П Р О Т О К О Л  50

 

Днес, 19.12.2018 година (сряда) от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветникци.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,     А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева – гл. експерт „Информационно обслужване“  и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1.      Включване на Докладна записка вх. № 373/17.12.2018г. като точка  9-та от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 10.

Гласували: “за”- 13; “против”няма; “въздържали се”няма.                 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 368/11.12.2018 г. относно актуализация на бюджет 2018 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 367/11.12.2018 г. относно приемане на план-сметки, включващи необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване на територията на община Вършец за 2019 г.

 

            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 362/10.12.2018 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на инвестициите в активи, публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2018 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 364/10.12.2018 г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за прилагане на действащия регулационен план към кадастралния план на с.Черкаски по отношение на УПИ IV, УПИ XII и УПИ XIII в кв. 33.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 363/10.12.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 369/11.12.2018 г. относно предложение за вземане на  решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, за прекратяване на съсобственост на УПИ в кв. 27 от ПУП на гр. Вършец, включващо поземлени имоти с идентификатори 12961.422.766 и 12961.422.767 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 365/10.12.2018 г. относно разглеждане и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец за 2019 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 371/13.12.2018 г. относно вземане на решение по молба за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 346/12.11.2018 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

9.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 373/17.12.2018 г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за безвъзмездно предоставяне за временно ползване на поземлен имот № 011004, находящ се в землището на с. Долно Озирово, община Вършец /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ на Областен управител на област с административен център – Монтана/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.     Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Гласували: “за”- 13 ; “против” няма; “въздържали се”няма;                            

         ПРИЕМА СЕ

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 368/11.12.2018 г. относно актуализация на бюджет 2018г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 664

 

На основание чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Вършец променя бюджета на  община Вършец за 2018 г., както следва:

 

1.      Увеличава приходната част на бюджета в местни дейности с  2 723  лв. по § 27-08 „Такси за ползване на общежития и други по образованието“ .

 

2.      Увеличава разходната част на бюджета с 2 723 лв.,  в  дейност 1 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“- дофинансиране.

 

3.      Увеличава бюджета на дейност 1 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“- с 6 000 лв. - дофинансиране.

 

4.      Намалява бюджета на дейност 2 619 „Други дейности по БКС“, местни дейности със сумата от 6 000 лв.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 367/11.12.2018г. относно приемане на план-сметки, включващи необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване на територията на община Вършец за 2019 г.

 

            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, С. Сълков;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 665

І. Общински съвет – Вършец, на  основание чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от ЗМДТ, одобрява обобщена  план-сметка за 2019 година, общата стойност на която възлиза на 931 000 лв. и включва необходимите разходи за:

1.                  Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъциконтейнери, кофи и др. в  размер на 20 000 лв.;

2.                  Събиране на битови отпадъци и транспортиране до депото за обезвреждането им -   167 000 лв.

3.                  Проучване, проектиране, изграждане, подържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО – 259 600 лв;

4.                  Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 484 400 лв.

ІІ. Утвърждава размера на дофинансиране на разходите по дейностите за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на обществени места за 2019 година с 361 000  лв.

ІІІ. Запазва размера на Такса битови отпадъци по видове услуги и населени места за 2019 година, в размерите на 2018 година

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”1 - А. Коцина;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 362/10.12.2018 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за приемане на инвестициите в активи, публична общинска собственост, направени от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2018 г. в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

РЕШЕНИЕ № 666

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА реши:

1. Одобрява и приема списък на инвестициите в активи, публична общинска собственост направени, от „ВиК“ ООД, гр. Монтана през 2018 г., в община Вършец, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите, съгласно приложение към настоящото решение, включващо 3 /три/ обекта на обща стойност 78 422.51 лв., без ДДС лв. /седемдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и два лева и петдесет и една ст. без ДДС/, а с ДДС 94 107,01 лв. /деветдесет и четири хиляди сто и седем лева и една ст. с ДДС/.

 

            2. Предава управлението на приетите активи по т. 1 от настоящото решение в Асоциацията по „ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана и предава същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК“ оператор, чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от Закона за водите.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 364/10.12.2018 г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за прилагане на действащия регулационен план към кадастралния план на с.Черкаски по отношение на УПИ IV, УПИ XII и УПИ XIII в кв. 33.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 667

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, дава съгласие за прилагане на регулационния план спрямо кадастралния план на с. Черкаски по отношение на поземлен имот 501.145 и разделянето му в съответствие с регулационните граници и собственост на УПИ IV, УПИ XII и УПИ XIII в кв. 33 по плана на с.Черкаски, община Вършец, с цел обособяване  на самостоятелен поземлен имот, съответстващ на УПИ ХІI, кв. 33 по плана на с. Черкаски, собственост на община Вършец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 363/10.12.2018г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 668

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2018 г. както следва:

           1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2018 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

           - Поземлен имот с идентификатор 12961.422.474 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка четиристотин седемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: град Вършец, ул. „Банкя“ № 14, площ на имота: 587 кв.м. /петстотин осемдесет и седем кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер на предходен план: 251, кв.54, парцел XVIII /Акт за частна общинска собственост № 408/16.03.2012 г./.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.”.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 369/11.12.2018г. относно предложение завземане на  решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, за прекратяване на съсобственост на УПИ в кв. 27 от ПУП на гр. Вършец, включващо поземлени имоти с идентификатори 12961.422.766 и 12961.422.767 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 669

 

            Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от НРПУРОС на община Вършец, взема решение за прекратяване на съсобственост, чрез делба на УПИ в кв. 27 от ПУП на гр. Вършец, включващо поземлени имоти с идентификатори 12961.422.766 и 12961.422.767 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., чрез образуване на два нови УПИ-та – IX /девет/ с предназначение „за училище“ и XXIV /двадесет и четири/ с предназначение „за малкоетажно жилищно застрояване“, съгласно влезлият в сила ПУП.

            Упълномощава Кмета на община Вършец да извърши всички правни и фактически действия за прекратяване на съсобствеността, чрез подписване на договор за делба на УПИ /девет/ в кв. 27 от ПУП на гр. Вършец по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от НРПУРОС на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”1 -  Г. Иванов;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 365/10.12.2018г. относно разглеждане и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец за 2019 год.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, О. Яничкова, С. Сълков;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 670

 

Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и  чл. 26а, ал. 2  от Закона за народните читалища, приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Вършец за 2019 г.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов ; “против”1 -           С. Сълков; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 371/13.12.2018г. относно вземане на решение по молба за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 346/12.11.2018г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 671

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 200 (двеста) лева на Камен Светлов Каменов.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 373/17.12.2018г. относно предложение за вземане на решение от Общински съвет – Вършец за безвъзмездно предоставяне за временно ползване на поземлен имот № 011004, находящ се в землището на с. Долно Озирово, община Вършец /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ на Областен управител на област с административен център – Монтана/.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, С. Сълков, А. Коцина. П. Стефанов

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 672

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т .8 от ЗМСМА, чл. 39, ал .4 от Закона за общинската собственост и чл. 55, т. 3 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, учредява безвъзмездно право на ползване в полза на  Областен управител на област с административен център – Монтана, ЕИК 000320534, със седалище и адрес на управление гр. Монтана, пл. “Жеравица“ № 1, на поземлен имот № 011004, находящ се в землището на с. Долно Озирово, община Вършец. Имотът е земя  по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисван от общината и е в непосредствена близост до коритото на р. Ботуня. Предоставя се за депониране и подравняване на поземлен имот № 011004 на материалите от почистването на река „Ботуня“ в извънурбанизирана територия в участък от 150 м., над с. Стояново, местността „Варниците“, община Вършец, област Монтана представляващи наносни отложения, дървесна и храстовидна растителност.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”1 -                Г. Найденов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Изказаха се: инж. Анатоли Димитров, инж. Иван Лазаров;

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:00 часа.

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /