П Р О Т О К О Л  48

 

Днес, 29.10.2018 година (понеделник) от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Т. Петрова – консултант по европейски проекти и граждани, Е. Георгиева – гл. експерт „Информационно обслужване“, В. Илиева – Гл. специалист „ТКДП“, Д. Лилова – специалист „Туризъм“,  Е. Димитров – кмет на с. Спанчевци, А. Петров – кмет на с. Д. Озирово, В. Трендафилов – кмет на с. Черкаски и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет -Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1.      Включване и допълнение към  Докладна записка вх. № 283/13.09.2018 г. относно вземане на решение по подадени Заявления с  Вх. № 321/24.10.2018 год. от Цецка Георгиева – Председател на Народно читалище „Просвета 1935“ с. Спанчевци и Заявление Вх. № 322/26.10.2018 год. от Милка Ерменкова – Председател на Народно читалище „Просвета 1946“ с. Долно Озирово.

Гласували: “за”- 13; “против”0; “въздържали се”няма.                        

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 293/21.09.2018 г. относно приемане на План за концесиите на община Вършец за периода 2018 – 2020 г., в изпълнение на параграф 8 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 317/23.10.2018 г. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 31.10.2018 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

 

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 313/22.10.2018 г. относно вземане на решение за  издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален орган по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. – дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” за национално съ-финансиране на проект с референтен номер ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“ (“New destinations in cross-border tourism” - TOUR-DEST, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 308/18.10.2018 г. относно сключване на тристранно споразумение.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 304/11.10.2018 г. относно даване на съгласие в учредяване и членство на Община Вършец в Организация за управление на Старопланински туристически район.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

6.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 307/15.10.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 год.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 312/19.10.2018 г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018г.“ и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части на имоти публична общинска собственост на община Вършец по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

8.      Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 309/18.10.2018 г., вх. № 310/18.10.2018 г., вх. № 311/18.10.2018 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.      Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 314/22.10.2018 г. относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

10.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 318/23.10.2018 г. относно финансиране на Група за народни танци „Чародейки“ - Вършец“, Народно читалище „Христо Ботев 1900“ гр. Вършец и Народно читалище „Пробуда 1934 Заножене“ гр. Вършец  за закупуване на костюми за народни танци и извършване на компенсирани промени по разходни параграфи в местната дейност по Бюджета на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

11.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 283/13.09.2018 г. относно вземане на решение по подадени Заявления с  Вх. № 209/27.06.2018 год., Заявление Вх. № 208/22.06.2018 год., Заявление Вх. № 207/22.06.2018 год.; Заявление с Вх. № 321/24.10.2018 год. и Заявление с Вх. № 322/ 26.10.2018 год.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

12.  Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 319/23.10.2018 г. относно вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 290/19.09.2018 г., Вх.№ 294/21.09.2018г., Вх.№ 299/01.10.2018 г., Вх.№ 301А/03.10.2018 г., Вх.№ 303/11.10.2018 г. и Вх.№ 316/23.10.2018 г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

13.  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Гласували: “за”- 13 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                            

         ПРИЕМА СЕ

 

Общинските съветници, общинска администрация и гостите на заседанието бяха запознати с отговор  вх. № 315/23.10.2018г., на Кмета на община Вършец във връзка с питане вх. № 302/11.10.2018г., отправено от група общински съветници в Общински съвет – Вършец, както и отговор с вх. № 324/29.10.2018г. във връзка с отправено устно питане от г-жа Олга Яничкова.

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 293/21.09.2018г. относно приемане на План за концесиите на община Вършец за периода 2018 – 2020г., в изпълнение на параграф 8 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 628

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и параграф 8 от ПЗР на Закона за концесиите, приема План за действие за общинските концесии на община Вършец за периода 2018 – 2020 г.

           2. Приетият План за действие за общинските концесии на община Вършец за периода 2018 – 2020 г., влиза в сила от датата на приемане на решението.

           3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС,  Плана за действие за общинските концесии на община Вършец за периода 2018 – 2020 г. да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се качи в сайта на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 317/23.10.2018г. относно определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 31.10.2018г. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

Изказаха се: В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 629

 

               Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, който да участва като представител на общината в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 31.10.2018 год. като:

По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по В и К – Монтана за 2019 год. в размер на 15 000 лева;

  По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одобряване на предложение за подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2019г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора „В и К“ ООД, гр. Монтана.

  По т.3 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен ред, представителят на Община Вършец да гласува както намери за добре, съобразно интересите на жителите на Община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 313/22.10.2018г. относно вземане на решение за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален орган по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. – дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” за национално съ-финансиране на проект с референтен номер ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“ (“New destinations in cross-border tourism” - TOUR-DEST, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Т. Петрова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 630

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор № РД 02-29-388 от 17.10.2018 г. за предоставяне на национално съ-финансиране по проект с референтен номер ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“ (“New destinations in cross-border tourism” - TOUR-DEST), сключен  между Община Вършец и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален орган по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. – дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, Общински съвет Вършец:

1.  Упълномощава кмета на община Вършец да подпише Запис на заповед без протест и разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национален орган по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. – дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”,  в  размер 184 063,08 лева (сто осемдесет и четири хиляди шестдесет и три лева и осем стотинки), левовата равностойност на 94 111,40 евро (деветдесет и четири хиляди сто и единадесет евро и четиридесет  евроцента) за обезпечаване на авансово плащане по договор за национално съ-финансиране по проект с референтен номер ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“ (“New destinations in cross-border tourism” - TOUR-DEST).

2. Възлага на кмета на Община Вършец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № РД 02-29-388 от 17.10.2018 г. за предоставяне на национално съ-финансиране по проект с референтен номер ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“ (“New destinations in cross-border tourism” - TOUR-DEST).

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка № 308/18.10.2018г. относно сключване на тристранно споразумение.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 631

 

1. Общински съвет – Вършец дава съгласието си Кмета на Община Вършец да подпише тристранно споразумение, съгласно чл. 83 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, във връзка с Решения за налагане на финансови корекции с изх. № 01-0800/1048 от 02.04.2018г. и изх. № 01-0800/1057 от 25.07.2018г., като предприеме съответните законови действия по подписването на споразумението.

2. Задължава Кмета на Община Вършец в срок от един месец след подписване на споразумението да изплати останалата част от задължението на общината.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 304/11.10.2018г. относно даване на съгласие в учредяване и членство на Община Вършец в Организация за управление на Старопланински туристически район.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, С. Сълков, Д. Лилова;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 632

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21,ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, чл. 22 и чл. 24 от Закона за туризма:

1.        Дава съгласие за участие в Учредителния комитет и членство на Община Вършец в учредяването на Организацията за управление на Старопланински туристически район;

2.        Упълномощава Кмета на Община Вършец – инж. Иван Лазаров да представлява Община Вършец в Организацията за управление на Старопланински туристически район;

3.        Възлага на Кмета на Община Вършец да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на горните решения.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 307/15.10.2018г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018 год.“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 633

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2018 г. както следва:

           1.1 В точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2018 г., подточка 2.5.2 Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 37 от НРПУРОС на община Вършец /поземлени имоти върху, които е учредено право на строеж суперфиция по реда на ЗОС/ се включва следния недвижим имот:

           - Поземлен имот с идентификатор 12961.423.298 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с площ 668 кв.м., /шестстотин шестдесет и осем кв.м./, с административен адрес: гр. Вършец, ул.“Червен камък“ № 10, отреден за жилищно застрояване /Акт за частна общинска собственост № 397 от 02.03.2012 г./. Върху имота е учредено право на строеж /суперфиция/ на Кирил Тодоров Кирков.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.”.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка с вх. № 312/19.10.2018г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2018г.“ и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части на имоти публична общинска собственост на община Вършец по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 634

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2018 г. както следва:

           1.1 „Нежилищни обекти и части от сгради и терени, билбордове и рекламни елементи общинска собственост, за които ще се проведат публични търгове и публично оповестени конкурси по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за отдаването им под наем за търговски и други нужди и поставяне на павилиони, съоръжения и т.н. в населените места на община Вършец през 2018 г., както в същата включва:

           - Част от покрива с площ 1 кв.м., /един кв.м./ на сграда с идентификатор 12961.422.629.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008г., сграда на Общинска администрация – Вършец /Акт за публична общинска собственост № 45/10.12.1998 г./.

            - Част от покрива с площ 1 кв.м., /един кв.м./ на сграда с идентификатор 12961.425.255.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008г., сграда на НЧ „Пробуда 1934 - Заножене“, кв. Заножене /Акт за публична общинска собственост № 36/02.11.1998 г./.

            2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

          3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.”.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против” 1 - С. Сълков; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 635

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с  чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост на община Вършец, описани, както следва: 

1.1. Част от покрива с площ 1 кв.м., /един кв.м./ на сграда с идентификатор 12961.422.629.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008г., сграда на Общинска администрация – Вършец /Акт за публична общинска собственост № 45/10.12.1998 г./. Първоначална тръжна месечна наемна цена – 80 лв., без ДДС.

1.2. Част от покрива с площ 1 кв.м., /един кв.м./ на сграда с идентификатор 12961.425.255.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Вършец от 2008г., сграда на НЧ „Пробуда 1934 - Заножене“, кв. Заножене /Акт за публична общинска собственост № 36/02.11.1998 г./. Първоначална месечна тръжна наемна цена - 80 лв., без ДДС.

           2. Срок за отдаване под наем на частите от недвижимите имоти описани в т.1 - 5 /пет/ календарни години считано от датата на сключване на договора за наем.

3. Депозит за участие в търга -  300 лв., /триста лева/ за всеки обект по отделно.

4. Стъпка за наддаване 5 % /пет процента/ върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.

5. Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.

6. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи договор за отдаване под наем със спечелилия/спечелилите търга участник/участници.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и Г. Иванов; “против”1 - С. Сълков; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 309/18.10.2018г., вх. № 310/18.10.2018г., вх. № 311/18.10.2018г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 636

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Иван Петров Миленков, следните имоти:

 

1.1. Ливада с идентификатор 182006, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 0.874 дка., находяща се в местността „ПЕТЛЬОВ ДЕЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф01207/05.06.2018 год.;

 

1.2.Зеленчукова култура с идентификатор 183017, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.159 дка., находяща се в местността „ПЕТЛЬОВ ДЕЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01206/05.06.2018 год.;

 

1.3.Ливада с идентификатор 179029, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 3.123 дка., находяща се в местността „СТОЯНОВ РЪД“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01202/05.06.2018 год.;

 

1.4.Пасище, мера с идентификатор 175017, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.367 дка., находящо се в местността „ДРАГОШИЙНИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01209/08.06.2018 год..

 

              2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 637

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Младен Спасов Петров, следните имоти:

 

1.1. Нива с идентификатор 081041, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 1.500 дка., находяща се в местността „БЪРЗЕВИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф00996/30.04.2018 год.;

 

1.2.Нива с идентификатор 081059, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 2.177 дка., находяща се в местността „БЪРЗЕВИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01001/30.04.2018 год.;

 

1.3.Нива с идентификатор 050049, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 2.000 дка., находяща се в местността „ДРЪНКАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф00998/30.04.2018 год.;

 

1.4.Нива с идентификатор 050050, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 1.200 дка., находяща се в местността „ДРЪНКАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф00999/30.04.2018 год.;

 

1.5.Нива с идентификатор 050051, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 1.000 дка., находяща се в местността „ДРЪНКАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01000/30.04.2018 год.;

 

1.6.Зеленчукова култура с идентификатор 015074, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.077 дка., находяща се в местността „ГРАДИНЯКО“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01002/30.04.2018 год.;

 

1.7.Зеленчукова култура с идентификатор 015141, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.272 дка., находяща се в местността „ГРАДИНЯКО“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01003/30.04.2018 год.;

 

1.8.Пасище, мера с идентификатор 011035, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 1.039 дка., находяща се в местността „НЕВОЛКЬОВО“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01007/25.06.2018 год.;

 

1.9.Пасище, мера с идентификатор 011036, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 1.542 дка., находяща се в местността „НЕВОЛКЬОВО“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01008/25.06.2018 год.;

 

1.10.Ливада с идентификатор 082002, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 2.102 дка., находяща се в местността „БЪРЗЕВИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01009/25.06.2018 год.;

 

1.11.Нива с идентификатор 001039, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 3.009 дка., находяща се в местността „ПРАПАТНЯ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01010/25.06.2018 год.;

 

1.12.Пасище с храсти с идентификатор 005084, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.501 дка., находяща се в местността „ПРАПАТНЯ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01011/25.06.2018 год..

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 638

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Трендафил Георгиев Гълъбов, следните имоти:

 

1.1. Ливада с идентификатор 179030, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 4.132 дка., находящо се в местността „СТОЯНОВ РЪД“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01203/05.06.2018 год.;

 

1.2. Пасище, мера с идентификатор 184022, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 2.116 дка., находящо се в местността „МОНТИН ДЕЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01201/05.06.2018 год.;

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

     

ДЕВЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 314/22.10.2018г. относно приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров; А. Коцина;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 639

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси:

 

1.                  Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Вършец, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.

 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 318/23.10.2018г. относно Финансиране на „Група за народни танци Чародейки град Вършец“ , Народно читалище „Христо Ботев 1900“ гр. Вършец и Народно читалище „Пробуда 1934 Заножене“ гр. Вършец,  Заявления с  Вх. № 321/24.10.2018 год. от Цецка Георгиева – Председател на Народно читалище „Просвета 1935“ с. Спанчевци и Заявление Вх. № 322/26.10.2018 год. от Милка Ерменкова – Председател на Народно читалище „Просвета 1946“ с. Долно Озирово за закупуване на костюми за народни танци и извършване на компенсирани промени по разходни параграфи в местната дейност по Бюджета на Общински съвет – Вършец.

Докладва: инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет – Вършец

 

Изказаха се: инж. А. Димитров, С. Сълков, Г. Найденов, А. Николова, Б. Христов, О. Яничкова;

 

Инж. Анатоли Димитров – председател на Общински съвет - Вършец и като вносител на Докладна записка с вх. № 318/23.10.2018г. направи следните промени в предложението за решение:

1. от параграф 10 – 15 – „ Материали“ – от 1 000 лева стават 500 лева.

2. от параграф 10 – 20 „Външни услуги“ – от 7 000 лева стават 4 000 лева.

3. от параграф 10 – 30 „Текущ ремонт“ – от 1 000 лева стават 0 лева.

4. от параграф 10 – 51 „Командировки в страната“  - от 500 лева стават 0 лева.

5. от параграф 10 – 98 „ Други разходи“ – от 12 000 стават 17 000 лева.

 

Общински съвет – Вършец прие:

                                                            РЕШЕНИЕ № 640

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – Вършец извърша следните компенсирани промени по разходни параграфи в местна дейност по Бюджета на Общински съвет – Вършец, както следва:

 

§           

На        наименование

корекция

10 – 15

материали

-      500

10 – 20

външни услуги

       - 3 000

10 – 30

текущ ремонт

        -1 000

10 – 51

командировки в страната

  - 500

10 – 98

други разходи

+ 5 000

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 283/13.09.2018г. относно вземане на решение по подадени Заявления с  Вх. № 209/27.06.2018 год., Заявление Вх. № 208/22.06.2018 год., Заявление Вх. № 207/22.06.2018 год.; Заявление Вх. № 321/24.10.2018 и Заявление Вх. № 322/26.10.2018г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

 Изказаха се: И. Андров, инж. А. Димитров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 641

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2018 год. § 10 – 98 сумата от 1 000,00 лв. /хиляда лева/ на Народно читалище „Пробуда 1934 Заножене“ гр. Вършец за закупуване на костюми за народни танци.

 Преди усвояване на средствата председателят на Народно читалище „Пробуда 1934 Заножене“ гр. Вършец  да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за закупените костюми.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 642

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2018 год. § 10 – 98 сумата от 1 000,00 лв. /хиляда лева/ на Красимира Любомирова Георгиева – Председател на Сдружение с дейност в  частна полза „Група за народни танци Чародейки град Вършец“ за закупуване на костюми за народни танци.

Преди усвояване на средствата председателят на Сдружение с дейност в  частна полза „Група за народни танци Чародейки град Вършец“  да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за закупените костюми.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 643

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2018 год. § 10 – 98 сумата от 1 000,00 лв. /хиляда лева/ на Народно читалище „Христо Ботев 1900“ гр. Вършец за закупуване на костюми за народни танци на членовете на Танцов състав „Фолклорна Китка“ – гр. Вършец.

Преди усвояване на средствата председателят на Народно читалище „Христо Ботев 1900“ гр. Вършец да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за закупените костюми.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 644

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2018 год. § 10 – 98 сумата от 1 000,00 лв. /хиляда лева/ на Народно читалище „Просвета 1935“ с. Спанчевци за закупуване на костюми за народни танци.

Преди усвояване на средствата председателят на Народно читалище „Просвета 1935“ с. Спанчевци да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за закупените костюми.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 645

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА отпуска от собствения си бюджет за 2018 год. § 10 – 98 сумата от 1 000,00 лв. /хиляда лева/ на Народно читалище „Просвета 1946“ с. Долно Озирово за закупуване на костюми за народни песни и състав за стари градски песни.

Преди усвояване на средствата председателят на Народно читалище „Просвета 1946“ с. Долно Озирово да представи в деловодството на Общински съвет – Вършец копие от фактурата за закупените костюми.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 319/23.10.2018г. относно Вземане на решение по молби за отпускане на финансова помощ с Вх.№ 290/19.09.2018г., Вх.№ 294/21.09.2018г., Вх.№ 299/01.10.2018г., Вх.№ 301А/03.10.2018г., Вх.№ 303/11.10.2018г. и Вх.№ 316/23.10.2018г.

Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБ

 

Изказаха се: инж. И. Андров;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 646

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Георги Тодоров Богданов.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

 

РЕШЕНИЕ № 647

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Пепа Николова Балджиева.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 648

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Димитър Георгиев Тошинов.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ№ 649

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Мирослав Орлинов Методиев

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 650

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Радослав Димитров Янчев.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 651

 

Общински съвет – Вършец на основание чл.21. ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, отпуска от собствения си Бюджет 2018 параграф 10-98 еднократна финансова помощ в размер от 300 (триста) лева на Георги Каменов Иванов.

 

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:  Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Изказаха се: А. Коцина, С. Сълков, О. Яничкова, В. Трендафилов, инж. И. Лазаров, Г. Найденов;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:45 часа.

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /