г. Найденов; “въздържали се”1 – Г. Иванов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 691

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.37, ал.1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за Мандата 2015 - 2019 година от Бюджета на Община Вършец за 2019 година от функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", Дейност 2 714 „Спортни бази за спорт за всички", § 43-01 утвърждава за 2019 година на:

 

2.1  ПК “Детелина”, село Черкаски – сумата от 462,00 лева;

2.2  Клуб на пенсионера и самодееца „Озировци", село Долно Озирово – сумата от 451,00 лева;

2.3  ПК  “Еделвайс”, село Драганица – сумата от 649,00 лева;

2.4  СНЦ “Козница”, град Вършец – сумата от 2 057,00 лева;

2.5  СНЦ „Тодорини кукли 2003“ село Спанчевци – сумата от 792,00 лева;

2.6  ПК „Чинарите“ град Вършец – сумата от 1 155,00 лева;

2.7  СНЦ „ Диабетик Вършец 2017“ град Вършец – сумата от 1 515,00 лева;

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,       В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов,  А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”1 –         Г. Найденов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА : Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Изказаха се: С. Сълков, Г. Найденов, Б. Христов, инж. И. Лазаров,

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:20 часа

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                 /Антон Тошев /