П Р О Т О К О Л № 28

 

Днес, 28.04.2017 година (петък) от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К.Тачева-директор дирекция „ОА”, А.Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева-гл. експерт „Информационно обслужване“ и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет – Вършец.

 

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения и изменения в дневния ред:

 

1.      Включване на докладна записка Вх.№ 745/27.04.2017г. като точка 6 -та от дневния ред на заседанието

 

Общият брой точки в дневния ред стават 7

 

Гласували: “за”- 12; “против”1; “въздържали се”няма.                        

         ПРИЕМА СЕ. 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка  Вх. № 737/19.04.2017г., относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”   

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка  Вх. № 738/19.04.2017г., относно определяне на нова местостоянка за таксита на зеленчуковия пазар на гр. Вършец, на паркинг място № 1 на ул. “Дончо Станчев“ № 33.

                                                                         Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 736/19.04.2017г., относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка№ 739/19.04.2017г., относно приемане на Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2018 г., на основание чл. 19, ал. 2 от  Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 740/19.04.2017г., относно предложение за приемане на Наредба на община Вършец за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, съгласно разпоредбата на чл. 346 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 745/27.04.2017г., относно допускане разделянето на поземлен имот с идентификатор 12961.423.192 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., представляващ терен на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, във връзка с заявление вх.№ 9400 - 178/17.02.2017г., от Симеон Венелинов Хубев, управител на „Хубев“ ЕООД, с ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление гр. Враца, община Враца, област Враца, ул. „Г. С. Раковски“  №25

 

                                              Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 

 Във връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”-13 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                 

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка  Вх. № 737/19.04.2017г., относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”   

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 400

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

 

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2017 г., точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2017 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/, като се включват следните имоти:

1.      Поземлен имот с идентификатор 12961.422.377 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 534 кв.м. Върху имота е учредено право на строеж /суперфиция/ на Борис Александров Борисов.

2.      Поземлен имот с идентификатор 12961.422.342 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 502 кв.м. Върху имота е учредено право на строеж /супурфиция/ на Михал Цветков Михайлов.

 

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

 

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.”.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА:  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка  Вх. № 738/19.04.2017г., относно определяне на нова местостоянка за таксита на зеленчуковия пазар на гр. Вършец, на паркинг място № 1 на ул. “Дончо Станчев“ № 33.

                                                                         Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 401

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 47, ал. 1 от  Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Минестрество на транспорта - определя 1 бр. местостоянка за таксита на зеленчуковия пазар на гр. Вършец, на паркинг място № 1 на ул. “Дончо Станчев“ № 33, съгласно приложената към решението скица-схема.

 

            2. Възлага на Кмета на община Вършец да бъдат предприети всички необходими дейности за маркиране на местостоянката за таксита описана в т. 1 от настоящото решение, както и да бъдат уведомени таксиметровите шофьори и гражданите на общината за взетото решение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка Вх. № 736/19.04.2017г., относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 402

 

        Общински съвет Вършец,  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от ЗПУО приема представения Анализ на потребностите от подкрепата за личностно   развитие на децата и учениците в община  Вършец (съгласно приложението).

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

 

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка№ 739/19.04.2017г., относно приемане на Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2018 г., на основание чл. 19, ал. 2 от  Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 403

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от  Закона за социалното подпомагане и чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приема Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2018 г.

2. Възлага на Кмета на община Вършец при възникване на необходимост да актуализира Годишен план за действие по изпълнение на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Вършец за 2018 г.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

 

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 740/19.04.2017г., относно предложение за приемане на Наредба на община Вършец за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, съгласно разпоредбата на чл. 346 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 404

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 346, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование, приема Наредба на община Вършец за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и от Общински съвет – Вършец.

3. Задължава Кмета на община Вършец в 7 /седем/ дневен срок от датата на приемане на решението да качи приетата Наредба на община Вършец за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в сайта на община Вършец.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма;“въздържали се”няма;

 

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 745/27.04.2017г., относно допускане разпределянето на поземлен имот с идентификатор 12961.423.192 по КК и КР на гр.Вършец от 2008г., представляващ терен на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, във връзка с заявление вх.№ 9400 - 178/17.02.2017г., от Симеон Венелинов Хубев, управител на „Хубев“ ЕООД, с ЕИК 106591931, със седалище и адрес на управление гр. Враца, община Враца, област Враца, ул. „Г. С. Раковски“  №25

 

                                              Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 405

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 17, т. 16 от Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, в качеството си на собственик на „Медицински център – Вършец“ ЕООД, /собственик на поземлен имот с идентификатор 12961.423.192 по КК и КР на гр. Вършец/, дава съгласие за разделяне на имота на два самостоятелни поземлени имота, единият с площ 210 кв.м. с отреждане „за гаражи“, и втория с площ 1 999 кв.м., със запазване на отреждането „за поликлиника“.

Възлага на Управителя на „Медицински център – Вършец“ ЕООД да извърши всички необходими процедури по реда на ЗУТ за разделяне на недвижимия имот на два самостоятелни поземлени имота.

 

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, А.Коцина,“против” 3 - Г.Найденов, Г.Иванов , С.Сълков ;“въздържали се”няма;

 

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА:  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:35 часа.

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев/