П Р О Т О К О Л  45

 

Днес, 03.07.2018 година (вторник) от 12:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015-2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 11 положили клетва общински съветници.

Отсъстват: г-жа Гинка Игнатова и г-н Сашо Сълков.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема законови решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, Е. Георгиева – гл. експерт „Информационно обслужване“ и граждани.

 

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец.

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 216/03.07.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

Докладва: инжван Лазаровкмет на община Вършец

 

 

Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет с:

 

Гласували: „за“ – 11; „против“ – няма; „въздържали се“ – няма.

 

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с Вх.№ 216/03.07.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост на община Вършец за 2018 г.”.

 

Докладва: инжван Лазаровкмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина.

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 602

 

Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

 

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.“, както следва:

           1.1 Създава нов раздел VIII с наименование „Общински обекти от първостепенно значение“, като сега съществуващия раздел VIII с наименование „Други данни определени от общинския съвет“, става раздел IX.

           1.2 В раздел VIII с наименование „Общински обекти от първостепенно значение“, се включва следния недвижим имот:

           - Поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 306 092 кв.м., с начин на трайно ползване „горска територия“ /Акт за публична общинска собственост № 309 от 07.12.2011 г./.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.”.

 

Гласували поименно: “за” – 11 – инж. А. Димитров, А. Николова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 12:15 часа.

 

 

 

инж.АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет - Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                  /Антон Тошев /