П Р О Т О К О Л  40

 

Днес, 27.02.2018 година (вторник) от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 12 положили клетва общински съветници.

 

Отсъства: г-жа Антоанета Коцина.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец, инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“ и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет -Вършец.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.    Разглеждане и вземане на решение Докладна записка вх. № 50/16.02.2018г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска, собственост на община Вършец, за поставяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 51/16.02.2018 г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землища в населените места на община Вършец.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 52/16.02.2018 г. относно вземане на решение по реда на чл.37и, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, за имотите с НТП пасище, мера и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл.37и, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, на животновъди собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 54/19.02.2018 г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл.124а от ЗУТ, за даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване, за разделяне на поземлен имот с идентификатор 12961.422.111 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. на три самостоятелни поземлени имота със съответното отреждане.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 71/21.02.2018 г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2018 год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

 

6.    Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 55/19.02.2018г., вх. № 56/19.02.2018 г., вх. № 57/19.02.2018 г., вх. № 58/19.02.2018 г., № 59/19.02.2018 г., № 60/19.02.2018 г., № 61/19.02.2018 г., № 62/19.02.2018г.,  № 63/19.02.2018 г., относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

7.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 69/20.02.2018 г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2017 год.

Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМД

 

8.    Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 64/19.02.2018 г. относно приемане на   „Програма за опазване на околната среда на община Вършец за периода 2017 – 2021г.“, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

9.    Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 12 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                

         ПРИЕМА СЕ  

 

ПЪРВА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение Докладна записка вх. № 50/16.02.2018г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на част от недвижим имот частна общинска, собственост на община Вършец, за поставяне на преместваем търговски обект по чл. 56 от ЗУТ.

Докладва: Петър Стефанов – заместник-кмет на община Вършец

Изказаха се: П.Стефанов, С. Сълков.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 525

 

           1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и  чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, и чл. 42, ал. 1 от НРПУРОС, и чл. 4, ал. 3, и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 12961.421.47 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., с административен адрес: гр. Вършец, ул. “Пета“ № 18, с площ от 32,48 кв.м., /тридесет и два и четиридесет и осем кв.м./, за поставяне на преместваем търговски обект по реда на чл. 56 от ЗУТ.

1.      Първоначална тръжна месечна наемна цена – 32.48 лв., без ДДС.

2.      Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ календарни години, считано от датата на подписване на договора за наем.

3.      Депозит за участие в търга - 300 лв. /триста лева/.

4.      Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна месечна наемна цена.

5.      Цена на тръжната документация 100 лв. /сто лева/.

6.      Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе публичен търг по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец“ и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

 

Гласували поименно: “за” – 10 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, и  Г.Иванов; “против”1 - С.Сълков; “въздържали се”1 - Г.Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 51/16.02.2018г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС, НРПУРОС и НУРПТК на община Вършец, за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, находящи се на територията на всички землища в населените места на община Вършец.

Докладва: Петър Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов. Г. Иванов

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 526

 

1. Общински съвет – Вършец, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с  чл. 13, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОС и чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост на община Вършец, представляващи земеделски земи с НТП ниви, лозя, овощни градини, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения и други селскостопански територии, описани по землища, както следва:

           - Землище гр. Вършец – 88 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Спанчевци – 141 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Драганица – 235 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Черкаски - 125 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Стояново - 156 бр. имота, описани в приложение към докладна.

           - Землище с. Д. Озирово –313 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Г. Озирово - 403 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Долна Бела Речка – 126 бр. имота, описани в приложение към докладната.

           - Землище с. Горна Бела Речка – 64 бр. имота, описани в приложение към докладната.

2. Определя първоначални годишни наемни цени, както следва:

 - 8 лева. /осем/ за 1 /един/ декар за поземлените имоти с НТП лозя, храсти, зеленчукови култури, изоставени трайни насаждения, други селскостопански територии и овощни градини.

-   20 лева /двадесет/ за 1 /един/ декар за поземлени имоти с НТП ниви.

3. Срок за отдаване под наем на недвижимите имоти, подробно описани в т.1  от решението – 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2018 г.

4. Всеки участник в търга може да участва за наемането на един, няколко или всички земеделски имоти, предмет на търга.

5. Определя депозит за участие в търга, както следва:

- за имоти с площ до 10 дка.  -  20 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 10 до до 20 дка.  -  50 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 20 дка. до 50 дка. – 100 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ от 50 дка. до 100 дка. – 300 лв. за всеки земеделски имот поотделно;

- за имоти с площ над 100 дка. - 500 лв. за всеки имот поотделно;

6. Определя стъпка за наддаване 5 % върху първоначалните годишни тръжни наемни цени, описани в т. 2 от настоящото решение.

7. Цена на тръжната документация 50 лв. /петдесет лева/.

8. Дължимият годишен наем се заплаща от наемателите за първата стопанска година от договора при подписването му, а за останалите стопански години падежът за плащане на дължимия наем е датата на подписания договор за съответната стопанска година.

9. Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община Вършец и да сключи договори за отдаване под наем на земеделските земи със спечелилите търга участници.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 52/16.02.2018г. относно вземане на решение по реда на чл.37и, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, за имотите с НТП пасище, мера и ливади за индивидуално и общо ползване, за предоставяне под наем по реда на чл.37и, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, на животновъди собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Докладва: Петър Стефанов – заместник-кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П.Стефанов, Г.Иванов.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 527

 

Общински съвет – Вършец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./ и чл.42, ал.4 и ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец, определя пасищата и мерите, описани в приложение № 2 към настоящото решение и ливадите, описани в приложение № 1 към настоящото решение от Общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване по реда на чл.24а, ал.6, т.4 във връзка с чл.37и, ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г./, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

 Възлага на Кмета на община Вършец в срок до 01.03.2018 г., списъците със земеделските имоти за индивидуално ползване с категории за землищата на населените места на общината да се обявят на информационните табла пред сградите на Кметствата на територията на община Вършец, както и да се публикуват на интернет страницата на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 54/19.02.2018г. относно вземане на решение от Общински съвет – Вършец по реда на чл.124а от ЗУТ, за даване на съгласие за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване, за разделяне на поземлен имот с идентификатор 12961.422.111 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г. на три самостоятелни поземлени имота със съответното отреждане.

Докладва: Петър Стефанов – заместник-кмет на община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов, С.Сълков.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 528

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, дава съгласие за допускане изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за разделяне на УПИ II - 111 в кв.1, от подробния устройствен план на гр. Вършец - поземлен имот с идентификатор 12961.422.111 по КК и КР на гр. Вършец от 2008 г., /Акт за частна общинска собственост № 492 от 17.02.2014 г./ на 3 /три/ самостоятелни поземлени имота, съгласно скицата-проект, неразделна част от настоящото решение с отреждане, както следва: 1/ „За промишлена зона“, 2/ „За ПСОВ“ и 3/ „За гробищен парк“.

Съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, изработването на подробния устройствен план да се извърши за сметка на заинтересованото лице по чл. 131 от ЗУТ  - община Вършец собственик на недвижимия имот.

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 71/21.02.2018г. относно вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2018 год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Докладва: Вътко Маринов – председател на ПК по ТИУТУОС

 

Изказаха се: В. Маринов, Г. Иванов, С.Сълков

Промяна в кворума. Илиза Ивайло Цветанов.

Общо 11 общински съветници

 

Промяна в кворума. Влиза Ивайло Цветанов.

Общо 12 общински съветници

 

По предложение на г-н Сашо Сълков, да се подложи на гласуване точка по точка, предложението за решение за представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2018 год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 529

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА приема да се гласува точка по точка всяка от направените допълнения и поправки от един общински съветник по предложението за решение за представител на Община Вършец в свиканото за 28.02.2018год. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана.

 

Гласували: “за” – 8; “против”„няма“; “въздържали се”4.

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 530

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 год. като:

 

  По т.1 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчет на дейността на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2017 год.;

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 531

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 год. като:

 

  По т.2 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2017 год.;

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 532

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 год. като:

 

По т.3 от дневния ред – да гласува „ЗА“ приемане на бюджет на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Монтана за 2018 год.;

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

По предложение на г-н Георги Иванов по т.4 от дневния ред – да гласува „ПРОТИВ“ одобряване на Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 год., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора В и К ООД, гр. Монтана.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 533

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 год. като:

 

По т.4 от дневния ред – да гласува „ПРОТИВ“ одобряване на Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 год., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора В и К ООД, гр. Монтана.

 

Гласували поименно: “за” – 4 – И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков “против”2 –  И.Андров, В.Замфиров; “въздържали се”6 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, О.Яничкова, Б.Христов ;

                        НЕ СЕ ПРИЕМА

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 534

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 год. като:

 

По т.4 от дневния ред – да гласува „ЗА“ одобряване на Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 год., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора В и К ООД, гр. Монтана.

 

Гласували поименно: “за” – 7 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова; “против”4 – И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов , С.Сълков; “въздържали се”1- Б.Христов,;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

По предложение на г-н Вътко Маринов и г-н Георги Иванов по т.5 от дневния ред – да гласува „ПРОТИВ“ одобряване на Проект на обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К системи и съоръжения, публична  държавна и/или публична общинска собственост за периода 2016-2030 год., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора В и К ООД, гр. Монтана.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 535

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 год. като:

 

         По т.5 от дневния ред – да гласува „ПРОТИВ“ одобряване на Проект на обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи – В и К системи и съоръжения, публична  държавна и/или публична общинска собственост за периода 2016-2030 год., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора В и К ООД, гр. Монтана.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 536

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.198е, ал.5 от Закона за водите /ЗВ/ и чл. 5, ал. 6 ПОДАВК реши:

 

         Гласува изрични пълномощия на Петър Ганчев Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец, като законен представител на община Вършец, които да участва като представител на общината в Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К Монтана на дата 28.02.2018 год. като:

 

  По т.6 от дневния ред – при предлагане, обсъждане и гласуване на въпроси извън горепосочения дневен ред, представителят на Община Вършец да гласува както намери за добре, съобразно интересите на жителите на Община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ШЕСТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладни записки вх. № 55/19.02.2018г., вх. № 56/19.02.2018г., вх.№ 57/19.02.2018г., вх.№ 58/19.02.2018г., №59/19.02.2018г., №60/19.02.2018г., № 61/19.02.2018г.,№ 62/19.02.2018г.,  № 63/19.02.2018г., относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладва: Петър Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец

 

Изказаха се : П. Стефанов.

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 537

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Драгия Антонов Драгиев, следните имоти:

1.1. Ливада с идентификатор 113046, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 4.000 дка., находяща се в местността „ТУТЬОВИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01189/09.12.2017 год.;

 

1.2.Ливада с идентификатор 113047, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.000 дка., находяща се в местността „ТУТЬОВИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01190/09.12.2017 год.;

 

1.3.Ливада с идентификатор 113048, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.500 дка., находяща се в местността „ТУТЬОВИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01192/09.12.2017 год.;

 

1.4.Ливада с идентификатор 181030, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 2.400 дка., находяща се в местността „ПЕТЛЬОВ ДЕЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01193/09.12.2017 год.;

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 538

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Филип Йорданов Каменов, следния имот:

 

1.1. Ливада с идентификатор 099046, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 2.000 дка., находяща се в местността „РАДОВА НИВА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – проект № К03527/25.01.2018 год.

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 539

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Трифон Андров Цветков, следния имот:

 

1.1. Лозе с идентификатор 043308, ЕКАТТЕ 22747, с площ от 0.900 дка., находящо се в местността „ДЪБРАВАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Долно Озирово, съгласно скица – проект № Ф00992/09.12.2017 год.

 

2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 540

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Илия Алипиев Попов, следния имот:

 

1.1. Пасище, мера с идентификатор 006348, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 4.200 дка., находящo се в местността „КОЛЧАКОВ РЪТ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01639/09.12.2017 год.

 

             2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 541

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Витан Витанов Георгиев, следните имоти:

 

1.1. Използваема ливада с идентификатор 047050, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 4.200 дка., находяща се в местността „КРИВИЯ ПЪТ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02158/09.12.2017 год.;

 

1.2. Използваема ливада с идентификатор 047052, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 2.800 дка., находяща се в местността „СТОКИНА НИВА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02159/09.12.2017 год.

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

         3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 542

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Маргита Йорданова Ценкова, следните имоти:

 

1.1. Ливада с идентификатор 030158, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 5.000 дка., находяща се в местността „ТОПИЛАТА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02155/09.12.2017 год.;

 

1.2. Пасище, мера с идентификатор 052077, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 7.000 дка., находящо се в местността „ТРЕБЕЖЕТЕ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02156/09.12.2017 год.

 

  2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

РЕШЕНИЕ № 543

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Йордан Илиев Георгиев, следните имоти:

 

1.1. Използваема ливада с идентификатор 052080, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 5.300 дка., находяща се в местността „КОЙЛО“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02160/09.12.2017 год.;

 

1.2. Използваема ливада с идентификатор 051089, ЕКАТТЕ 68179, с площ от 4.500 дка., находяща се в местността „КОЙЛО“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Спанчевци, съгласно скица – проект № Ф02162/09.12.2017 год.

 

             2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

                                                         РЕШЕНИЕ № 544

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Димитър Нисторов Герасимов, следните имоти:

 

1.1. Ливада с идентификатор 099028, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 4.061 дка., находяща се в местността „РАДОВА НИВА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01640/09.12.2017 год.;

 

1.2.Ливада с идентификатор 099045, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 3.001 дка., находяща се в местността „РАДОВА НИВА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово , съгласно скица – проект № Ф01646/09.12.2017 год.;

 

1.3.Ливада с идентификатор 052159, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 2.400 дка., находяща се в местността „ЛИЛКОВ РЪТ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01642/09.12.2017 год.;

 

1.4.Лозе с идентификатор 044416, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 1.000 дка., находящо се в местността „ВАСИЛОВ ПРЕСАТ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01643/09.12.2017 год.;

 

1.5.Ливада с идентификатор 099042, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 1.000 дка., находяща се в местността „РАДОВА НИВА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01648/09.12.2017 год.;

 

1.6.Ливада с идентификатор 099044, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 1.000 дка., находяща се в местността „РАДОВА НИВА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01647/09.12.2017 год.;

 

1.7.Зеленчукова култура с идентификатор 073311, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 0.100 дка., находяща се в местността „РАНОВ ЛАК“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01644/09.12.2017 год.;

 

1.8.Ливада с идентификатор 099041, ЕКАТТЕ 16866, с площ от 0.200 дка., находяща се в местността „РАДОВА НИВА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Горно Озирово, съгласно скица – проект № Ф01641/09.12.2017 год.;

 

             2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

РЕШЕНИЕ № 545

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Димитър Нисторов Герасимов, следните имоти:

 

1.1. Полска култура с идентификатор 106081, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 3.000 дка., находяща се в местността „РАДОВ ДЕЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01196/09.12.2017 год.;

 

1.2. Лозе с идентификатор 147082, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.289 дка., находящо се в местността „СТРЪВНИ ДОЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01184/06.12.2017 год.;

 

1.3. Ливада с идентификатор 108059, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 2.000 дка., находяща се в местността „РАДОВ ДЕЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01186/06.12.2017 год.;

 

1.4. Ливада с идентификатор 107043, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 0.918 дка., находяща се в местността „РАДОВ ДЕЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01194/09.12.2017 год.;

 

1.5. Полска култура с идентификатор 106080, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 1.082 дка., находяща се в местността „РАДОВ ДЕЛ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01195/09.12.2017 год.;

 

1.6. Лозе с идентификатор 175013, ЕКАТТЕ 23073, с площ от 4.000 дка., находящо се в местността „ДРАГОШИЙНИЦА“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Драганица, съгласно скица – проект № Ф01188/06.12.2017 год..

 

            2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно - процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов и С.Сълков; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

СЕДМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 69/20.02.2018г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2017 год.

                                                      Докладва: Адрияна Николова - председател на ПК по ОКМД

 

Изказаха се: А. Николова, Г. Найденов, А. Тошев.

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 546

Общински съвет –Вършец на основание чл.21 ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2017 год.

Гласували поименно: “за” – 12 ; “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ОСМА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 64/19.02.2018г. относно приемане на   „Програма за опазване на околната среда на община Вършец за периода 2017 – 2021г.“, съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Докладва: Петър Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец

 

Изказаха се: П. Стефанов, Г. Найденов,

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 547

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, приема „Програма за опазване на околната среда на община Вършец за периода 2017 – 2021 г.“.

Приетата „Програма за опазване на околната среда  на община Вършец за периода 2017 – 2021 г.“ да се публикува на интернет страницата на община Вършец.

         

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 16:00 часа.

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                /Антон Тошев /