П Р О Т О К О Л  49

 

Днес, 15.11.2018 година (четвъртък) от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветници.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“,     А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Димитров – кмет на с. Спанчевци, А. Петров – кмет на с. Д. Озирово,  А. Петров – кмет на с. Горно Озирово, Б. Василев – кметски наместник с. Г.Б. речка, А.Алексов – председател на НЧХристо Ботев 1900“ гр. Вършец, и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.

Председателят на общински съвет Вършец инж. Анатоли Димитров, на основание чл. 57, ал. 1, ал.2 т.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. предложи, следните допълнения в дневния ред:

1.      Включване на Докладна записка вх. № 347/13.11.2018г. като точка 7-ма от дневния ред на заседанието.

2.      Включване на Докладна записка вх. № 349/14.11.2018г. като точка 8-ма от дневния ред на заседанието.

Общият брой точки в дневният ред стават 9.

Гласували: “за”- 12; “против”1; “въздържали се”няма.                        

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 333/06.11.2018 г. относно актуализация на поименният списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018 год.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 332/05.11.2018 г. относно вземане на решение за продажба на енергийните съоръжения, монтирани в сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР на гр. Вършец /трафопост „Старата река“/, собственост на община Вършец по реда на параграф 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за енергетиката.

       Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

3.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 339/06.11.2018 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на един недвижим имот, собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.“ на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 340/06.11.2018 г. относно разглеждане на заявление вх. № 9400-3649/02.11.2018 г., от Светлана Георгиева Велинова, с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. “Княгиня Клементина“ № 18, ет. 6, ап. 22, с искане за допускане изработването на подробен устройствен план - план за застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот № 047001 по КВС на землището на с. Стояново, община Вършец, с отреждане „за паркинг, автосервиз, автомивка, офиси и магазин“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

5.        Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 343/08.11.2018г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за продажба на около 241 куб.м. едра и средна строителна дървесина на склад, собственост на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

6.        Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 334/06.11.2018 г., вх. № 335/06.11.2018 г., вх. № 336/06.11.2018 г., вх. № 337/06.11.201 8г. и вх. № 338/06.11.2018 г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

7.        Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 347/13.11.2018 г. относно разглеждане на писмо вх. № 3300-1533/07.11.2018 г., от Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана, за вземане на решение от Общински съвет – Вършец по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за предоставянето на имоти – полски пътища, собственост на община Вършец, включени в Заповеди № 238/25.09.2018 г., за землището на с. Горно Озирово и № 245/25.09.2018 г. за землището на с. Черкаски на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“, гр. Монтана.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

8.        Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 349/14.11.2018 г. относно издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г, за проект  „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Народно читалище „Христо Ботев -1900“, гр. Вършец и ДФ „Земеделие”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.        Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Гласували: “за”- 12 ; “против” – 1; “въздържали се”няма.                                   

         ПРИЕМА СЕ

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 333/06.11.2018г. относно актуализация на поименният списък за капиталови разходи на община Вършец за 2018 год.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 652

 

На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 23, ал. 3 и 4 от „Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Вършец“, чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Вършец  приема предложената промяна в Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Вършец за 2018 година,  по обекти и източници на финансиране, съгласно приложения Проект на Разчет за финансиране.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 332/05.11.2018г. относно вземане на решение за продажба на енергийните съоръжения, монтирани в сграда с идентификатор 12961.423.133.8 по КК и КР на гр. Вършец /трафопост „Старата река“/, собственост на община Вършец по реда на параграф 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за енергетиката.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 653

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и параграф 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 7 от Закона за енергетиката, продава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,  със седалище и адрес на управление  гр. София, община Столична, област София, бул. “Цариградско шосе“ № 159, бл. „Бенч Марк“, енергийните съоръжения, монтирани в ТП „Старата река“, представляващ сграда с идентификатор 12961.423.133.8 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка сто тридесет и три точка осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на сградата: град Вършец, поземлен имот с идентификатор 12961.423.133 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка сто тридесет и три/, предназначение: сграда за енергопроизводство, за сумата от 16 262 лв. без ДДС /шестнадесет хиляди двеста шестдесет и два лева без ДДС/, а с ДДС 19 514.40 лв. /деветнадесет хиляди петстотин и четиринадесет лева и четиридесет ст. с ДДС/, съгласно пазарната оценка.

Задължава Кмета на община Вършец да прехвърли собствеността на енергийните съоръжения, монтирани в сградата на ТП „Старата река“, след заплащане на сумата за закупуване от купувача „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,  със седалище и адрес на управление  гр. София, община Столична, област София, бул. “Цариградско шосе“ № 159, бл. „Бенч Марк“.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 339/06.11.2018г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на един недвижим имот, собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.“ на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 654

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 12961.423.556 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка петстотин петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на имота: 499 кв.м. /четиристотин деветдесет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177, парцел ІІІ. Акт за частна общинска собственост № 662/10.10.2016 г.

Първоначална тръжна продажна цена на имота – 13 470 лв. без ДДС, съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

           Цена на тръжната документация 100 лв.

           Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна цена на имота.

           Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена на имота.

           Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договор за продажба на недвижимия имот, след заплащане на сумата за закупуване от спечелилия търга участник.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и  С. Сълков; “против”1 - Г. Иванов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 340/06.11.2018г. относно разглеждане на заявление вх. № 9400-3649/02.11.2018 г., от Светлана Георгиева Велинова, с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. “Княгиня Клементина“ № 18, ет. 6, ап. 22, с искане за допускане изработването на подробен устройствен план - план за застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот № 047001 по КВС на землището на с. Стояново, община Вършец, с отреждане „за паркинг, автосервиз, автомивка, офиси и магазин“.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, Г. Иванов, А. Тошев, С. Сълков;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 655

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, разрешава:

     1. Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване, за промяна предназначението на поземлен имот № 047001 по КВС на землището на с. Стояново, община Вършец от земеделска земя в неземеделска, с отреждане „за паркинг, автосервиз, автомивка, офиси и магазин“.

     2. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод и трасе на електрозахранване за захранване с ел. енергия и питейна вода на поземлен имот № 047001 по КВС на землището на с. Стояново, община Вършец.

 Съгласно чл.124а, ал.5 на ЗУТ изработването на подробния устройствен план – план за застрояване и парцеларния план да се извърши за сметка на заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ - Светлана Георгиева Велинова, с адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. “Княгиня Клементина“ № 18, ет. 6, ап.22, собственик на недвижимия имот.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 343/08.11.2018г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец за продажба на около 241 куб.м. едра и средна строителна дървесина на склад, собственост на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров; Г. Иванов, В.Маринов, П. Стефонов,

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 656

 

           Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1 и чл. 33 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на около 241 куб.м., едра и средна строителна дървесина на склад собственост на община Вършец, както следва:

            1.   Дървесина от вида „Бял бор“ /трупи за бичене/:

1.1              С дебелина над 30 см. – 80 лв., без ДДС за 1 куб.м.

1.2              С дебелина от 18 см. до 29 см. – 70 лв., без ДДС за 1 куб.м.

1.3              С дебелина от 15 см. до 17 см. – 50 лв., без ДДС за 1 куб.м.

1.4              Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1 куб.м.

2.                  Дървесина от вида „Черен бор“ /трупи за бичене/:

2.1              С дебелина над 30 см. – 70 лв., без ДДС за 1 куб.м.

2.2              С дебелина от 18 см. до 29 см. – 60 лв., без ДДС за 1 куб.м.

2.3              С дебелина от 15 см. до 17 см. – 40 лв., без ДДС за 1 куб.м.

2.4              Обли греди – 28 лв., без ДДС за 1 куб.м.

3.                  Участниците в търга могат да участват само за закупуване на цялото количество от около 250 куб.м., дървесина.

4.                     Цена на тръжната документация - 50 лв.

            5.    Депозит за участие в търга -  1 500 лв.

            6.   Стъпка за наддаване 5 %  върху първоначалната продажна цена на дървесината за 1 куб.м. без ДДС.

            7.  При добив на повече от прогнозното количество дървесина от около 250 куб.м.,  от цитираните в т. 1 и т. 2 от настоящото решение дървесни видове и по видове размери, същата да се продава на цените предложени от участника спечелил публичният търг с тайно наддаване.

           8.    Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договор за продажба на дървесината на склад след заплащане на сумата за закупуване от спечелилия търга участник.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина и  С. Сълков; “против”1 - Г. Иванов; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 334/06.11.2018г., вх. № 335/06.11.2018г., вх. № 336/06.11.2018г., вх. № 337/06.11.2018г. и вх. № 338/06.11.2018г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 657

          

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Ефка Александрова Михайлова, следните имоти:

 

1.1. Ливада с идентификатор 051091, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 1.810 дка., находяща се в местността „ХУНЧОВИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02174/04.06.2018 год.;

 

1.2.Ливада с идентификатор 051092, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 1.294 дка., находяща се в местността „ХУНЧОВИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02176/04.06.2018 год.

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 658

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Марин Обретенов Йордакиев, следните имоти:

 

1.1. Ливада с идентификатор 178021, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 5.589 дка., находящо се в местността „СТОЯНОВ РЪД“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01204/05.06.2018 год.;

 

1.2.Пасище, мера с идентификатор 127016, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 10.921 дка., находящо се в местността „ШИЛЕГОВИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01205/05.06.2018 год.;

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 659

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Костадин Митев Георгиев, следния имот:

 

1.1. Ливада с идентификатор 217101, ЕКАТТЕ 80683, с площ от 4.096 дка., находяща се в местността „ДЪБРАВАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Черкаски, съгласно скица – проект № Ф00657/25.06.2018 год.

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 660

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45 ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Методи Томов Методиев, следните имоти:

 

1.Поземлен имот № 054161, ЕКАТТЕ 68179 – използвана ливада с площ 1.296 дка,  находяща се в местността “Митрова ливада“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02190/05.09.2018 г.;

 

2.Поземлен имот № 054192, ЕКАТТЕ 68179 – използвана ливада с площ 1.495 дка,  находяща се в местността “Митрова Ливада“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище с. Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02191/05.09.2018 г.

 

            2. На основание §19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд - гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45 ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя  и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 661

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Стоян Видолов Горанов, следния имот:

1.1. Лозе с идентификатор 053020, ЕКАТТЕ 69537, с площ от 0.900 дка., находящо се в местността „СВИДНЯ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Стояново, съгласно скица – проект № Ф00567/13.06.2018 год.

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

Промяна в кворума.  Излиза г-н Иван Андров.

Общо 12 общински съветника.

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 347/13.11.2018г. относно Разглеждане на писмо вх. № 3300-1533/07.11.2018 г., от Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана, за вземане на решение от Общински съвет – Вършец по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за предоставянето на имоти – полски пътища, собственост на община Вършец, включени в Заповеди № 238/25.09.2018 г., за землището на с. Горно Озирово и № 245/25.09.2018 г. за землището на с. Черкаски на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“, гр. Монтана.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров, А. Коцина;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 662

          Общински съвет – Вършец на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), реши:

          1.   Предоставя за ползване за стопанската 2018/2019 г. полски пътища, собственост на община Вършец, включени в Заповед № 238/25.09.2018 г., на Директора на Областна дирекция

„Земеделие“, гр. Монтана за землището на с. Горно Озирово, с която е одобрено споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за това землище и са определени за ползване полските пътища, собственост на община Вършец, попадащи в масивите за ползване на съответния ползвател по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

          За ползването на пътища ползвателите да заплатят на община Вършец средното годишно рентно плащане за землището на с. Горно Озирово.

          2.   Предоставя за ползване за стопанската 2018/2019 г. полски пътища, собственост на община Вършец, включени в Заповед № 245/25.09.2018 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана за землището на с. Черкаски, с което е одобрено споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за това землище и са определени за ползване полските пътища, собственост на община Вършец, попадащи в масивите за ползване на съответния ползвател по реда на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

          За ползването на полските пътища ползвателите да заплатят на община Вършец средното годишно рентно плащане за землището на с. Черкаски.

          3.   Решението да се изпрати на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Монтана за сведение.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и  С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

Промяна в кворума. Влиза г-н Иван Андров.

Общо 13 общински съветника.

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки с вх. № 349/14.11.2018г. относно Издаване на запис на заповед от община Вършец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г, за проект  „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Народно читалище „Христо Ботев -1900“, гр. Вършец и ДФ „Земеделие”.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,Г. Иванов, А. Алексов, А. Коцина, Б. Христов; инж. А. Димитров;

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 663

На основание чл 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 12/07/2/0/00394/18.09.2017г., финансиран по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Народно читалище „Христо Ботев -1900“, гр. Вършец и Държавен фонд „Земеделие“, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ”Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Живко Живков

Общински съвет – Вършец:

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Вършец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  164 114,16 лв. (сто шестдесет и четири хиляди сто и четиринадасет лева и 16 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00394/18.09.2017г., от подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ "Христо Ботев – 1900“, гр. Вършец, сключен между Народно читалище „Христо Ботев -1900“, гр. Вършец и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Вършец, чрез председателя на Народно читалище „Христо Ботев -1900“, гр. Вършец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 12/07/2/0/00394/18.09.2017г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Oбщински съвет - Вършец , проведено на 15.11.2018год,  Протокол № 49 , т 8 от дневния ред по докладна № 349 / 14.11.2018г.  при кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” ,0  и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А. Димитров, А. Николова, Г. Апостолова, В. Маринов, И. Андров, В. Замфиров, О. Яничкова, Б. Христов, И. Цветанов, Г. Найденов, А. Коцина, Г. Иванов  и С. Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                         ПРИЕМА СЕ

ДЕВЕТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Промяна в кворума. Илиза г-н Васил Замфиров.

Общо 12 общински съветника.

Изказаха се: Г. Найденов, ижн. И.Лазаров, В. Маринов, Б. Христов, инж. А. Димитров, А. Коцина,Г. Иванов;

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 14:10 часа

 

 

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /