П Р О Т О К О Л  № 31

 

Днес, 21.07.2017 година (петък) от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – Секретар на община Вършец, А.Тошев - Директор Дирекция „САЕ. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване“, и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет – Вършец.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 836/12.07.2017г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 837 /12.07.2017г. относно учредяване право на прокарване на инженерна инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ в полза на „БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД и „РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД гр. Вършец, за изграждане на канализационно отклонение през общински поземлен имот с идентификатор 12961.40.262 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. с НТП пасище, находящ се в местността „Бокьово млачище“, в землището на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 838 /12.07.2017г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 839 /12.07.2017г. относно предоставяне на имот по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 840 12.07.2017г. относно предоставяне на имот по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 841 /12.07.2017г. относно заявление вх. № 9400-1380/05.06.2017 г., от Надежда Петрова Ангелова с постоянен адрес гр. Вършец, ул. “Д-р Константин Пенев“ № 2, с искане за допускане на частично изменение на подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с отреждане за ваканционно селище, спа център, медицински център, басейн гаражи и магазин.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 842 /12.07.2017г. относно предложение Детска градина « Слънце »  - гр. Вършец да бъде включена в списъка на защитени детски градини към Министерския съвет.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 843/12.07.2017г. относно предложение Детска градина „Слънце“ − гр. Вършец да бъде включена в списъка на средищните детски градини към Министерския съвет.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 844/12.07.2017г. относно Предложение Средно училище „Иван Вазов“ − гр. Вършец да бъде включено в списъка на средищните училища към Министерския съвет

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 847 /14.07.2017 гтносно молбa за финансова помощ.

 

                                                                                                                                                                            Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

11.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

 

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”-13 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                              

         ПРИЕМА СЕ          

 

ПЪРВА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 836/12.07.2017г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване на основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в ППЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина, А.Тошев

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 434

 

1. Общински съвет – Вършец, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.103 и чл.104 от Правилника за прилаганена на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.14, ал.1 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с  чл.13, ал.1 от НРПУРОС на община Вършец и чл. 4, ал.3 и чл.6, ал.1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по реда на чл.103 от ППЗСПЗЗ, описани в приложения към настоящото решение съдържащи:   номер на имота по КВС, землище, местност, начин на трайно ползване, категория на земята и площ, както следва:

          - Землище гр. Вършец – 938 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Спанчевци – 224 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Драганица - 245 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Черкаски – 245 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Стояново - 147 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Д. Озирово – 211 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Г. Озирово – 616 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Д. Б. Речка – 202 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади;

          - Землище с. Г. Б. Речка – 248 бр. имота с НТП пасище/мера и ливади.

2. Определя първоначална годишна наемна цена - 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти, подробно описани в т.1 от решението - 1 /една/ стопанска година 2017 - 2018 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имота.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 20 дка  -  50 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка – 100 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка – 200 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ над 100 дка - 500 лв. за всеки имот поотделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната годишна тръжна наемна цена на съответния недвижим имот, за който участва съответния участник в търга.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите преди подписване на договора за наем.

9. Задължава кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договор/и за отдаване под наем на земедеските земи със спечелилите търга участници.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 837 /12.07.2017г. относно учредяване право на прокарване на инженерна инфраструктура по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ в полза на „БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД и „РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД гр. Вършец, за изграждане на канализационно отклонение през общински поземлен имот с идентификатор 12961.40.262 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. с НТП пасище, находящ се в местността „Бокьово млачище“, в землището на гр. Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 435

 

Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, взема следното решение:

1.         Учредява право на прокарване и възникването на сервитут на трасе на техническата инфраструктура в полза на „БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Република“ № 98, ЕИК 203756040 и „РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Елин Пелин“ № 4, ЕИК 203754071, за изграждане на инженерна инфраструктура -  канализационно отклонение през общински поземлен имот с идентификатор 12961.40.262 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с НТП пасище, находящ се в местността „Бокьово млачище“, в землището на гр. Вършец, както следва:

 

Поземлен имот

  №/идентификатор

Дължина на трасето в линейни

метра, което засяга от имота

Сервитутна

площ в кв.м.

  Поземлен имот с идентификатор

12961.40.262

по КК и КР на гр. Вършец с

НТП пасище

 

126.48 л.м.

 

 

116.37 кв.м.

 

 

2.          Утвърждава предложеното обезщетение по чл. 210 от ЗУТ за учреденото право на прокарване и възникването на сервитут в полза на „БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Република“ № 98, ЕИК 203756040 и „РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Елин Пелин“ № 4, ЕИК 203754071, през поземлен имот с идентификатор 12961.40.262 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., /публична общинска собственост/ по предложената от комисията, определена със Заповед № 304/11.07.2017 г. на Кмета на община Вършец, стойност на обезщетението – 758.88 лв. /седемстотин петдесет и осем лева и осемдесет и осем ст./.

 

3.           Възлага на Кмета на община Вършец изпълнението на решението, като го упълномощава след заплащане на сумата, описана в т. 2 от решението, от „БРИДЖ ХАУЗЕС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Република“ № 98, ЕИК 203756040 и „РИВЪР ХАУЗЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Вършец, ул. “Елин Пелин“ № 4, ЕИК 203754071 да сключи договор/и по реда на чл. 193, ал. 1 от ЗУТ с търговските дружества, за учредяване право на прокарване на инженерната инфраструктура през описания в настоящото решение недвижим имот, публична общинска собственост на община Вършец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 838 /12.07.2017г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 436

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2017 г., точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2017 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/, като включва следния недвижим имот.

 

            1.1 Поземлен имот № 501.544, за който е образувано УПИ VIII /осем/, кв. 31 /тридесет и едно/, по действащия регулационен план на с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана, ул. “Илинден“ № 6, с площ на имота - 577 кв.м. /петстотин седемдесет и седем кв.м./, отреден за жилищно застрояване.

           2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

         3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.”.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 839 /12.07.2017г. относно предоставяне на имот по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 437

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Борис Михайлов Иванов следния имот:

 

1.1. Нива с идентификатор 033080, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 4.000 дка, находяща се в местността “Шушего“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02109/03.07.2017 г.

                  2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 840 12.07.2017г. относно предоставяне на имот по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 438

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Нистор Ангелов Копривски следните имоти:

 

1.1.Ливада с идентификатор 036033, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 1.000 дка, находяща се в местността “Раковица“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02107/03.07.2017 г.;

 

1.2.Ливада с идентификатор 036034, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 7.000 дка, находяща се в местността “Раковица“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02108/03.07.2017 г..

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 841 /12.07.2017г. относно заявление вх. № 9400-1380/05.06.2017 г., от Надежда Петрова Ангелова с постоянен адрес гр. Вършец, ул. “Д-р Константин Пенев“ № 2, с искане за допускане на частично изменение на подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с отреждане за ваканционно селище, спа център, медицински център, басейн гаражи и магазин.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 439

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, разрешава:

           1. Изработване на частично изменение на подробния устройствен план на гр. Вършец, отнасящо се за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., от земеделска в неземеделска земя с отреждане за ваканционно селище, спа център, медицински център, басейн гаражи и магазин.

            2. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод и трасе на електрозахранване за захранване с ел. енергия и питейна вода на 12961.40.33 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г.

           Съгласно чл. 124а, ал. 5 на ЗУТ, изработването на подробния устройствен план – план за застрояване и регулация  и на парцеларния план да се извърши за сметка на заинтересованото лице

 

 

по чл. 131 от ЗУТ - Надежда Петрова Ангелова с постоянен адрес гр. Вършец, ул. “Д-р Константин Пенев“ № 2, собственик на недвижимия имот.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 842 /12.07.2017г. относно предложение Детска градина « Слънце »  - гр. Вършец да бъде включена в списъка на защитени детски градини към Министерския съвет.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 440

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121/23.06.2017 г., Общински съвет – Вършец предлага:

 

1.                  Детска градина „Слънце“ – гр. Вършец да бъде включена в списъка на защитените детски градини към Министерския съвет на Република България.

 

2.                  Възлага на кмета на община Вършец да предприеме необходимите действия  за включване на Детска градина „Слънце“ – гр. Вършец в горния списък.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 843/12.07.2017г. относно предложение Детска градина „Слънце“ − гр. Вършец да бъде включена в списъка на средищните детски градини към Министерския съвет.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 441

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.53, ал. 5 от ЗПУО  и чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128/29.06.2017 г., Общински съвет – Вършец предлага:

 

1.    Детска градина „Слънце“ – гр. Вършец да бъде включена в списъка на средищните детски градини към Министерския съвет на Република България.

 

2.     Възлага на кмета на община Вършец да предприеме необходимите действия  за включване на Детска градина „Слънце“ – гр. Вършец в горния списък.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 844/12.07.2017г. относно Предложение Средно училище „Иван Вазов“ − гр. Вършец да бъде включено в списъка на средищните училища към Министерския съвет

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 442

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128/29.06.2017 г., Общински съвет – Вършец предлага:

 

1. Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец да бъде включено в списъка на средищните училища към Министерския съвет на Република България.

 

2. Възлага на кмета на община Вършец да предприеме необходимите действия  за включване на Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец в горния списък.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх.№ 847 /14.07.2017 гтносно молбa за финансова помощ.

 

                                                Докладва: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

Изказаха се: Иван Андров – Председател на ПК по АОНУОРСГПБК,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 443

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си Бюджет - 2017 г. параграф 10-98 сумата от 300 ( триста ) лева на Кирил Йосифов Тодоров.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА : Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Изказаха се : инж. И. Лазаров, Г.Найденов

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 09:45 часа.

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                              /Антон Тошев/