П Р О Т О К О Л  № 35

 

Днес, 26.10.2017 година (четвъртък ), от 13:00 часа, на основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.56, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., се проведе заседание на Общински съвет - Вършец, в заседателната зала на Общинска администрация Вършец.

 

Заседанието започва с 13 положили клетва общински съветника.

 

Във връзка с чл.27, ал.2 от ЗМСМА, заседанието е законно и може да взема решения.

 

На заседанието присъстваха още: инж.Иван Лазаров – Кмет на община Вършец, П.Стефанов - зам.- кмет на община Вършец,  инж. агр. Д. Тодорова – секретар на община Вършец, К. Тачева-директор дирекция „ОА“, А. Тошев-директор дирекция „СА“, Е. Георгиева - гл. експерт „Информационно обслужване“, и граждани.

 

Заседанието беше открито и ръководено от инж. Анатоли Димитров – Председател на общински съвет -Вършец.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 944 / 18.10.2017г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”.                                                         

 Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

2.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 945 / 18.10.2017г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 6 бр. недвижими имота, частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

3.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 939 / 16.10.2017г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27,ал. 2 от ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

4.        Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 925 / 26.09.2017г. относно приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства  на читалищата в община Вършец за 2016г.

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

5.         Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 947/20.10.2017г. относно писмо изх. № 94 00 – 14 36 / 10.05.2017г. от Администрацията на Президента на Република България, касаещо опрощаване на дължими държавни вземания на Найден Димитров Якимов.

 

                                          Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

6.        Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

Във  връзка с чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Вършец, неговите     комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., дневния ред бе приет единодушно:

 

Гласували: “за”- 13 ; “против”няма; “въздържали се”няма.                             

                                                                                                                                                     ПРИЕМА СЕ

ПЪРВА ТОЧКА : Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 944 / 18.10.2017г. относно актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Вършец за 2017 г.”.                                                          

 Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 480

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, реши:

           1. Актуализира „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., в частта раздел III. Описание на недвижимите имоти, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и за продажба през 2017 г., точка 2.5. Продажба на имоти общинска собственост през 2017 г., подточка 2.5.1. Имоти за продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс., като включва следния поземлен имот:

          1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.421.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-44/17.08.2006 г. на Изпълнителен директор на АК. Адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност „Стрижака“, площ на имота: 498 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: деградирала ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, номер по предходен план: част от 41.54.

           2. Промяната на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” влиза в сила от датата на приемане на решението.

         3. На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС промяната  в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” да се обяви на таблото пред сградата на Общинска администрация – Вършец и да се отрази в публикуваната в сайта на община Вършец „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.”.

 

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се” 1 - А.Коцина;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ВТОРА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 945 / 18.10.2017г. относно вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 6 бр. недвижими имота, частна общинска собственост на община Вършец в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ на община Вършец.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 481

 

1.         Общински съвет – Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост /НРПУРОС/ на община Вършец“ и чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси /НУРПТК/ на община Вършец“, взема решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост на община Вършец описани, както следва:

 

          1.1 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.552 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка петстотин петдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на имота-  721 кв.м. /седемстотин двадесет и един кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177, парцел VІ. Акт за частна общинска собственост № 658/10.10.2016 г. Първоначална продажна цена съгласно пазарната оценка на имота.

          1.2 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.553 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка петстотин петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на имота: 682 кв.м. /шестстотин осемдесет и два кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177, парцел VІІ. Акт за частна общинска собственост № 659/10.10.2016 г. Първоначална продажна цена съгласно пазарната оценка.

1.3 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.556 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка петстотин петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на имота: 499 кв.м. /четиристотин деветдесет и девет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177, парцел ІІІ.Акт за частна общинска собственост № 662/10.10.2016 г. Първоначална продажна цена съгласно пазарната оценка.

          1.4 Поземлен имот с идентификатор 12961.423.557 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и три точка петстотин петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, площ на имота: 545 кв.м. /петстотин четиридесет и пет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план: квартал 177, парцел ІV. Акт за частна общинска собственост № 656/10.10.2016 г. Първоначална продажна цена съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

          1.5 Поземлен имот с идентификатор 12961.426.9 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и шест точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение с заповед: КД-14-12-334/07.12.2011 г. на Началника на СГКК – Монтана, адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност „Милкина ливада“, площ на имота: 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: зеленчукова градина, категория на земята при неполивни условия: седма, номер на предходен план: 12961.420.9. Акт за частна общинска собственост № 677/03.05.2017г. Първоначална продажна цена съгласно пазарната оценка изготвена за имота.

          1.6 Поземлен имот с идентификатор 12961.421.54 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и едно точка петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/17.08.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Вършец, местност „Стрижака“, площ на имота: 498 кв.м. /четиристотин деветдесет и осем кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: деградирала ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, номер по предходен план: част от 41.54. Акт за частна общинска собственост № 690/18.10.2017 г. Първоначална продажна цена съгласно пазарната оценка на имота.

       

 

 

2.   Всеки участник в търга може да участва за закупуване на един, няколко или всички недвижими имоти, предмет на търга.

3.    Цена на тръжната документация 100 лв.,

4.    Депозит за участие в търга 30 % от първоначалната тръжна цена на съответния недвижим имот.

5.    Стъпка за наддаване 5 % върху първоначалната тръжна цена на съответния недвижим имот.

6.  Задължава Кмета на община Вършец да организира и проведе търга по реда на Глава втора “Търгове” от „Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на община  Вършец“ и да сключи договор/и за продажба на недвижимите имоти, след заплащане на сумата за закупуване от спечелилия/спечелилите търга участник/участници.

 

Гласували поименно: “за” – 12 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”1 - Г.Найденов;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ТРЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 939 / 16.10.2017г. относно предоставяне на имоти по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27,ал. 2 от ЗИДЗСПЗЗ.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

 

РЕШЕНИЕ № 482

 

1. Общински съвет – Вършец на основание чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ взема решение за предоставяне на наследниците на Иван Димитров Янчев, следния имот:

 

1.1.Нива с идентификатор 12961.13.647, ЕКАТТЕ 12961, с площ от 6.491 дка., находяща се в местността “МИТРОВИ ЛИВАДИ“ – земи от Общинския поземлен фонд, землище Вършец, съгласно скица – проект № 15-462968/25.09.2017 год.

 

                2. На основание § 19 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, решението може да се обжалва пред Районния съд − гр. Берковица по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/.

3. На основание чл. 45ж, ал. 2, изречение второ, от ЗИДЗСПЗЗ решението да се връчи по реда на Административно процесуалния кодекс /АПК/ на заявителя и служебно на Общинска служба по „Земеделие“ гр. Берковица.

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 925 / 26.09.2017г. относно приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства  на читалищата в община Вършец за 2016г.

 

Докладва: инж. Иван Лазаров - кмет на община Вършец

 

Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 483

 

          Общински съвет – Вършец на основание ч. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, приема за сведение докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходените бюджетни средства през 2016 г. в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Вършец за 2016 г., приета с Решение № 118 от Протокол № 6/18.02.2016 г., съгласно приложените програми от читалищата на територията на община Вършец.

 

Гласували поименно: “за” –  9 ; “против”3; “въздържали се”1;

                                                                                                                               ПРИЕМА СЕ

 

ПЕТА ТОЧКА: Разглеждане и вземане на решение по Докладна записка вх. № 947/20.10.2017г. относно писмо изх. № 94 00 – 14 36 / 10.05.2017г. от Администрацията на Президента на Република България, касаещо опрощаване на дължими държавни вземания на Найден Димитров Якимов.

 

                                          Докладва: Иван Андров – председател на ПК по АОНУОРСГПБК

 

                Изказаха се: инж. И. Лазаров,

 

Общински съвет – Вършец прие:

РЕШЕНИЕ № 484

 

Общински съвет – Вършец на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 9 във връзка с чл. 1,ал. 1 от Указ № 2773 от 23.12.1980г., дава мнение да се опрости задължението на Найден Димитров Якимов  по Наказателно постановление № 88/17.05.2016г. на Агенция Митници ТМУ Лом в размер на 1000,00 лева.

 

Гласували поименно: “за” – 13 – инж. А.Димитров, А.Николова, Г.Апостолова, В.Маринов, И.Андров, В.Замфиров, О.Яничкова, Б.Христов, И.Цветанов, Г.Найденов, А.Коцина, Г.Иванов  и С.Сълков “против”няма; “въздържали се”няма;

                                                                                                                                 ПРИЕМА СЕ

 

Промяна в кворума. Излиза: О. Яничкова

Общо 12 общински съветника.

 

ШЕСТА ТОЧКА: Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

Изказаха се : С.Сълков, А. Димитров, А.Коцина.

Общинските съветници, общинска администрация и гостите на заседанието бяха запознати с отговор  № 929/28.09.2017г., на Кмета на община Вършец във връзка с питане вх. № 911/11.09.2017г. отправено от Сашо Борисов Сълков общински съветник.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на общински съвет – Вършец закри заседанието в 13:45 часа.

 

 

 

инж. АНАТОЛИ ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет – Вършец

 

 

 

 

 

Даниела Андреева                                                                                    Съгласувано с юрисконсулт

Технически сътрудник ОбС                                                                              /Антон Тошев /