П Р О Т О К О Л  № 36

 

Днес, 24.11.2017 година (петък ), от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветници.

 

Отсъства : Благовест Христов

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец,  инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване“ и граждани.

 

Инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец оттегля с писмо вх. № 987/24.11.2017 г. от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Вършец докладна записка вх. № 975/15.11.2017 г., която е включена като точка 3 от дневния ред.

 

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните изменения в дневния ред:

 

1. Промяна в докладна записка вх. № 974/15.11.2017 г. с допълнение към нея с вх. № 974/15.11.2017 г. относно кандидатстване по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.

Общият брой точки в дневния ред стават 8.

Гласували: “за”- 12; “против”няма; “въздържали се”няма.                 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Разглеждане на Докладна записка вх. № 970/15.11.2017 г. относно отчет за изпълнението на бюджета на община Вършец към 30.06.2017 г.

 Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 974/15.11.2017 г. и допълнение към нея вх.№ 984/23.11.2017 г.  относно кандидатстване по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 963/08.11.2017 г. относно предложение за отмяна на разпоредбата на чл.34 и изменение на чл.37, ал.5 и чл.50, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец /Приета с Решение № 78 по протокол № 10/29.03.2012 г. и отменя същата, приета с Решение № 108/30.09.2004 г., допълнена с  Решение № 340 от Протокол № 34/ 26.02.2010 г. и допълнена с Решение № 549 по Протокол № 53/28.11.2014 г,. и с Решение № 616 по Протокол № 59/17.03.2015 г., изменена с Решение № 386 по Протокол № 25/27.02.2017 г.от Общински съвет-Вършец/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 968/13.11.2017г. относно предложение за отмяна на разпоредбите на чл.23, ал.2 - ал.4 и изменение на чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ ((Приета с Решение № 87 по Протокол № 10/29.03.2012г., изменена и допълнена с Решение № 100 по Протокол № 14/ 08.06.2012 г.; допълнена с Решение № 136 по Протокол № 16/ 31.07.2012г., изменена и допълнена с Решение № 277 по Протокол № 28/ 19.04.2013 г изменена; допълнена с Решение № 437 по Протокол № 42/ 05.03.2014 г.; изменена с Решение № 501 по Протокол № 47/10.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 631 по Протокол № 60/02.04.2015 г. и изменена и допълнена с Решение № 227 по Протокол № 10/31.05.2016 г. , изменена с Решение № 415 от Протокол № 29/25.05.2017 г., на Общински съвет - Вършец), поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 969/14.11.2017 г. относно предложение за приемане на Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии, собственост на община Вършец.

            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 961/08.11.2017 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 979/17.11.2017 г. относно молби за финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

8.        Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 12 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                

                                                                                                                                                     ПРИЕМА СЕ

 

ПЪРВА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Разглеждане на Докладна записка вх № 970/15.11.2017 г. относно отчет за изпълнението на бюджета на община Вършец към 30.06.2017г.

 Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 485

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА приема за информация отчета за изпълнението на бюджета на община Вършец за първото полугодие на 2017 г.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Промяна в кворума .Излиза Ивайло Цветанов

Общо 11 общински съветници

 

Промяна в кворума . Влиза Благовест Христов

 Общо 12 общински съветници

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 974/15.11.2017 г. и допълнение към нея с вх. № 984/23.11.2017 г. относно кандидатстване по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Промяна в кворума . Влиза Ивайло Цветанов

Общо 13 общински съветници

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 486

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, реши:

1.        Дава съгласие Община Вършец като партньор на бенефициента община Берковица,  да участва с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос „Отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

2.        Възлага на Кмета на община Вършец, като партньор по проекта,  да предприеме необходимите действия за подготовка и реализация на проектното предложение по т. 1 в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в т.ч. да подготви и подпише всички изисквани документи, съгласно Насоките за кандидатстване по   процедурата BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

3.        Община Вършец, като партньор на бенефициента община Берковица да не се присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта на община Берковица по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

4.        Да придобие собствеността върху изградената със средства по проекта инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура, съгласно пропорционалното участие, в съответствие с приложимото законодателство и да експлоатира активите, изградени по проекта, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес.

5.        Да не прехвърлят на трети лица собствеността върху изградената със средства по проекта инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г.  

6.        Дава съгласие финансовите средства, необходими за:

-  покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата по проекта да бъдат възстановени от ОПОС;

-  покриване  на  допустимите разходи  по  проекта,  които  няма  да  бъдат  финансирани  от  ОПОС,  вкл.  собствения принос;

-  покриване  на  недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта, включително недопустим, но възстановим разход за ДДС, съгласно пропорционалното участие на община Вършец в проекта,

 да бъдат осигурени от един или повече източници на финансиране, както следва:

· такса  битови отпадъци за времето на изпълнението на проекта;

· отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци;

· ползване на кредит от ФЛАГ ЕАД;

· бюджета на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, и С.Сълков       “против”няма; “въздържали се” – 1 -  Г.Иванов  ;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 487

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, реши, одобрява споразумение за партньорство между община Берковица и община Вършец за подготовка и изпълнение на „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“ в съответствие с Насоките по процедура BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.).

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”1 - Г.Иванов ;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ                                                                    

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 963/08.11.2017г. относно предложение за отмяна на разпоредбата на чл.34 и изменение на чл.37, ал.5 и чл.50, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец /Приета с Решение № 78 по протокол № 10/29.03.2012г. и отменя същата, приета с Решение № 108/30.09.2004 г., допълнена с  Решение № 340 от Протокол № 34/ 26.02.2010г. и допълнена с Решение № 549 по Протокол № 53/28.11.2014 г,. и с Решение № 616 по Протокол № 59/17.03.2015 г., изменена с Решение № 386 по Протокол № 25/27.02.2017г.от Общински съвет-Вършец/.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 488

 

          1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местана администрация /ЗМСМА/ отменя чл.34 и изменя чл.37, ал.5, както следва „върху продажната цена на имота се начислява данък придобиване по реда на ЗМДТ в размер на 2,5 %“ и чл.50, ал.2, както следва „когато надстрояването или пристрояването не води до обособяването на самостоятелен обект, правото на надстрояване или пристрояване се учредява на собственика на основния обект, след решение на Общинския съвет, без търг или конкурс, от кмета на общината, при условията на чл.183, ал.2 и ал.3 от ЗУТ“ от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“.

          2. Отмяната на текста на чл.34 и изменението чл.37, ал.5 и чл.50, ал.2 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“ влизат в сила от датата на приемане на настоящото решение.

          3. Задължава Кмета на община Вършец да отрази отмяната на текста на чл.34 и изменението чл.37, ал.5 и чл.50, ал.2, като актуализираната наредба бъде качена на сайта на община Вършец, в 7-дневен срок от влизане в законна сила на настоящото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков       “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 968/13.11.2017г. относно предложение за отмяна на разпоредбите на чл.23, ал.2 - ал.4 и изменение на чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/ ((Приета с Решение № 87 по Протокол № 10/29.03.2012г., изменена и допълнена с Решение № 100 по Протокол № 14/ 08.06.2012 г.; допълнена с Решение № 136 по Протокол № 16/ 31.07.2012г., изменена и допълнена с Решение № 277 по Протокол № 28/ 19.04.2013 г изменена; допълнена с Решение № 437 по Протокол № 42/ 05.03.2014 г.; изменена с Решение № 501 по Протокол № 47/10.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение № 631 по Протокол № 60/02.04.2015 г. и изменена и допълнена с Решение № 227 по Протокол № 10/31.05.2016 г. , изменена с Решение № 415 от Протокол № 29/25.05.2017 г., на Общински съвет - Вършец), поради противоречие с нормативен акт от по-висока степен.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 489

 

       1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местана администрация /ЗМСМА/:

 

1.1. Oтменя чл. 23, ал.2 - ал.4 на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/“;

 

1.2.Изменя чл.8, ал.1 от Наредбата, както следва „Общински съвет Вършец може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси“;

 

1.3. Изменя чл.16, ал.4 от Наредбата, както следва „При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задълженото лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него“ от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/“;

 

1.4. Изменя чл.68 от Наредбата, както следва „Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица“ от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/“.

 

          2. Отмяната на текста на чл.23, ал.2 – ал.4 и изменението чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл.9 от ЗМДТ/“ влизат в сила от датата на приемане на настоящото решение.

          3. Задължава Кмета на община Вършец да отрази отмяната на текстовете на чл.23, ал.2-ал.4 и изменението чл.8, ал.1; чл.16, ал.4 и чл.68, като актуализираната наредба бъде качена на сайта на община Вършец, в 7-дневен срок от влизане в законна сила на настоящото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков       “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 969/14.11.2017г. относно предложение за приемане на Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии собственост на община Вършец.

            Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Косица, В. Маринов

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 490

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, приема „Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии собственост на община Вършец“. В наредбата се отразяват направените предложения по време на дебата.

2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и от Общински съвет – Вършец.

3. Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от датата на приемане на решението да качи „Наредба за реда и начина за добиване и ползване на дървесина извън горски територии собственост на община Вършец“ в сайта на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков       “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ  

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 961/08.11.2017г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А.Коцина, В. Маринов

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 491

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Петър Каменов Михайлов, следния имот:

 

1.1.             Ливада с идентификатор 12961.36.848, ЕКАТТЕ 12961, с площ от 3857 кв.м., находяща се в местността “ДЕДО ШУШЕК“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Вършец, съгласно скица – проект № 15-446178/14.09.2017 год..

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

 

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков       “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 979/17.11.2017г. относно молби за финансова помощ.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

РЕШЕНИЕ № 492

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2017 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Елена Силвиева Петрова.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков       “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 493

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2017 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Първолета Георгиева Иванова.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков       “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 494

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2017 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 1 000  (хиляда) лева на Кирил Иванов Герасимов.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков       “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ДЕВЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се : И. Цветанов, И. Лазаров

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:00 часа.

 

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев/