П Р О Т О К О Л  54

 

Днес, 18.04.2019 година (четвъртък) от 15:30 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 10 положили клетва общински съветници.

 

Отсъстват: инж. Анатоли Димитров, г-н Благовест Христов и г-н Сашо Сълков.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване”,  С. Зарчев – „Връзки с обществеността“.

 

Заседанието беше открито и ръководено от Олга Яничкова – зам.-председател на общински съвет -Вършец.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 93/17.04.2019 г. относно вземане на решение за одобряване от Общински съвет – Вършец на споразумение на местно ниво за сътрудничество по препоръка на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда.

 

      Докладва:  инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец

 

 

Гласували: “за”- 10; “против”няма; “въздържали се”няма;             

         ПРИЕМА СЕ 

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 93/17.04.2019 г. относно вземане на решение за одобряване от Общински съвет – Вършец на споразумение на местно ниво за сътрудничество по препоръка на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда.

 

      Докладва:  Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов, А. Коцина, Г. Иванов, В. Маринов;

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 716

 

Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от ЗМСМА одобрява проекта на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда, съгласно предложеният проект на споразумение - неразделна част от настоящото решение, който ще бъде подписан между цитираните в споразумението институции и неправителствени организации, работещи с продължително безработни лица.

Задължава  кмета на община Вършец да предприеме всички правни и фактически действия за подписване на Споразумението за съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда.

 

 

Гласували поименно: “за” – 8 – О. Яничкова, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров,               В. Замфиров, И. Цветанов, Г. Найденов,“против”няма; “въздържали се” – А. Коцина и Г. Иванов;

                                                                                                                     

          ПРИЕМА СЕ

Поради изчерпване на дневния ред, зам.-председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 15:50 часа.

 

 

 

Олга Яничкова

Зам.-председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /